Uutisia vuonna 2011

4
kesä
Timo Vorne harjoittelee Tellervonkadun puistossa

Net Battle 2011 Tulospalvelu

Jy­väs­ky­län Footbag-Klubi ry jär­jes­tämä Net Battle -verk­ko­foot­bag­tur­naus on pe­la­taan tänä vii­kon­lop­puna en­nak­koil­moi­tuk­sesta poi­ke­ten Tel­ler­von­ka­dun puis­tossa. Tur­nauk­sen tu­los­pal­ve­luun päi­vi­te­tään tu­lok­sia vii­kon­lo­pun mit­taan. Li­sä­tie­toa foo­ru­milta ja JFK:n si­vuilta.

4
kesä

Aloittelijoiden kisat

Suo­men foot­bagliitto jär­jes­tää lau­an­taina 11. 6. kil­pai­lut, joi­hin kaikki aloit­te­le­vat foot­ba­gin har­ras­ta­jat ovat ter­ve­tul­leita. Ki­sat pi­de­tään Hes­pe­rian puis­ton am­fi­teat­te­rilla Oop­pe­ran ta­kana (Man­ner­hei­min­tie 38) klo 14–17. Huo­non sään sat­tuessa ki­sat jär­jes­te­tään Töö­lön ki­sa­hal­lissa. Ki­sa­la­jeina ovat pom­put­telu, request con­test, sick 3 ja mi­ni­net. Lue la­jeista li­sää täältä. Lu­vassa pal­kin­toja sar­jo­jen voit­ta­jille!

Ta­pah­tuma on il­mai­nen, ja mu­kaan voi tulla myös pel­käs­tään tu­tus­tu­maan la­jiin ja seu­raa­maan ki­soja, jos itse ki­saa­mi­nen ei kiin­nosta. Älä mis­saa tätä mah­dol­li­suutta tu­tus­tua mui­hin la­jia aloit­te­le­viin pe­laa­jiin!

Alus­ta­vat il­moit­tau­tu­mi­set osoit­tee­seen: tuukka.antikainen(@-merkki)footbag.fi

Sick 3 -karsinnat

Sick 3 -kar­sin­nat vuo­den 2005 Hel­sin­gin MM-kisoissa.

3
kesä

Your Move oli menestys

Anssi ja Aleksi päälavalla

Frees­ty­le­maa­jouk­ku­een Anssi Sund­berg ja Aleksi Ai­ri­nen Your Move -suur­ta­pah­tu­man pää­la­valla

Suo­men foot­bagliitto py­syi hy­vin vauh­dissa mu­kana Hel­sin­gissä pi­de­tyssä nuor­ten Your Move -lii­kun­ta­ta­pah­tu­massa. Ta­pah­tu­massa oli yh­teensä 42 000 kä­vi­jää. Foot­bag­pis­teellä riitti vä­keä, jolle oh­jaa­jat opet­ti­vat al­keet pe­rus­pot­kuista läh­tien. La­jin ko­kei­li­joilla oli mah­dol­li­suus saada il­mai­nen näy­tebägi. Moni la­jista in­nos­tu­nut läh­ti­kin oma foot­bag tas­kus­saan pai­kalta.

Suo­men foot­bagliitto ke­hot­taa kaik­kia ta­pah­tu­masta ki­pi­nän saa­neita py­sy­mään yh­tey­dessä. Ai­na­kin Hel­sin­gissä tul­laan jär­jes­tä­mään pie­ni­muo­toi­nen ta­pah­tuma uusille har­ras­ta­jille, jo­ten seu­raa il­moi­tuk­sia näillä si­vuilla ja Face­boo­kissa. Jos ta­pah­tu­masta jäi jo­tain ham­paan­ko­loon, voit myös lä­het­tää säh­kö­pos­tia.

2
kesä

Power kicking for the people

Kaikki verk­ko­foot­ba­gia ko­keil­leet tie­tä­vät, kuinka vai­kea laji on aloit­taa. Ko­vaa foot­ba­gia on vai­kea hal­lita, ei­vätkä pot­kut lähde lain­kaan sinne minne ha­luaisi. Hyvä tapa ope­tella pe­li­vä­li­neen hal­lin­taa on power kick. Siinä foot­ba­gia syö­tel­lään ka­ve­rin kanssa il­man verk­koa, ja tai­to­jen ker­tyessä mu­kaan voi­daan ot­taa vaikka kol­mas­kin pe­laaja. Power kick kar­tut­taa verk­ko­foot­bag­tai­toja ja on hyvä tapa läm­mi­tellä en­nen tree­nejä tai pe­liä.

