8. elokuuta 2012

0

Suomeen 11 mitalia footbagin MM-kisoista

Aleksi Ai­ri­nen on foot­ba­gin his­to­rian vii­des suo­ma­lai­nen maa­il­man­mes­tari. Kuva © Maciej Jedrze­jewski

Foot­ba­gin MM-kilpailut päät­tyi­vät lau­an­taina 4. elo­kuuta Var­so­vassa suo­ma­lais­juh­liin. Es­poo­lai­nen Aleksi Ai­rinen kul­tasi edus­tus­jouk­ku­eemme 11 mi­ta­lin ko­ko­nais­saa­liin voit­ta­malla frees­ty­len sh­red 30 -tek­niik­ka­kil­pai­lun mes­ta­ruu­den tyy­lik­käällä 255,93 pis­teen suo­ri­tuk­sel­laan. Ai­ri­nen, 22, otti li­säksi prons­sia va­paa­oh­jel­massa, jonka maa­il­man­mes­ta­ruus meni odo­te­tusti Tše­kin Jan We­be­rille.

Vuonna 2011 Hel­sin­gissä frees­ty­len MM-kultaa voit­ta­neen Tanja Sa­la­kan kau­laan ri­pus­tet­tiin tällä ker­taa pe­räti kolme prons­sista mi­ta­lia. Nais­ten va­paa­oh­jel­man, tek­niik­ka­kil­pai­lun ja circlen yli­voi­mai­seen voit­toon tai­tu­roi nuori sveit­si­läi­nen Tina Ae­berli.

Verk­ko­foot­ba­gissa tur­nausta do­mi­noi Sak­san Flo­rian Götze, joka voitti sekä kak­sin­pe­lin, ne­lin­pe­lin että se­ka­ne­lin­pe­lin mes­ta­ruu­den. Os­kari Forstén ja Jani Mark­ka­nen ku­kis­ti­vat prons­siot­te­lussa Yh­dys­val­tain Ben Als­to­nin ja Walt Hous­to­nin suo­raan kol­messa erässä.

Myös kak­sin­pe­lin kol­mas sija tuli Suo­meen Tuo­mas Kär­jen hal­lit­tua puo­lus­tuk­sensa ki­so­jen ko­va­syöt­töi­sintä pe­laa­jaa, Sveit­sin Ka­rim Daou­kia vas­taan. Kol­matta pe­räk­käistä maa­il­man­mes­ta­ruut­taan ta­voi­tel­lut, vuo­den hel­sin­ki­läi­sur­hei­li­jak­si­kin va­littu Kärki jou­tui yl­lät­täen tai­pu­maan se­mi­fi­naa­li­vai­heessa rans­ka­lai­selle Jean-Francois Lemieux’lle erin 3-0.

Nais­ten verk­ko­foot­ba­gissa Piia Tan­ta­ri­mäki uusi vii­me­vuo­ti­set si­joi­tuk­sensa saa­vut­ta­malla ho­peaa kaksin- ja prons­sia ne­lin­pe­lissä sak­sa­lai­sen Kers­tin An­hut­hin pa­rina. Kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa vas­taan aset­tu­nut Ka­na­dan Ma­ri­lyn De­muy vei voi­ton lu­ke­min 3-1. Nais­ten ne­lin­pe­lin kul­ta­mi­tali mat­kasi Yh­dys­val­toi­hin, kun Jody Welch ja Ju­lie Sy­mons uusi­vat mes­ta­ruu­tensa.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.