27. heinäkuuta 2013

0

Montrealin MM-kisat alkavat huomenna

Footbagin MM-kisat 2013

Tä­män vuo­den foot­ba­gin MM-kilpailut al­ka­vat Ka­na­dan Mont­rea­lissa 28. hei­nä­kuuta. Vii­kon mit­tai­nen tur­naus hui­pen­tuu fi­naa­lei­hin 3. elo­kuuta. Tur­nauk­sesta on tu­lossa eten­kin verk­ko­foot­ba­gin puo­lella erit­täin ko­va­ta­soi­nen, sillä useim­mat Pohjois-Amerikan ja Eu­roo­pan yk­kös­ni­met ovat il­moit­tau­tu­neet mu­kaan kar­ke­loi­hin. Suo­ma­lais­ten ko­vaa verk­ko­mai­netta yl­lä­pi­tä­mään Mont­rea­liin ovat mat­kus­ta­neet Jyri Ilama, Tuo­mas Kärki, Matti Poh­jola, Piia Tan­ta­ri­mäki sekä mus­tana he­vo­sena pe­li­ken­tille pa­luuta te­kevä Jaakko In­ki­nen. Kärki, Poh­jola ja Tan­ta­ri­mäki pe­laa­vat maa­il­man hui­pulla, jo­ten mi­ta­leita on odo­tet­ta­vissa.

Frees­ty­len puo­lella pe­rin­tei­nen yk­kös­laji, kah­den mi­nuu­tin ru­tiini, ei ole enää saa­vut­ta­nut yhtä suurta suo­siota kuin uu­dem­mat tu­lok­kaat Request, Sh­red 30 ja Circle. Frees­ty­len taso on kui­ten­kin erit­täin kova, sillä mes­ta­ruuk­silla olisi usei­ta­kin var­tee­no­tet­ta­via ot­ta­jia. Suo­mesta MM-turnaukseen osal­lis­tuu kaksi kil­pai­li­jaa, Aleksi Ai­ri­nen ja Fe­lix Zen­ger, jotka osal­lis­tu­vat kaik­kiin freestyle-lajeihin. Ai­ri­nen läh­tee puo­lus­ta­maan viime vuo­tista Sh­red 30 -mes­ta­ruut­taan ja kir­kas­ta­maan ru­tii­nin prons­sia, ja myös Zen­ge­riltä on lupa odot­taa me­nes­tystä.

Li­sä­tie­toa ki­sa­si­vuilta ja Face­boo­kista. Suo­ma­lais­ten ete­ne­mistä voi seu­rata Foot­bag Fin­lan­din Facebook-sivulta!

Lisää uutisia luokassa kisaennakot, turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.