Uutisia luokassa ‘turnaukset’

12
heinä

MM-kisat alkavat ensi viikolla Bulgariassa

Footbag Worlds 2018
39. foot­ba­gin MM-kilpailut jär­jes­te­tään So­fiassa 22.–28. hei­nä­kuuta. Li­sä­tie­toa ki­sa­si­vuilta footbagworlds2018.com.

16
kesä

EM-kisat Sloveniassa juhannuksena

20th An­nual IFPA Eu­ro­pean Foot­bag Cham­pions­hips eli foot­ba­gin EM-kisat jär­jes­te­tään Slo­ve­nian Kran­jissa 21.-23. ke­sä­kuuta. Tur­nauk­seen ko­koon­tuu eu­roop­pa­lai­sen foot­ba­gin kerma, mutta suo­ma­lai­sia kil­pai­li­joita ei tällä ker­taa aree­noilla nähdä. Li­sä­tie­toa tur­nauk­sesta löy­tyy ki­sa­si­vuilta footbageuros.info.

4
joulu

Suomen mestarit selvillä

Foot­ba­gin vuo­den 2017 suo­men­mes­ta­rit ovat sel­villä. Verk­ko­foot­ba­gin SM-turnaus käy­tiin Hel­sin­gissä ja Tu­russa 11.–12. mar­ras­kuuta, ja frees­ty­len mes­ta­ruuk­sista ki­sat­tiin Hel­sin­gissä 2. jou­lu­kuuta.

TULOKSET

Singles net

1. Tuo­mas Kärki
2. Matti Poh­jola
3. Jani Säntti
4. San­teri Kar­vi­nen
5. Tuo­mas Rii­salo
6. Ilkka Ma­lin

Doubles net

1. Matti Poh­jola / Jani Säntti
2. Os­kari Forstén / Tuo­mas Kärki
3. Tuo­mas Rii­salo / San­teri Kar­vi­nen

Frees­tyle ru­tii­nit
1. Aleksi Ai­ri­nen
2. San­teri Kar­vi­nen
3. Fe­lix Zen­ger
4. Tuukka An­ti­kai­nen
5. Tuo­mas Rii­salo

Circle
1. Aleksi Ai­ri­nen
2. San­teri Kar­vi­nen
3. Tuukka An­ti­kai­nen

3
marras

Suomenmestaruudet ratkotaan kahdessa erässä

Foot­bagla­jien suo­men­mes­ta­ruuk­sista kil­pail­laan tänä vuonna kah­dessa eri tur­nauk­sessa: Verk­ko­foot­ba­gin mes­ta­ruu­det rat­ko­taan Fin­nish Foot­bag Net Cham­pions­hips 2017 -kil­pai­lussa Hel­sin­gissä ja Tu­russa 11.–12. mar­ras­kuuta. Frees­ty­le­la­jien SM:t rat­ko­taan frees­ty­le­fu­tik­sen SM-kisojen yh­tey­dessä Hel­sin­gin Ki­sa­hal­lissa 2. jou­lu­kuuta. Li­sä­tie­toa tu­lossa.

14
elo

Suomalaiset mitaleilla footbagin MM-kisoissa

Verkkofootbagin nelinpelin mitalistit: Kultaa Walt Houston / Ben Alston, hopeaa Emmanuel Bouchard / Francois Pelletier ja pronssilla Matti Pohjola ja Tuomas Kärki. Mestaruus meni Yhdysvaltoihin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2005.

Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin mi­ta­lis­tit: Kul­taa Walt Hous­ton / Ben Als­ton, ho­peaa Em­ma­nuel Bouc­hard / Francois Pel­le­tier ja prons­silla Matti Poh­jola ja Tuo­mas Kärki.

Suo­ma­lai­sur­hei­li­jat me­nes­tyi­vät mai­niosti lau­an­taina päät­ty­neissä foot­ba­gin MM-kisoissa Yh­dys­val­loissa. Mes­ta­ruuk­sia ei tällä ker­taa tul­lut, mutta ko­tiin­vie­mi­siksi tart­tui kui­ten­kin ho­peaa ja prons­sia.

