15. elokuuta 2016

0

MM-kisoista kultaa ja hopeaa suomalaisille

Suomen MM-mitalistit

Janne Uusi­talo, Matti Poh­jola, Piia Tan­ta­ri­mäki ja Tuo­mas Kärki vas­ta­si­vat Suo­men mi­ta­li­saa­liista foot­ba­gin MM-kisoissa Slo­va­kian Tr­na­vassa.

Suo­ma­lai­sur­hei­li­jat pär­jä­si­vät mai­nosti lau­an­taina 6. elo­kuuta päät­ty­neissä foot­ba­gin MM-kilpailuissa.

Vah­vana en­nak­ko­suo­sik­kina nais­ten verk­ko­foot­ba­giin läh­te­nyt hel­sin­ki­läi­nen Piia Tan­ta­ri­mäki pa­lasi ko­tiin kul­taa ja ho­peaa kau­lassa. Nais­ten verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa Tan­ta­ri­mäki koh­tasi Ka­na­dan Ge­ne­viève Bousquet’n. Ot­telu eteni Tan­ta­ri­mäen hal­lin­nassa, ja mes­ta­ruus rat­kesi suo­raan kol­messa erässä pis­tein 15-13, 15-13, 15-6. Nais­ten ne­lin­pe­lin fi­naa­lissa Tan­ta­ri­mäki ja hä­nen slo­ve­nia­lais­pa­rinsa Lena Mla­kar koh­ta­si­vat ka­na­da­lais­pa­rin Ge­ne­viève Bousquet / Maude Landre­ville. Ka­na­da­lai­set osoit­tau­tui­vat ko­vem­miksi ja voit­ti­vat mes­ta­ruu­den pis­tein 15-12, 15-12.

Mies­ten verk­ko­foot­ba­gissa suo­ma­lai­set pe­la­si­vat sekä kaksin- että ne­lin­pe­lin fi­naa­leissa. Kak­sin­pe­lissä Tuo­mas Kärki koh­tasi USAn Walt Hous­to­nin tiu­kassa ot­te­lussa. Ot­telu kään­tyi kui­ten­kin yh­dys­val­ta­lai­sen hy­väksi nel­jän­nessä erässä, ja mes­ta­ruus mat­kasi Memp­hi­siin pis­tein 15-10, 13-15, 15-13, 15-12. Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin fi­naa­liin asti tiensä rai­va­si­vat Matti Poh­jola ja Janne Uusi­talo. Toi­nen fi­naa­li­pari, Sak­san Flo­rian Götze ja eten­kin Rans­kan Art­hur Le­dain osoit­tau­tui­vat erit­täin ko­vaksi vas­tuk­seksi. Götze pas­sasi nap­piin eikä Le­dain epä­röi­nyt is­kuis­saan; tu­lok­sena selvä voitto pis­tein 15-8, 15-1.

Se­ka­ne­lin­pe­lissä Piia Tan­ta­ri­mäki ja Matti Poh­jola jou­tui­vat tyy­ty­mään nel­jän­teen si­jaan. Prons­siot­te­lussa vas­taan as­tu­nut kanadalais-saksalainen pari Ma­ri­lyn De­muy / Yas­sin Kha­teeb vei­vät mi­ta­lit ko­tiin pis­tein 11-3, 8-11, 12-10.

Frees­ty­lessä pa­ras suo­ma­lai­nen oli ny­kyi­sin Ber­lii­nissä asuva Mikko Le­pistö, joka si­joit­tui circlessä nel­jän­neksi ja sh­red 30:ssä kuu­den­neksi.

Vi­deo Con­tes­tin voitti puo­la­lai­nen Pawel Rozek tällä vi­deolla:

Foot­bagla­jien 37. MM-kilpailut jär­jes­tet­tiin Slo­va­kian Tr­na­vassa 31. hei­nä­kuuta – 6. elo­kuuta. Tur­nauk­seen osal­lis­tui 130 ur­hei­li­jaa 16 eri maasta. Tur­nauk­sen jär­jes­te­lyistä vas­ta­si­vat Tse­kin foot­bagliitto, foot­ba­gin kan­sain­vä­li­nen pe­laa­jayh­dis­tys IFPA sekä Tr­na­van kau­punki. Ensi vuonna MM-kilpailut pa­laa­vat la­jin juu­rille Yh­dys­val­toi­hin, kun tur­naus jär­jes­te­tään Ore­go­nin Port­lan­dissa. Foot­ba­gin MM-kilpailut on jär­jes­tetty Suo­messa kah­desti, vuo­sina 2005 ja 2011 Hel­sin­gissä.

Li­sä­tie­toa:

Ki­sa­si­vut
Footbag.org
Face­book
Ku­via

Lisää uutisia luokassa tulokset, turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.