6. syyskuuta 2015

0

Finnish Open 2015 & SFL 20 v.

FFO2015_600_tp
Suo­men foot­bagliitto ry täyt­tää tänä vuonna 20 vuotta. Pyö­reitä juh­lis­te­taan mar­ras­kuussa kan­sain­vä­li­sen tur­nauk­sen mer­keissä. IF­PAn sank­tioima Foot­bag Fin­nish Open jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä Töö­lön ki­sa­hal­lissa 28. ja 29. mar­ras­kuuta. Pai­kalle odo­te­taan la­jin kär­ki­ni­miä niin Suo­mesta kuin ul­ko­mail­ta­kin. Li­säksi tur­nauk­seen on tu­lossa lu­kui­sia suo­ma­lai­sen foot­ba­gin ke­hi­tyk­seen vai­kut­ta­neita pe­laa­jia vuo­sien var­relta. Tur­nauk­sessa kil­pail­laan sekä verkko- että frees­ty­le­foot­ba­gissa.

Li­sä­tie­toa tur­nauk­sesta löy­tyy ki­sa­si­vuilta ja Face­boo­kista.

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.