Suo­men foot­bag­jouk­ku­een kon­kari Os­kari Forstén on teh­nyt eten­kin aloit­te­li­joille so­pi­van power kick -ope­tus­vi­deon. Sii­hen kan­nat­taa tu­tus­tua, koska power kick on oiva keino päästä pe­liin mu­kaan! Vi­deoita on tu­lossa vielä kaksi li­sää, jo­ten pi­tä­kää­hän sil­mät auki.

httpv://www.youtube.com/watch?v=FmBg090aUqE

PS. Net Batt­leen il­moit­tau­tu­mi­nen päät­tyy tä­nään 2. ke­sä­kuuta. Huo­maa että pe­li­paikka on vaih­tu­nut Tel­ler­von­ka­dun puis­toon!

30
touko

Suomalaiset design-kengät maajoukkueen testissä

Your Move -ta­pah­tu­massa Suo­men maa­jouk­ku­een edus­ta­jat pää­si­vät tiuk­kaan tes­tiin suo­ma­lais­ten ra­kas­ta­mien Reino-kenkien kanssa. Toi­saalta tes­tiin jou­tui­vat myös Rei­not, joi­den piti saada pe­laa­jien hy­väk­syntä. Ei­hän sitä min­kä­lai­silla ta­hansa tos­su­koilla voi pe­lata. Vai voiko? Ehkä pilke sil­mä­kul­massa voi.

httpv://www.youtube.com/watch?v=DQvY0upzinE

26
touko

Your Move kerää Helsingin nuoret Stadikalle

Olym­pias­ta­dio­nin ym­pä­ristö muun­tau­tuu per­jan­taina vuo­den 2011 suu­rim­man ko­ti­mai­sen ur­hei­lu­ta­pah­tu­man näyt­tä­möksi, kun Your Move -suur­ta­pah­tuma käyn­nis­tyy. Nuo­ren Suo­men ja SLU:n jär­jes­tämä kuusi­päi­väi­nen ta­pah­tuma hou­kut­te­lee nuo­ria liik­ku­maan ja ko­kei­le­maan uusia la­jeja asian­tun­ti­joi­den ja har­ras­ta­jien opas­tuk­sella. Pai­kalle odo­te­taan jopa 50 000 nuorta, ja yh­tenä la­jeista esillä on myös foot­bag.

Your Move 2011

Ta­pah­tu­maan on pää­sy­maksu, jota vas­taan pää­see tes­taa­maan tai­to­jaan yli 50 mie­len­kiin­toi­sessa ur­hei­lu­la­jissa verk­ko­foot­ba­gista juok­su­ben­jiin, haas­ta­maan ka­ve­rinsa eri­lai­silla toi­min­ta­ra­doilla sekä kuun­te­le­maan huip­puar­tis­teja ku­ten Jenni Var­tiaista, Reckless Lo­vea ja Don John­son Big Ban­dia.

Katso ai­ka­taulu, tu­tustu tapahtuma-alueeseen ja tule löy­tä­mään oma la­jisi!

Suo­men Foot­baglii­ton pis­teellä esiin­tyy koko Your Mo­ven ajan myös Suo­men par­haita frees­ty­le­reita. Alla ole­vassa vi­deossa Tu­rusta pai­kalle koko vii­koksi esiin­ty­mään saa­pu­nut Suo­men maa­jouk­ku­een Anssi Sund­berg koea­jaa pis­teen ra­ken­net­ta­van frees­ty­lea­ree­nan alus­tan ja ko­kei­li­joille il­mai­seksi jaet­ta­van pro­mo­foot­ba­gin. Ihan hy­vin tun­tuu toi­mi­van :)

httpv://www.youtube.com/watch?v=W-xDcNqM5Bs

24
touko

Footbag Euroculturedissa

Viime vii­kon­lop­puna Tu­russa jär­jes­te­tyssä Eurocultured-katutapahtumassa oli sak­sa­lais­ten rap-artistien ja mo­nien ka­tu­la­jien seassa myös foot­bag edus­tet­tuna. Au­rinko pais­toi tuu­tin täy­deltä koko vii­kon­lo­pun ajan, mikä sai ih­mi­set vir­taa­maan kau­pun­gin kes­kus­taan Au­ra­joen ran­nalle ja ta­pah­tu­ma­pai­kalle.

