5. elokuuta 2015

0

Piia Tantarimäki juhli triplakultaa footbagin MM-kisoissa

MM-kisojen suomalaismitalistit

No hy­vin­hän ne ki­sat meni. Mikko Le­pistö, Tuo­mas Kärki, Janne Uusi­talo, Piia Tan­ta­ri­mäki ja Matti Poh­jola po­diu­milla.

Piia Tan­ta­ri­mäki oli lau­an­taina päät­ty­nei­den foot­ba­gin MM-kisojen suuri voit­taja. Hel­sin­ki­läi­nen voitti verk­ko­foot­ba­gin nais­ten sar­jan kaksin- ja ne­lin­pe­lin sekä se­ka­ne­lin­pe­lin kul­taa. Vas­taava suo­ri­tus on erit­täin har­vi­nai­nen la­jin his­to­riassa.

En­sim­mäi­nen mes­ta­ruus rat­kesi per­jan­taina, kun Tan­ta­ri­mäki voitti kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa Ka­na­dan Ma­ri­lyn De­muyn suo­raan kol­messa erässä pis­tein 15-8, 15-9, 15-10. Lau­an­taille ai­ka­tau­lu­tet­tua ne­lin­pe­lin fi­naa­lia ei pe­lattu lain­kaan toi­sen vas­tus­ta­jan louk­kaan­nut­tua edel­li­senä päi­vänä. Näin Tan­ta­ri­mäki voitti toi­sen kul­lan yh­dessä pa­rinsa, sak­sa­lai­sen Kers­tin An­hut­hin kanssa. Louk­kaan­tu­nut Ju­lia Klouda (RUS) si­joit­tui Shi­rine Daou­kin (SUI) kanssa ho­pealle.

Se­ka­ne­lin­pe­lin fi­naa­lissa Tan­ta­ri­mäki ja Matti Poh­jola aset­tui­vat puo­lus­ta­maan vii­me­vuo­tista maa­il­man­mes­ta­ruut­taan sak­sa­lais­pa­ria Kers­tin An­huth / Flo­rian Götze vas­taan. Tiukka ot­telu ve­nyi kol­man­teen erään, ja lo­pulta suo­ma­lais­pari on­nis­tui uusi­maan mes­ta­ruu­tensa erin 15-12, 10-15, 15-9.

Mies­ten sar­jassa Tuo­mas Kärki sel­vitti tiensä kak­sin­pe­lin lop­puot­te­luun. Vii­sie­räi­sessä tril­le­rissä Kärki jou­tui kui­ten­kin tai­pu­maan Sveit­sin Ka­rim Daou­kille pis­tein 15-11, 15-12, 12-15, 14-16, 16-14. Ne­lin­pe­lissä suo­ma­lais­pari Matti Poh­jola / Janne Uusi­talo pe­la­si­vat it­sensä fi­naa­liot­te­luun, jossa vas­taan aset­tui­vat mo­nin­ker­tai­set maa­il­man­mes­ta­rit, Sak­san Flo­rian Götze ja Yves Kreil. Sak­sa­lai­set pe­la­si­vat va­kuut­ta­van var­masti, ja suo­ma­lai­set jou­tui­vat tyy­ty­mään MM-hopeaan pis­tein 15-13, 15-8.

Frees­ty­lessä Suo­men mi­ta­li­toi­vei­den ku­vi­tel­tiin jo hii­pu­neen Aleksi Ai­ri­sen louk­kaan­tu­mi­sen myötä. Mikko Le­pistö otti kon­ka­rina kui­ten­kin haas­teen vas­taan ja voitti en­sim­mäi­sen MM-mitalinsa, Request-kilpailun prons­sin, var­malla suo­ri­tuk­sel­laan. Muu­ten frees­tyle oli en­nen­kaik­kea Tše­kin Va­sek Klou­dan ja USAn Evan Ga­tes­ma­nin hal­lussa: mie­het oli­vat lä­hes kai­kissa frees­ty­le­la­jeissa vuo­ro­tel­len si­joilla 1 ja 2. Ru­tii­nin MM meni kui­ten­kin Klou­dan maan­mie­helle Mi­lan Ben­dalle.

Suo­men me­nes­tyk­sen täy­densi vielä Vi­deo Con­tes­tin voitto, Tuo­mas Kär­jen mes­ta­ruus Masters-sarjan ne­lin­pe­lissä yh­dessä Tuan Vun (USA) kanssa sekä Tuukka An­ti­kai­sen pronssi 2square-kilpailussa. Li­säksi suo­ma­lai­set saa­vut­ti­vat MM-turnauksessa useita pis­te­si­joja.

Tu­lok­sia

Frees­tyle
Verk­ko­foot­bag

PS. Ensi vuo­den ki­sa­kau­pun­kia ei ole vielä pää­tetty, mutta eh­dolla ovat Slo­va­kian Ostrava sekä Yh­dys­val­to­jen New York ja Port­land.

Lisää uutisia luokassa tulokset, turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.