Uutisia luokassa ‘kisaennakot’

19
marras

Footbag Finnish Open joulukuussa Helsingissä

FFO2020 on peruttu

Päi­vi­tys 11.12.2020. Foot­bag Fin­nish Open 2020 on pe­ruttu.

Foot­bag Fin­nish Open 2020 jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä 19.–20. jou­lu­kuuta! Tur­nauk­sessa kil­pail­laan sekä verk­ko­foot­ba­gissa että frees­ty­len eri la­jeissa, ja ki­sa­paik­kana toi­mii vanha ys­tä­vämme Töö­lön Ki­sa­halli.

Tur­naus käy­dään ko­ro­na­suo­si­tuk­set ja -ra­joi­tuk­set huo­mioi­den. Katso li­sä­tie­dot ja osal­lis­tu­mis­oh­jeet täältä.

19
loka

fb_event

Foot­bag Fin­nish Open 2018 jär­jes­te­tään lau­an­taina. 8. jou­lu­kuuta Tu­russa Ku­pit­taan pal­loi­lu­hal­lissa. Li­sä­tie­toa tu­lossa, tsek­kaa ki­sa­si­vut ja Face­book

12
heinä

MM-kisat alkavat ensi viikolla Bulgariassa

Footbag Worlds 2018
39. foot­ba­gin MM-kilpailut jär­jes­te­tään So­fiassa 22.–28. hei­nä­kuuta. Li­sä­tie­toa ki­sa­si­vuilta footbagworlds2018.com.

16
kesä

EM-kisat Sloveniassa juhannuksena

20th An­nual IFPA Eu­ro­pean Foot­bag Cham­pions­hips eli foot­ba­gin EM-kisat jär­jes­te­tään Slo­ve­nian Kran­jissa 21.-23. ke­sä­kuuta. Tur­nauk­seen ko­koon­tuu eu­roop­pa­lai­sen foot­ba­gin kerma, mutta suo­ma­lai­sia kil­pai­li­joita ei tällä ker­taa aree­noilla nähdä. Li­sä­tie­toa tur­nauk­sesta löy­tyy ki­sa­si­vuilta footbageuros.info.

3
marras

Suomenmestaruudet ratkotaan kahdessa erässä

Foot­bagla­jien suo­men­mes­ta­ruuk­sista kil­pail­laan tänä vuonna kah­dessa eri tur­nauk­sessa: Verk­ko­foot­ba­gin mes­ta­ruu­det rat­ko­taan Fin­nish Foot­bag Net Cham­pions­hips 2017 -kil­pai­lussa Hel­sin­gissä ja Tu­russa 11.–12. mar­ras­kuuta. Frees­ty­le­la­jien SM:t rat­ko­taan frees­ty­le­fu­tik­sen SM-kisojen yh­tey­dessä Hel­sin­gin Ki­sa­hal­lissa 2. jou­lu­kuuta. Li­sä­tie­toa tu­lossa.

30
elo

Finnish Footbag Open järjestetään Turussa 19.–20. marraskuuta

Finnish Footbag Open 2016

Suo­men foot­baglii­ton tä­män vuo­den pää­ta­pah­tuma, Fin­nish Foot­bag Open, jär­jes­te­tään Tu­russa Leaf Aree­nalla 19. ja 20. mar­ras­kuuta. Kil­pai­luun odo­te­taan Suo­men kär­ki­ni­mien li­säksi eu­roop­pa­lai­sia ur­hei­li­joita la­jin hui­pulta.

Li­sä­tie­toa mm. ta­pah­tu­man ai­ka­tau­luista ja il­mot­tau­tu­mi­sesta jul­kais­taan piak­koin Foot­bag Fin­lan­din si­vuilla sekä Face­boo­kin ta­pah­tu­ma­si­vulla. Tur­nauk­selle on myön­netty pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn sank­tionti.