Pe­laa­jat de­mo­si­vat temp­pui­lua monta tun­tia mo­lem­pina päi­vinä ja ja­koi­vat il­mai­sia pal­loja kiin­nos­tu­neille. Laji sai ta­pah­tu­man kautta nä­ky­vyyttä myös Tu­run Sa­no­missa.

httpv://www.youtube.com/watch?v=tw2Q9in1LRA

19
touko

Eurocultured tulevana viikonloppuna!

Tu­russa tä­räh­tää vii­kon­lop­puna, kun Eu­rocul­tu­red val­taa Au­ra­joen ran­nat 21.–22. 5. 2011. Ta­pah­tuma on jär­jes­tetty eri puo­lilla Eu­roop­paa vuo­desta 2001 läh­tien, ja nyt on Suo­men vuoro. Eu­rocul­tu­re­dissa yleisö pää­see tu­tus­tu­maan mm. graf­fi­tien maa­il­maan, BMX-pyöräilyyn, break­danceen ja skeit­tauk­seen mo­nien mui­den ak­ti­vi­teet­tien ohella. Li­säksi Eu­rocul­tu­re­din eri la­voilla esiin­tyy useita ar­tis­teja, ku­ten Fe­lix Zen­ger, Jät­kät­jät­kät ja Ma­ria Ga­so­lina. Var­masti siis huip­pu­ta­pah­tuma tu­lossa!

Ur­baa­neista har­ras­tuk­sista kun on kyse, ei foot­ba­gia sovi unoh­taa. Sik­sipä Suo­men foot­baglii­tosta Eu­rocul­tu­re­diin läh­tee tai­to­jaan näyt­tä­mään frees­ty­le­foot­ba­gin Suo­men — ja koko maa­il­man — huip­pu­pe­laa­jat. Ter­ve­tu­loa siis mu­kaan kat­so­maan ja ko­kei­le­maan, ky­se­le­mään ja äl­lis­ty­mään!

Eu­rocul­tu­re­diin on tu­lossa myös Aleksi ”Air” Ai­ri­nen, joka on­nis­tui ke­vään kor­valla mo­nen frees­ty­le­rin unel­massa, ni­mit­täin Jack­po­tissa! Jack­pot on ni­mensä mu­kai­sesti 7-7-7-kombo, eli siinä teh­dään kolme seit­se­män ad­din temp­pua pe­räk­käin.

httpv://www.youtube.com/watch?v=qLXPxVcrsso

19
touko

Net Battle avaa kesän ulkokisakauden

Jy­väs­ky­län Footbag-Klubi ry jär­jes­tää Net Battle -verk­ko­foot­bag­tur­nauk­sen Jy­väs­ky­län Mat­ti­lan­nie­messä 4.-5.6.2011. Ke­sän avaava tur­naus jär­jes­te­tään jo seit­se­mättä ker­taa. Li­sä­tie­toa foo­ru­milta ja JFK:n si­vuilta.

14
touko

Eurocultured 21.–22. 5. (ja pikkasen myös 14. 5.…)

Eu­rocul­tu­red on ka­tu­kult­tuu­ria ylis­tävä ta­pah­tuma, joka jär­jes­te­tään Tu­russa 21.–22. tou­ko­kuuta. Mu­kana on lu­kui­sia ur­baa­neja la­jeja ku­ten BMX, break­dance, graf­fi­ti­maa­laus ja tie­ten­kin foot­bag. Foot­ba­gia esit­te­le­vät la­jin ko­ti­mai­set huip­pu­ni­met, jo­ten ko­vaa ty­ki­tystä on tie­dossa. Ter­ve­tu­loa ko­kei­le­maan, ky­se­le­mään tai ihan vaan hen­gai­le­maan! Li­sä­tie­toa myös Face­boo­kissa.

Eu­rocul­tu­re­din en­nak­ko­mais­tiai­set jär­jes­te­tään tä­nään 14. 5. Hel­sin­gin Na­rink­ka­to­rilla klo 12–18. Näh­dään siellä!