22. marraskuuta 2016

0

Finnish Open 2016 käytiin Turussa

Verkkofotbagin kaksinpelin mitalistit

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin mi­ta­li­kol­mikko: prons­sia Rans­kan Sé­bas­tien Maillet’lle, kul­taa Matti Poh­jo­lalle ja ho­peaa Sveit­sin Ka­rim Daou­kille.

Fin­nish Foot­bag Open 2016 käy­tiin Tu­russa 19.–20. mar­ras­kuuta. Hie­noi­sesta osal­lis­tu­ja­ka­dosta huo­li­matta tur­naus osoit­tau­tui san­gen ko­va­ta­soi­seksi. Verk­ko­foot­ba­gissa mu­kana oli­vat mm. kak­sin­pe­lin kak­sin­ker­tai­nen maa­il­man­mes­tari Ka­rim Daouk (SUI), ne­lin­pe­lin tupla­mes­tari Art­hur Le­dain (FRA) ja se­ka­ne­lin­pe­lin tupla­mes­tari Matti Poh­jola. Daouk ja Le­dain osal­lis­tui­vat Fin­nish Ope­nin ne­lin­pe­liin yh­dessä ja jälki oli var­sin va­kuut­ta­vaa. Fi­naa­liot­te­lussa he koh­ta­si­vat MM-kisoissa nel­jän­siksi si­joit­tu­neen pa­rin Sé­bas­tien Maillet/Grischa Tel­len­bach (FRA). Daouk ja Le­dain kui­ten­kin hal­lit­si­vat pe­liä ja vei­vät voi­ton ko­tiin suo­raan kol­messa erässä pis­tein 15-4, 15-7, 15-10. Os­kari Forstén ja Matti Poh­jola si­joit­tui­vat par­haina suo­ma­lai­sina kol­man­siksi, ja ot­ti­vat si­ten Suo­men mes­ta­ruu­den ni­miinsä.

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä Matti Poh­jola kor­jasi po­tin. Tiu­kassa fi­naa­lissa Poh­jola sai ma­koi­san voi­ton vuo­sien 2013 ja 2015 maa­il­man­mes­ta­rista Ka­rim Daou­kista kol­man­nessa erässä (pis­teet 9-15, 15-12, 15-12). Kol­man­neksi si­joit­tui Rans­kan Sé­bas­tien Mail­let Os­kari Forsté­nin kes­key­tet­tyä.

Frees­ty­lessä kil­pail­tiin ai­noas­taan kah­den mi­nuu­tin va­paa­oh­jel­massa eli ru­tii­nissa. Pa­luuta kil­pa­ken­tille te­kevä Aleksi Ai­ri­nen tai Sh­red 30:ssä MM-kultaakin voit­ta­nut Tuo­mas Rii­salo ei­vät mah­ta­neet mi­tään San­teri Kar­vi­sen var­malle suo­ri­tuk­selle. Tu­lok­sena kul­taa Kar­vi­selle, ho­peaa Rii­sa­lolle ja prons­sia Ai­ri­selle.

Tä­män vuo­den Fin­nish Open oli jo 20. vuo­sit­tai­nen SM-tason foot­bag­tur­naus Suo­messa. Tur­nauk­sen jär­jes­ti­vät Suo­men Foot­bagliitto ja Footc­raft yh­teis­työssä pe­laa­ja­jär­jes­tön IF­PAn kanssa.

Tulokset

Verkkofootbagin nelinpeli

1. Ka­rim Daouk (SUI) / Art­hur Le­dain (FRA)
2. Sé­bas­tien Mail­let / Grischa Tel­len­bach (FRA)
3. Os­kari Forstén / Matti Poh­jola (FIN)
4. San­teri Kar­vi­nen / Tuo­mas Rii­salo (FIN)

Verkkofootbagin kaksinpeli

1. Matti Poh­jola (FIN)
2. Ka­rim Daouk (SUI)
3. Sé­bas­tien Mail­let (FRA)
4. Os­kari Forstén (FIN)

Freestyle rutiini

1. San­teri Kar­vi­nen (FIN)
2. Tuo­mas Rii­salo (FIN)
3. Aleksi Ai­ri­nen (FIN)
4. Art­hur Le­dain (FRA)

Verk­ko­foot­ba­gin ot­te­lu­koh­tai­set tu­lok­set.

Lisää uutisia luokassa tulokset, turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.