SFL jär­jesti en­sim­mäi­set foot­ba­gin SM-kisat vuonna 1997. Fin­nish Open jat­kaa sa­malla tiellä, ja tänä vuonna juh­li­taan­kin jo 20. vuo­sit­taista foot­ba­gin avointa SM-turnausta!

25
heinä

MM-kisat alkavat Kööpenhaminassa

Footbag_Worlds_2015

Foot­bagla­jien 36. maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lut al­ka­vat Köö­pen­ha­mi­nassa sun­nun­taina 26. hei­nä­kuuta. Vii­kon mit­tai­nen tur­naus hui­pen­tuu fi­naa­lei­hin lau­an­taina 1. elo­kuuta. Suo­men MM-edustusjoukkueeseen kuu­luu sekä ko­ke­neita, ai­em­mis­sa­kin ar­vo­ki­soissa me­nes­ty­neitä ur­hei­li­joita että ko­ke­musta hank­ki­maan läh­te­viä tu­le­vai­suu­den ky­kyjä.

Suo­men mi­ta­li­toi­vot ovat eri­to­ten verk­ko­foot­ba­gissa. Se­ka­ne­lin­pe­lissä Piia Tan­ta­ri­mäki ja Matti Poh­jola puo­lus­ta­vat vii­me­vuo­tista maa­il­man­mes­ta­ruut­taan. Mies­ten kak­sin­pe­lissä Tuo­mas Kär­jellä ja Matti Poh­jo­lalla on hy­vät mah­dol­li­suu­det mi­ta­liot­te­lui­hin, sa­moin kuin Piia Tan­ta­ri­mäellä nais­ten kak­sin­pe­lissä.

Mies­ten ne­lin­pe­lissä me­nes­tystä odo­te­taan kah­delta huip­pu­pa­rilta. Tuo­mas Kärki / Jani Säntti ja Matti Poh­jola / Janne Uusi­talo ovat saa­vut­ta­neet ural­laan pal­jon, ja Köö­pen­ha­mi­nasta hae­taan li­sää me­nes­tystä. Nais­ten ne­lin­pe­lissä Tan­ta­ri­mäki pe­laa yh­dessä sak­sa­lai­sen Kers­tin An­hut­hin kanssa. Pa­rilla on ko­ke­musta MM-finaaleista, ja vii­me­vuo­ti­nen ho­pea on nyt tar­koi­tus kir­kas­taa kul­laksi.

Frees­ty­le­foot­ba­gissa Suo­men edus­tus on tänä vuonna vä­häi­nen. Me­nes­tystä voi­daan kui­ten­kin odot­taa mo­nin­ker­tai­selta MM-mitalistilta Aleksi Ai­ri­selta, joka osal­lis­tuu kah­den mi­nuu­tin va­paa­oh­jel­maan.

Foot­ba­gin MM-turnaukseen odo­te­taan noin kah­ta­sa­taa ur­hei­li­jaa eri puo­lilta maa­il­maa. Tur­nauk­sen jär­jes­tää Tans­kan foot­bagliitto yh­dessä kan­sain­vä­li­sen pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn kanssa. Foot­ba­gin MM-kilpailut on jär­jes­tetty Hel­sin­gissä kah­desti, vuo­sina 2005 ja 2011.

27
heinä

Montrealin MM-kisat alkavat huomenna

Footbagin MM-kisat 2013

Tä­män vuo­den foot­ba­gin MM-kilpailut al­ka­vat Ka­na­dan Mont­rea­lissa 28. hei­nä­kuuta. Vii­kon mit­tai­nen tur­naus hui­pen­tuu fi­naa­lei­hin 3. elo­kuuta. Tur­nauk­sesta on tu­lossa eten­kin verk­ko­foot­ba­gin puo­lella erit­täin ko­va­ta­soi­nen, sillä useim­mat Pohjois-Amerikan ja Eu­roo­pan yk­kös­ni­met ovat il­moit­tau­tu­neet mu­kaan kar­ke­loi­hin. Suo­ma­lais­ten ko­vaa verk­ko­mai­netta yl­lä­pi­tä­mään Mont­rea­liin ovat mat­kus­ta­neet Jyri Ilama, Tuo­mas Kärki, Matti Poh­jola, Piia Tan­ta­ri­mäki sekä mus­tana he­vo­sena pe­li­ken­tille pa­luuta te­kevä Jaakko In­ki­nen. Kärki, Poh­jola ja Tan­ta­ri­mäki pe­laa­vat maa­il­man hui­pulla, jo­ten mi­ta­leita on odo­tet­ta­vissa.

