22. heinäkuuta 2012

0

Piia Tantarimäki EM-kisojen suomalaismenestyjä

(Muo­kattu 23. 7. 2012: vi­ral­li­selta tu­los­si­vulta footbag.orgissa puut­tu­vat edel­leen tu­lok­set sh­red 30 -tek­niik­ka­kil­pai­lusta, jossa Mikko Le­pistö ylsi prons­sille. Tämä nosti Suo­men ko­ko­nais­mi­ta­li­mää­rän vii­teen.)

Viikko sit­ten Aac­he­nissa päät­ty­neet foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­lut oli­vat suo­ma­lai­sit­tain hie­noi­nen pet­ty­mys. Ko­ko­nais­saa­lis oli neljä viisi mi­ta­lia, joista hel­sin­ki­läi­sen Piia Tan­ta­ri­mäen kau­lalle ri­pus­te­tiin pe­räti kolme. Hän voitti nais­ten kaksin- ja ne­lin­pe­lin EM-kultaa ja saa­vutti li­säksi se­ka­ne­lin­pe­lin ho­peaa pa­rinsa Janne Uusi­ta­lon kanssa.

Piia Tantarimäki ja Kerstin Anhuth

Nais­ten ne­lin­pe­lin eu­roo­pan­mes­ta­rit Piia Tan­ta­ri­mäki (vas.) ja Kers­tin An­huth. Kuva © ~Phip­son~

Mies­ten ne­lin­pe­lissä etu­kä­teen kol­man­neksi si­joi­te­tut Tuo­mas Kärki ja Jukka Pel­tola hä­vi­si­vät puo­li­vä­lie­rä­ot­te­lunsa sak­sa­lai­sille Yas­sin Kha­tee­bille ja An­to­nio Fritschille. Kha­teeb ja Fritsch ete­ni­vät aina fi­naa­liin saakka voi­tet­tu­aan vä­lie­rässä ki­so­jen toi­sen suo­ma­lais­pa­rin, Matti Poh­jo­lan ja Janne Uusi­ta­lon. Poh­jola louk­kasi ta­ka­rei­tensä jo ot­te­lun al­ku­mi­nuu­teilla, eikä suo­ma­lai­silla ol­lut tä­män jäl­keen mah­dol­li­suuk­sia hy­vän pe­li­vi­reen löy­tä­neitä ber­lii­ni­läi­siä vas­taan. Poh­jola jätti ot­te­lun jäl­keen lei­kin sik­seen myös kak­sin­pe­lissä, jossa hän oli niin ikään eden­nyt vä­lie­rä­vai­hee­seen il­man erä­tap­pioita.

”Tot­ta­kai har­mit­taa”, tur­ku­lai­sen foot­bag­seura Footc­raf­tin kas­vatti to­tesi pe­lin jäl­keen, ”mutta oli pa­rempi käyt­tää tämä kortti nyt kuin seu­raa­vissa ki­soissa”, hän jat­koi vii­ta­ten 29. hei­nä­kuuta Var­so­vassa käyn­nis­ty­vään maa­il­man­mes­ta­ruus­tur­nauk­seen. ”Tämä oli en­sim­mäi­nen kerta 13 vuo­teen, kun jou­duin sk­rät­sää­mään kes­ken ki­so­jen. Näin louk­kaan­tu­mi­salt­tiissa la­jissa se on saa­vu­tus, josta voi olla iloi­nen.”

Mies­ten kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa hal­lit­seva maa­il­man­mes­tari Tuo­mas Kärki jou­tui tai­pu­maan Frank­fur­tin Flo­rian Götzelle tiu­kan tais­te­lun jäl­keen erin 3-2. Frees­ty­lessä ai­noa suo­ma­lai­se­dus­taja Mikko Le­pistö otti ko­va­ta­soi­sen sh­red 30 -tek­niik­ka­kil­pai­lun prons­sia.

Kaikki EM-kisojen tu­lok­set footbag.orgissa »

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.