Uutisia vuonna 2011

2
elo

MM-kisat käynnissä Helsingissä

Anssi Sund­berg frees­ty­len pa­rissa MM-kisojen kick-off -ti­lai­suu­dessa.

Foot­ba­gin maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lut käyn­nis­tyi­vät sun­nun­taina 31. 7. Hel­sin­gissä. Ki­sa­hal­lin on val­lan­nut koko vii­koksi lä­hes 200 la­jin har­ras­ta­jaa eri puo­lilta maa­il­maa, kau­kai­sim­mat Ko­lum­biasta ja Austra­liasta asti. Tun­nelma ki­soissa on ol­lut hyvä ja me­dia­kin on osoit­ta­nut kiin­nos­tusta.

”On ol­lut hauska nähdä van­hoja tut­tuja eri puo­lilta maa­il­maa Hel­sin­gissä. Mo­net ovat ke­hu­neet Ki­sa­hal­lin olo­suh­teita ja toi­mi­vaa or­ga­ni­saa­tiota. Nyt voisi siis olla tyy­ty­väi­nen, mutta ki­sat jat­ku­vat vielä lau­an­tai­hin asti. Vasta sun­nun­taina saa­daan siis hen­gäh­tää”, ker­too ki­saor­ga­ni­saa­tion tie­dot­taja Ilkka Ma­lin. ”Tur­nauk­sen taso on erit­täin kova, mutta suo­ma­lai­set ovat an­ta­neet merk­kejä hy­västä kun­nosta, ja mi­ta­leita kyllä odo­tel­laan.”

Sekä frees­ty­le­la­jien että verk­ko­foot­ba­gin alus­ta­via tu­lok­sia löy­tyy ki­sa­si­vuilta. Tur­nauk­sen ai­ka­tau­lussa on tä­nään tiis­taina muun muassa frees­ty­le­ru­tii­neja ja verk­ko­foot­ba­gin nais­ten ne­lin­pe­lin se­mi­fi­naa­lit.

28
heinä

MM-kisakuume nousee

Foot­ba­gin MM-kilpailut al­ka­vat Hel­sin­gissä sun­nun­taina! Lä­hes 200 kil­pai­li­jaa ym­päri maa­il­maa ko­koon­tuu vii­koksi Töö­lön ki­sa­hal­liin kamp­pai­le­maan kirk­kaim­mista mi­ta­leista. Tsek­kaa upea ki­sat­rai­leri:

IFPA World Foot­bag Cham­pions­hips 2011 Trai­ler from Foot­bag Fin­land on Vi­meo.

Vaikka et tur­nauk­seen osal­lis­tui­si­kaan, kan­nat­taa tulla Ki­sik­seen kat­se­le­maan ja ha­ke­maan op­pia maa­il­man par­hailta. MM-turnauksen fi­naa­lit pi­de­tään 5. ja 6. elo­kuuta Ki­sa­hal­lissa, ter­ve­tu­loa mu­kaan kan­nus­ta­maan Suo­men juok­kue kor­keim­malle ko­rok­keelle!

25
heinä

Suomen footbagmaajoukkue 2011 valittu

Suo­men foot­bagliitto on ni­men­nyt vuo­den 2011 maajoukkue-edustajansa Hel­sin­gissä tu­le­vana vii­kon­lop­puna käyn­nis­ty­viin MM-kotikisoihin. Maa­jouk­ku­ee­seen va­lit­tiin seit­se­män verk­ko­foot­ba­gin ja kah­dek­san frees­ty­le­la­jien edus­ta­jaa: va­lin­ta­kri­tee­reitä oli­vat sekä ai­empi ar­vo­ki­sa­me­nes­tys että pe­laa­jan po­ten­ti­aali me­nes­tyä ko­ti­ki­soissa. Read moreRead more

15
heinä

Ankarasti footbagia viikon päästä

Pe­rin­tei­käs verk­ko­foot­bag­tur­naus Turku Open jär­jes­te­tään tänä vuonna 23.–24. 7. Im­pi­vaa­ran ten­nis­kes­kuk­sessa. Il­moit­tau­tu­mi­nen päät­tyy jo 16. 7., jo­ten kan­nat­taa toi­mia heti mi­käli mie­lii mu­kaan. Li­sä­tie­toa ja il­moit­tau­tu­mis­oh­jeet kes­kus­te­lu­pals­talla ja Face­boo­kissa.