Frees­ty­len puo­lella pe­rin­tei­nen yk­kös­laji, kah­den mi­nuu­tin ru­tiini, ei ole enää saa­vut­ta­nut yhtä suurta suo­siota kuin uu­dem­mat tu­lok­kaat Request, Sh­red 30 ja Circle. Frees­ty­len taso on kui­ten­kin erit­täin kova, sillä mes­ta­ruuk­silla olisi usei­ta­kin var­tee­no­tet­ta­via ot­ta­jia. Suo­mesta MM-turnaukseen osal­lis­tuu kaksi kil­pai­li­jaa, Aleksi Ai­ri­nen ja Fe­lix Zen­ger, jotka osal­lis­tu­vat kaik­kiin freestyle-lajeihin. Ai­ri­nen läh­tee puo­lus­ta­maan viime vuo­tista Sh­red 30 -mes­ta­ruut­taan ja kir­kas­ta­maan ru­tii­nin prons­sia, ja myös Zen­ge­riltä on lupa odot­taa me­nes­tystä.

Li­sä­tie­toa ki­sa­si­vuilta ja Face­boo­kista. Suo­ma­lais­ten ete­ne­mistä voi seu­rata Foot­bag Fin­lan­din Facebook-sivulta!

24
heinä

Finnish Open järjestetään syyskuussa

Footbag Finnish Open 2013

Vuo­den 2013 Foot­bag Fin­nish Open jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä 14.–15. syys­kuuta. Ki­sa­pai­kaksi on va­li­koi­tu­nut mo­nissa footbag-kilpailuissa hy­väksi ha­vaittu Töö­lön Ki­sa­halli. Tur­nauk­sessa kil­pail­laan verk­ko­foot­ba­gissa ja frees­ty­len eri la­jeissa. Li­sä­tie­toa on tu­lossa, py­sy­kää kuu­lolla!

9
touko

Pari viikkoa Helsinki Openiin

Helsinki Open
Foot­ba­gin ke­sä­kau­den pe­rin­tei­sesti avaava Hel­sinki Open jär­jes­te­tään 25.–26. tou­ko­kuuta Rus­kea­suon ur­hei­lu­hal­lissa. Ki­soista on tu­lossa erit­täin mie­len­kiin­toi­set, sillä pe­li­ken­tille as­te­lee Suo­men huip­pu­jen li­säksi myös Ve­nezue­lan kär­ki­ni­miä!

Foot­bag Hel­sinki Open jär­jes­te­tään tänä vuonna nel­jättä ker­taa. Tänä vuonna tur­nauk­sessa kil­pail­laan ai­noas­taan verk­ko­foot­ba­gissa (kaksin- & ne­lin­peli). Tur­nauk­sella on IFPA:n sank­tiointi, jo­ten ranking-pisteitä on lu­vassa. Re­kis­te­röi­ty­mi­nen tur­nauk­seen ta­pah­tuu säh­kö­pos­tilla osoit­tee­seen sfl@footbag.fi. Kerro vies­tissä, mi­hin la­jei­hin osal­lis­tut ja mah­dol­li­sen ne­lin­pe­li­pa­risi nimi. Tur­nauk­seen osal­lis­tu­mi­nen mak­saa 20 €. Il­moit­tau­tu­mi­sen ta­ka­raja on per­jan­taina 17. tou­ko­kuuta.

Tsek­kaa li­sä­tie­dot Face­boo­kista!