1. elokuuta 2013

0

Suomalaiset hyvässä iskussa footbagin mm-kilpailuissa

Footbagin MM-kisat 2013

Foot­ba­gin mm-kilpailuissa pe­lat­tiin 4. kil­pai­lu­päivä Mont­rea­lissa Ka­na­dassa. Suo­ma­lai­sit­tain päivä su­jui me­nes­tyk­sek­käästi.

Verk­ko­foot­ba­gissa nais­ten kak­sin­pe­lissä Piia Tan­ta­ri­mäki toi­pui no­peasti aa­mu­päi­vän vä­lie­rä­tap­pios­taan ja nap­pasi var­malla pe­lillä prons­sia, voit­taen Maude Landre­vil­len (Can) suo­raan kah­dessa erässä 21-19, 21-9. Mies­ten ne­lin­pe­lissä pari Matti Pohjola/Tuomas Kärki voitti puo­li­vä­lie­rässä USA:n pa­rin Walt Houston/Ben Als­ton tiu­kasti 15-7, 3-15, 15-7. Se­mi­fi­naa­lissa vas­taan tu­le­vat toi­seksi si­joi­te­tut Ka­na­dan Luc Legault/Francois Pel­le­tier. Se­mi­fi­naali on oh­jel­massa per­jan­taina. Kak­sin­pe­lissä sekä Poh­jola että Kärki voit­ti­vat omat puo­li­vä­lie­ränsä, ja ete­ni­vät nel­jän par­haan jouk­koon. Omassa puo­li­vä­lie­riäs­sään Kärki voitti Sak­san Andy Wolf­fiin hel­posti uke­min 21-7, 21-13. Poh­jola ti­putti jat­kosta ko­tiy­lei­sön suo­si­kin , Mont­rea­li­lai­sen Francois Pel­le­tie­rin suo­raan kah­dessa erässä. Kärki ja Poh­jola koh­taa­vat toi­sensa torstai-iltana pai­kal­lista ai­kaa pe­lat­ta­vissa kak­sin­pe­lin se­mi­fi­naa­leissa.

Frees­ty­lessä suo­ma­lai­set Fe­lix Zen­ger ja Aleksi Ai­ri­nen esiin­tyi­vät mai­niosti ja sel­vit­ti­vät tiensä ru­tii­nien fi­naa­lei­hin. Fi­naa­leissa on kah­dek­san kil­pai­li­jaa. Aleksi Ai­ri­nen sel­vitti tiensä myös nel­jän pe­laa­jan fi­naa­liin circle-kilpailussa

Li­sä­tie­toa ki­sa­si­vuilta ja Face­boo­kista. Suo­ma­lais­ten ete­ne­mistä voi seu­rata Foot­bag Fin­lan­din Facebook-sivulta!

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.