Suo­ma­lais­ten mi­ta­li­saa­lis oli verk­ko­foot­ba­gin ja eri­tyi­sesti tur­ku­lai­sen Matti Poh­jo­lan va­rassa, joka nap­pasi ki­soista kolme mi­ta­lia. En­sin Poh­jola sel­vitti tiensä per­jan­tain kak­sin­pe­lin fi­naa­liin, jossa vas­taan as­teli mes­ta­ruut­taan puo­lus­ta­nut isän­tä­maan Walt Hous­ton. Hous­to­nin pe­li­ta­paan kuu­luu erit­täin ko­vat syö­töt, eikä hän emmi is­kuis­saan­kaan. Poh­jola ei pys­ty­nyt pis­tä­mään pa­ras­taan ot­te­lussa, ja mes­ta­ruus jäi­kin Yh­dys­val­toi­hin suo­raan kol­messa erässä pis­tein 15-6, 15-11, 15-10. Kaik­kien ot­te­lui­den tu­lok­set löy­ty­vät Tour­na­ment softwa­resta

Myös kak­sin­pe­lin prons­siot­te­lussa näh­tiin suo­ma­lais­vä­riä, kun Tuo­mas Kärki koh­tasi ny­ky­ään vain sa­tun­nai­sesti ki­sa­ken­tillä näh­tä­vän Kenny Shult­sin (USA). Shults lie­nee kaik­kien ai­ko­jen me­nes­tyk­sek­käin ja mo­ni­puo­li­sin foot­ba­gur­hei­lija, ja hän nap­pa­si­kin prons­sin Kär­jen ne­nän edestä pis­tein 15-10, 13-15, 15-6, 15-9.

Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä Kärki ja Poh­jola ete­ni­vät lau­an­tain prons­siot­te­luun. Vas­tassa ol­lut kanadalais-puolalainen pari Luc Le­gault / Wik­tor Debski ei luo­pu­nut mi­ta­lista hel­polla, mutta suo­ma­lai­set nap­pa­si­vat prons­sin ko­tiin kol­man­nessa erässä pis­tein 9-15, 15-5, 15-6. Walt Hous­ton ja Ben Als­ton puo­les­taan voit­ti­vat ne­lin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­ruu­den en­sim­mäi­senä yh­dys­val­ta­lais­pa­rina sit­ten vuo­den 2004. Fi­naa­lissa kaa­tui Ka­na­dan pari Em­ma­nuel Bouc­hard / Francois Pel­le­tier pis­tein 15-12, 15-6.

Poh­jola nap­pasi prons­si­sen myös verk­ko­foot­ba­gin se­ka­ne­lin­pe­listä yh­dessä sak­sa­lai­sen Kers­tin An­hut­hin kanssa. Prons­siot­te­lussa vas­tus­ta­ja­pa­rin Evanne La­marche / Kenny Shults peli ha­josi toi­sessa erässä, ja suomalais-saksalainen tiimi voitti ot­te­lun pis­tein 16-14, 15-4. Kul­taa puolalais-slovenialaiselle pa­rille Wik­tor Debski / Lena Mla­kar ja ho­peaa ka­na­da­lais­pa­rille Ge­ne­vieve Bousquet / Luc Le­gault.

Frees­ty­lessä pa­ras suo­ma­lais­tu­los oli San­teri Kar­vi­sen kuu­des sija sh­red 30:ssä. Muissa frees­ty­le­la­jien fi­naa­leissa ei suo­ma­lai­sia nähty. Ru­tii­nin maa­il­ma­mes­ta­ruus mat­kasi Puo­laan, kun Pawel Nowak nap­pasi mes­ta­ruu­den en­nen Tse­kin Va­sek Klou­daa ja Ja­pa­nin Taishi Is­hi­daa. Nais­ten ru­tii­nin puo­les­taan voitti Es­pan­jan Pa­loma Mayo.

Suo­ma­lai­set sai­vat me­nes­tystä myös verk­ko­foot­ba­gin masters-sarjan ne­lin­pe­lissä, jossa Kärki ja Jus­tin Sex­ton nap­pa­si­vat ho­peaa. Ki­sa­vii­kon täy­densi vielä Mikko Le­pis­tön voitto Vi­deo Con­tes­tissa.

38. foot­bagla­jien MM-kilpailut jär­jes­tet­tiin Port­lan­disssa Yh­dys­val­loissa 6.–12. Elo­kuuta. MM-turnaus juh­lis­ti sa­malla foot­ba­gin 45-vuotista his­to­riaa, kun ki­sat pa­la­si­vat la­jin syn­ty­si­joilleen ja vie­raina näh­tiin pe­laa­jia vuo­sien var­relta. Ki­soi­hin osal­lis­tui noin 120 ur­hei­li­jaa eri puo­lilta maa­il­maa. Tur­nauk­sen jär­jes­ti pai­kal­li­nen seura Sole Pur­pose yh­dessä kan­sain­vä­li­sen pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn kanssa. Suo­messa MM-turnaus on jär­jes­tetty kah­desti, Hel­sin­gissä vuo­sina 2005 ja 2011.

