25. heinäkuuta 2011

0

Suomen footbagmaajoukkue 2011 valittu

Suo­men foot­bagliitto on ni­men­nyt vuo­den 2011 maajoukkue-edustajansa Hel­sin­gissä tu­le­vana vii­kon­lop­puna käyn­nis­ty­viin MM-kotikisoihin. Maa­jouk­ku­ee­seen va­lit­tiin seit­se­män verk­ko­foot­ba­gin ja kah­dek­san frees­ty­le­la­jien edus­ta­jaa: va­lin­ta­kri­tee­reitä oli­vat sekä ai­empi ar­vo­ki­sa­me­nes­tys että pe­laa­jan po­ten­ti­aali me­nes­tyä ko­ti­ki­soissa.

”Kil­pailu maa­jouk­kue­pai­koista oli tänä vuonna en­nen­nä­ke­mät­tö­män ko­vaa. Kaikki ha­lua­vat edus­taa Suo­mea ko­ti­ki­soissa”, sa­noo maa­jouk­ku­een val­men­ta­jana jat­kava Jus­tin Sex­ton.

Odo­te­tusti jouk­ku­ee­seen mah­tui kaksi tuo­retta eu­roo­pan­mes­ta­ria sekä hal­lit­seva maa­il­man­mes­tari Tuo­mas Kärki. Hie­noi­sena yl­lä­tys­ni­menä pa­luun maa­jouk­ku­ee­seen te­kee vuo­den 2005 MM-freestylen prons­si­mi­ta­listi Fe­lix Zen­ger. Kai­killa va­li­tuilla on Sex­to­nin mu­kaan rea­lis­ti­set mah­dol­li­suu­det mi­ta­leille omissa la­jeis­saan.

Freestylemaajoukkue

 • Aleksi Ai­ri­nen
 • Tuukka An­ti­kai­nen
 • Mikko Le­pistö
 • Toni Pääk­kö­nen
 • Tuo­mas Rii­salo
 • Tanja Sa­lakka
 • Anssi Sund­berg
 • Fe­lix Zen­ger

Verkkofootbagmaajoukkue

 • Os­kari Forstén
 • Tuo­mas Kärki
 • Jani Mark­ka­nen
 • Jukka Pel­tola
 • Matti Poh­jola
 • Piia Tan­ta­ri­mäki
 • Janne Uusi­talo
Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.