Frees­ty­le­rei­den pe­lit on puo­les­taan Hel­sin­gissä Party Bom­ben muo­dossa lau­an­taina 23. 7. Ta­pah­tu­massa kes­ki­ty­tään enem­män yh­des­sä­oloon ja tree­ni­vink­kien vaih­ta­mi­seen kuin tiuk­kaan kil­pai­luun. Tar­jolla on kui­ten­kin mm. Request ja Circle, joissa suo­ma­lai­set niit­ti­vät me­nes­tystä EM-kisoissa.

Mo­lem­missa ta­pah­tu­missa voit saada vink­kejä EM-kisoissa me­nes­ty­neiltä pe­laa­jilta. Kan­nat­taa siis tulla kat­se­le­maan, ky­se­le­mään ja hio­maan kunto koh­dil­leen Hel­sin­gin MM-kisoja var­ten!

12
heinä

Suomalaiset loistivat footbagin EM-kilpailuissa

Suo­men jouk­kue me­nes­tyi yli odo­tus­ten foot­ba­gin EM-kilpailuissa Es­pan­jan Madri­dissa viime vii­kon­lop­puna. Tu­lok­sena oli var­si­nai­nen mi­ta­li­sade: ko­tiin­vie­mi­siksi tart­tui pe­räti kolme kul­taa, viisi ho­peaa ja kaksi prons­sia. Read moreRead more

5
heinä

EM-tittelit ratkotaan viikonloppuna Espanjassa

Foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­lut al­ka­vat per­jan­taina Madri­dissa. Kol­mi­päi­väi­nen tur­naus jär­jes­te­tään tänä vuonna en­sim­mäistä ker­taa Es­pan­jassa. Suo­men jouk­kue on me­nes­ty­nyt EM-kisoissa aina hy­vin, ja tä­nä­kin vuonna odo­te­taan mi­ta­lia. ”Ko­tiin ei ole tu­le­mista il­man pre­nik­kaa” nau­rah­taa maa­jouk­ku­een val­men­taja Jus­tin Sex­ton, it­se­kin eu­roo­pan­mes­ta­ruus­mie­hiä, mutta va­ka­voi­tuu heti pe­rään: ”Tur­naus tu­lee ole­maan ko­va­ta­soi­nen, mutta us­kon vah­vasti Suo­men yl­tä­vän mi­ta­leille. Tär­keintä on kui­ten­kin hioa ku­viot kun­toon Hel­sin­gin MM-turnaukseen, joka on kau­den eh­do­ton pää­ta­pah­tuma. EM-kisoissa on myös hyvä tar­kas­taa eu­roop­pa­lais­ten kil­pa­kump­pa­nei­den ki­sa­kunto.”

Suo­men erit­täin ko­ke­nee­seen verk­ko­foot­bag­mie­his­töön kuu­lu­vat Tuo­mas Kärki, Jani Mark­ka­nen, Jukka Pel­tola ja Os­kari Forstén. Frees­tyle foot­ba­gissa Suo­mea edus­ta­vat Tuo­mas Rii­salo, Aleksi Ai­ri­nen ja Nyt-liitteestäkin tuttu Mikko Le­pistö.

EM-turnaus al­kaa per­jan­taina ja päät­tyy sun­nun­taina.

30
kesä

Tuomas Kärki Hall of Fameen

Tuomas Kärki mielipuuhassaan

Hall of Fa­meen va­littu Tuo­mas Kärki, verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin hal­lit­seva maa­il­man­mes­tari. Kuva © JFK

The Foot­bag Hall of Fame His­to­rical Society on päät­tä­nyt ot­taa Tuo­mas Kär­jen Hall of Fa­meen. Kärki on ol­lut Suo­men foot­ba­gin tu­ki­ran­kana jo vuo­desta 1995 läh­tien. Uran kirk­kain saa­vu­tus on verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­ruus viime vuo­delta. Li­säksi ko­koel­mista löy­tyy lu­kui­sia suo­men­mes­ta­ruuk­sia ja EM-mitaleita.