Read moreRead more

4
elo

Footbagin MM-kisat käydään Portlandissa

Footbag MM 2017

38. foot­bagla­jien MM-kilpailut al­ka­vat Yh­dys­val­loissa 6. elo­kuuta. MM-turnaus juh­lis­taa sa­malla foot­ba­gin 45-vuotista his­to­riaa, kun ki­sat pa­laa­vat la­jin syn­ty­si­joille Ore­go­nin Port­lan­diin. Vii­kon mit­tai­nen tur­naus hui­pen­tuu fi­naa­lei­hin 11. ja 12. elo­kuuta. Ki­soi­hin osal­lis­tuu noin 120 ur­hei­li­jaa eri puo­lilta maa­il­maa, myös Suo­mesta.

Suo­men mi­ta­li­toi­veet ovat eri­tyi­sesti verk­ko­foot­ba­gin puo­lella. Port­lan­diin mat­kaa­van jouk­ku­een yk­kös­nyrk­kinä voi­daan pi­tää verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­li­pa­ria Tuo­mas Kärki ja Matti Poh­jola. Mie­hillä on yh­teensä neljä maa­il­ma­mes­ta­ruutta verk­ko­foot­ba­gin eri la­jeissa, ja me­nes­tystä odo­te­taan tä­nä­kin vuonna niin kaksin-, nelin- kuin se­ka­ne­lin­pe­lis­sä­kin. Myös frees­ty­len hal­lit­se­van Suo­men mes­ta­rin San­teri Kar­vi­sen ede­sot­ta­muk­siin verk­ko­foot­ba­gissa kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­miota: Hel­sin­ki­läi­nen saa Port­lan­dissa pa­rik­seen ka­na­da­lai­sen le­gen­dan, vuo­den 2001 ne­lin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­rin Yves Archambault’n.

Frees­ty­le­foot­ba­gin eri la­jeissa Foot­bag Fin­lan­dia edus­ta­vat Kar­vi­sen li­säksi Aleksi Ai­ri­nen, Juho Marjo ja Timo Aar­nio. Marjo voitti ke­vään EM-kisoissa prons­sia frees­ty­len batt­lessa, ja hä­nellä on hy­vät edel­ly­tyk­set on­nis­tua myös MM-kisoissa.

Foot­ba­gin MM-kilpailut jär­jes­te­tään tänä vuonna 38. ker­taa. Tur­nauk­sen jär­jes­tää pai­kal­li­nen seura Sole Pur­pose yh­dessä kan­sain­vä­li­sen pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn kanssa. Suo­messa MM-turnaus on jär­jes­tetty kah­desti, Hel­sin­gissä vuo­sina 2005 ja 2011.

PS. Port­land on isän­nöi­nyt foot­ba­gin MM-kisoja vii­meksi vuonna 1997. Suo­ma­lai­nen foot­bag­kult­tuuri oli tuol­loin vasta muo­dos­tu­massa, mutta me­nes­tyk­sestä saa­tiin jo esi­ma­kua – to­sin intermediate-sarjassa. Mika Kois­ti­nen nap­pasi ni­mit­täin maa­il­man­mes­ta­ruu­den aloit­te­li­joi­den frees­ty­lessä, Jekke Ruot­sa­lai­nen ja Olli Sa­vo­lai­nen ne­los­si­jan aloit­te­li­joi­den tupla­ne­tissä ja Tuo­mas Kärki nii­ni­kään ne­los­si­jan aloit­te­li­joi­den gol­fissa. Hui­kein suo­ma­lais­me­nes­tys oli kui­ten­kin ehkä Jus­tin Sex­to­nilla, joka saa­vutti ne­los­si­jan avoi­messa Overall-sarjassa eli kaik­kien la­jien yh­teis­pis­teissä. Vuonna 1997 MM-kisoissa kil­pail­tiin freestyle- ja verk­ko­la­jien li­säksi vielä kol­men met­rin pa­ri­pom­put­te­lussa ja vii­den mi­nuu­tin no­peus­pom­put­te­lussa (jonka muuan Andy Lin­der voitti tu­lok­sella 1006). Overall-pisteitä ei enää las­keta, mutta Jus­tin on näis­sä­kin ki­soissa mu­kana, tällä ker­taa Masters-sarjan verk­ko­la­jeissa.

