12. heinäkuuta 2011

0

Suomalaiset loistivat footbagin EM-kilpailuissa

Suo­men jouk­kue me­nes­tyi yli odo­tus­ten foot­ba­gin EM-kilpailuissa Es­pan­jan Madri­dissa viime vii­kon­lop­puna. Tu­lok­sena oli var­si­nai­nen mi­ta­li­sade: ko­tiin­vie­mi­siksi tart­tui pe­räti kolme kul­taa, viisi ho­peaa ja kaksi prons­sia.

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa Jani Mark­ka­nen ku­kisti hal­lit­se­van maa­il­man­mes­ta­rin Tuo­mas Kär­jen lu­ke­min 21–17, 21–16. Kol­man­neksi si­joit­tui Rans­kan nouseva tähti Art­hur Le­dain. Näin Mark­ka­nen kom­men­toi mes­ta­ruutta tuo­reel­taan:

“Hie­nolta tun­tuu voit­taa näin ko­va­ta­soi­set ki­sat! Eri­tyi­sen mu­ka­vaa oli huo­mata, että kunto näyt­tää ole­van koh­dal­laan ko­ti­ki­soja aja­tel­len.” Ko­ti­ki­soilla Mark­ka­nen viit­taa Hel­sin­gissä 31. hei­nä­kuuta käyn­nis­ty­viin foot­ba­gin MM-kilpailuihin.

Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin fi­naa­lissa Sak­san Flo­rian Götze ja Yves Kreil päi­hit­ti­vät Tuo­mas Kär­jen ja Os­kari Forsté­nin lu­ke­min 15–13, 15–5. Prons­siot­telu Le­dai­nin ja Uli Haa­sen sekä Suo­men Mark­ka­sen ja Jukka Pel­to­lan kes­ken jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään Pel­to­lan louk­kaan­nut­tua. Ne­tin tu­lok­set.

Frees­tyle oli suo­ma­lais­ten ja eten­kin Aleksi Ai­ri­sen juh­laa. Nuori es­poo­lai­nen osoitti huip­pu­kun­toa kor­ja­ten po­tin en­nak­ko­suo­sik­kien ne­nän edestä Circle-kilpailussa ja Sh­red 30 -tek­niik­ka­ki­sassa sekä ot­ta­malla ho­peaa Request Con­tes­tissa, jossa pe­laa­jat te­ke­vät kier­ros kier­rok­selta vai­keu­tu­via kah­den tem­pun sar­joja. Suo­ma­lais­me­nes­tystä täy­den­si­vät upeasti Mikko Le­pis­tön ho­pea Sh­re­dissä ja Tuo­mas Rii­sa­lon pronssi
Request-kilpailussa.

EM-kisamenestys lu­paa hy­vää tu­le­via MM-kisoja aja­tel­len. Elo­kuun alussa Hel­sin­gissä jär­jes­tet­tävä maa­il­man­mes­ta­ruus­tur­naus on suo­ma­lais­pe­laa­jien kau­den sel­keä pää­ta­voite, ja mi­ta­leita lie­nee lupa odot­taa myös sieltä. Ta­pah­tu­maan odo­te­taan kah­ta­sa­taa kil­pai­li­jaa pa­ris­ta­kym­me­nestä eri maasta, ja Suo­men foot­baglii­ton ni­mek­käim­piä yh­teis­työ­kump­pa­neita sen jär­jes­tä­mi­sessä on Angry Birds -pe­lillä maa­il­man­mai­nee­seen nous­sut Ro­vio.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.