9. heinäkuuta 2014

0

Footbagin EM-kisat käyntiin Turussa

Foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruuk­sista kil­pail­laan tu­le­vana vii­kon­lop­puna Tu­russa. Kol­mi­päi­väi­seen tur­nauk­seen Ra­dioCity Aree­nassa osal­lis­tuu noin 70 pe­laa­jaa eri puo­lilta Eu­roop­paa. Suo­mea ki­soissa edus­ta­vat muun muassa kak­sin­ker­tai­set maa­il­man­mes­ta­rit Aleksi Ai­ri­nen frees­ty­le­foot­ba­gin tek­niik­ka­ki­sassa sekä Tuo­mas Kärki verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä.

Verk­ko­foot­bag on ran­ta­len­to­pal­loa muis­tut­tava laji, jossa pe­laa­jat ja­loil­laan is­ke­vät ja tor­ju­vat pe­li­vä­li­nettä sul­ka­pal­lo­ver­kon yli. Frees­ty­lessä pe­laa­jat te­ke­vät foot­ba­gilla mah­dol­li­sim­man vai­keita ja mo­ni­puo­li­sia temp­puja musii­kin tah­tiin. Tuo­ma­rit ar­vioi­vat pe­laa­jien pa­rem­muutta temp­pu­jen vai­keu­den, näyt­tä­vyy­den ja tyy­lin mu­kaan.

Foot­ba­gin EM-mitaleista kil­pail­laan nyt 16. ker­taa ja en­sim­mäistä ker­taa Suo­messa. La­jin MM-tittelit on rat­kottu Hel­sin­gissä vuo­sina 2005 ja 2011. Ki­sat hui­pen­tu­vat lau­an­taina 12. hei­nä­kuuta kello 16 al­ka­vaan fi­naa­li­ta­pah­tu­maan, jo­hon on il­mai­nen si­sään­pääsy.

Li­sä­tie­toa:
Ta­pah­tu­man si­vut: http://www.footbag.fi/euros2014
EM-kisatraileri: https://www.youtube.com/watch?v=M-ZU8tRr_wo
Jul­kai­su­va­paita ku­via: http://picasaweb.google.com/footbag.fi/

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.