Hall of Fa­meen pääsy on erit­täin hieno saa­vu­tus, mutta Kärki suh­tau­tuu asi­aan vaa­ti­mat­to­masti, tut­tuun ta­paansa: ”Saa­vu­tus on upea, mutta kun­nia kuu­luisi kai­kille suo­mi­foot­ba­gin pio­nee­reille, jotka ovat jak­sa­neet pus­kea la­jia eteen­päin vii­mei­set vii­ti­sen­toista vuotta.”

Kär­jen li­säksi Hall of Fa­meen va­lit­tiin kolme yh­dys­val­ta­lais­pe­laa­jaa: pit­kän lin­jan verk­ko­foot­bag­pe­laaja Chris Sie­bert, la­jia jo 80-luvulta läh­tien Texa­sin alu­eella pro­mon­nut Craig Lord sekä frees­ty­leä eteen­päin vie­nyt Etienne Cons­table.

Kär­jen va­lin­taa juh­li­taan sit­ten MM-kisaviikolla Hall of Fame -juh­lassa!

15
kesä

Ilmoittautuminen MM-kisoihin käynnissä

Il­moit­tau­tu­mi­nen tä­män vuo­den foot­ba­gin MM-kisoihin on hy­vässä vauh­dissa. Jo kym­me­net pe­laa­jat eri puo­lilta maa­il­maa ovat il­moit­tau­tu­neet mu­kaan Hel­sin­gissä jär­jes­tet­tä­vään tur­nauk­seen. Il­moit­tau­tu­mi­nen jat­kuu vielä hei­nä­kuun 17. päi­vään asti, mutta kaik­kien ki­saan ai­ko­vien kan­nat­taa il­moit­tau­tua esi­mer­kiksi heti. Il­moit­tau­tu­mi­nen ta­pah­tuu footbag.orgin kautta täällä.

11
kesä

11.6. järjestetyn aloittelijoiden kisan tulokset

Am­fi­teat­te­rilla jär­jes­tet­tiin tä­nään ke­sän en­sim­mäi­nen aloit­te­li­joi­den ta­paa­mi­nen. Ta­paa­mi­nen eteni var­sin ren­noissa fii­lik­sissä au­rin­gon hel­liessä. Pi­sim­män mat­kan ki­soi­hin teki Kou­vo­lasta saa­pu­nut Jimi Kyyt­sö­nen. Frees­tyle fu­tik­ses­sa­kin kun­nos­tau­tu­nut Jimi ei teh­nyt reis­sua tur­haan, vaan nap­pasi voi­ton request con­test -ki­sasta.

 

Jimi Kyyt­sö­nen hal­lit­see myös fu­tis­tem­put

 

Kaikki osal­lis­tu­jat te­ki­vät vai­ku­tuk­sen pit­kän lin­jan pe­laa­jiin tai­doil­laan ja no­pealla op­pi­mis­ky­vyl­lään. Tästä on hyvä jat­kaa, kii­tos kai­kille mu­kana ol­leille!

Tässä vielä ki­so­jen tu­lok­set:

Pom­put­telu Iron­man:

1. Riku Ko­so­nen 2. Too­mas Pit­kä­nen

Toe stall Iron­man:

1. Heli Lindroos

Sick Trick:

1. Riku Ko­so­nen 2. Heli Lindroos 3. Too­mas Pit­kä­nen 4. Saara Tikka 5. Jimi Kyyt­sö­nen

Request con­test:

1. Jimi Kyyt­sö­nen 2. Heli Lindroos 3. Too­mas Pit­kä­nen 4. Saara Tikka 5. Riku Ko­so­nen

8
kesä

Footbagia KesäStadissa sunnuntaina

Helsinki-päivän kun­niaksi Eläin­tar­han ken­tällä jär­jes­te­tään 12. ke­sä­kuuta Ke­säS­tadi-ta­pah­tuma. Tule pai­kalle, niin pää­set ko­kei­le­maan mm. foot­ba­gia, long­boar­dia, skeit­tausta ja slackli­nea! Ta­pah­tuma on il­mai­nen (myös eri la­jien ko­kei­le­mi­nen on il­maista!) ja kes­tää klo 12–18.

KesäStadin juliste

Ke­säS­ta­dissa on foot­ba­gin li­säksi mm. skeit­tausta, BMX:ää ja Wii-pelejä sekä tie­tysti esiin­ty­jiä, mm. Aste!

Li­sä­tie­toa Face­boo­kista ja Nuo­ri­so­asian­kes­kuk­selta!