18
heinä

EM-kisat käytiin Espanjassa

European Footbag Championships 2017

19. vuo­sit­tai­set foot­ba­gin Eu­roo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­lut käy­tiin Es­pan­jan Aran­juezissa 25.–28. tou­ko­kuuta. Tois­ta­sa­taa ur­hei­li­jaa eri puo­lilta Eu­roop­paa kil­pai­li­vat EM-titteleistä, ja mu­kana oli myös suo­ma­lai­sia osal­lis­tu­jia. Suo­ma­lai­sista par­hai­ten me­nes­tyi Juho Marjo, joka nap­pasi prons­sia frees­ty­le­foot­ba­gin batt­lesta prons­sia ja si­joit­tui nel­jän­neksi ru­tii­nissa. Myös Suo­messa asuva Tse­kin Jana Sas­sa­kova (nyk. Rii­salo) me­nes­tyi ki­sassa lois­ta­vasti: tu­lok­sena ho­peaa nais­ten ru­tii­nissa ja batt­lessa.

Read moreRead more

22
marras

Finnish Open 2016 käytiin Turussa

Verkkofotbagin kaksinpelin mitalistit

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin mi­ta­li­kol­mikko: prons­sia Rans­kan Sé­bas­tien Maillet’lle, kul­taa Matti Poh­jo­lalle ja ho­peaa Sveit­sin Ka­rim Daou­kille.

Fin­nish Foot­bag Open 2016 käy­tiin Tu­russa 19.–20. mar­ras­kuuta. Hie­noi­sesta osal­lis­tu­ja­ka­dosta huo­li­matta tur­naus osoit­tau­tui san­gen ko­va­ta­soi­seksi. Verk­ko­foot­ba­gissa mu­kana oli­vat mm. kak­sin­pe­lin kak­sin­ker­tai­nen maa­il­man­mes­tari Ka­rim Daouk (SUI), ne­lin­pe­lin tupla­mes­tari Art­hur Le­dain (FRA) ja se­ka­ne­lin­pe­lin tupla­mes­tari Matti Poh­jola. Daouk ja Le­dain osal­lis­tui­vat Fin­nish Ope­nin ne­lin­pe­liin yh­dessä ja jälki oli var­sin va­kuut­ta­vaa. Fi­naa­liot­te­lussa he koh­ta­si­vat MM-kisoissa nel­jän­siksi si­joit­tu­neen pa­rin Sé­bas­tien Maillet/Grischa Tel­len­bach (FRA). Daouk ja Le­dain kui­ten­kin hal­lit­si­vat pe­liä ja vei­vät voi­ton ko­tiin suo­raan kol­messa erässä pis­tein 15-4, 15-7, 15-10. Os­kari Forstén ja Matti Poh­jola si­joit­tui­vat par­haina suo­ma­lai­sina kol­man­siksi, ja ot­ti­vat si­ten Suo­men mes­ta­ruu­den ni­miinsä.

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä Matti Poh­jola kor­jasi po­tin. Tiu­kassa fi­naa­lissa Poh­jola sai ma­koi­san voi­ton vuo­sien 2013 ja 2015 maa­il­man­mes­ta­rista Ka­rim Daou­kista kol­man­nessa erässä (pis­teet 9-15, 15-12, 15-12). Kol­man­neksi si­joit­tui Rans­kan Sé­bas­tien Mail­let Os­kari Forsté­nin kes­key­tet­tyä.

Frees­ty­lessä kil­pail­tiin ai­noas­taan kah­den mi­nuu­tin va­paa­oh­jel­massa eli ru­tii­nissa. Pa­luuta kil­pa­ken­tille te­kevä Aleksi Ai­ri­nen tai Sh­red 30:ssä MM-kultaakin voit­ta­nut Tuo­mas Rii­salo ei­vät mah­ta­neet mi­tään San­teri Kar­vi­sen var­malle suo­ri­tuk­selle. Tu­lok­sena kul­taa Kar­vi­selle, ho­peaa Rii­sa­lolle ja prons­sia Ai­ri­selle.

Tä­män vuo­den Fin­nish Open oli jo 20. vuo­sit­tai­nen SM-tason foot­bag­tur­naus Suo­messa. Tur­nauk­sen jär­jes­ti­vät Suo­men Foot­bagliitto ja Footc­raft yh­teis­työssä pe­laa­ja­jär­jes­tön IF­PAn kanssa.

Tulokset

Verkkofootbagin nelinpeli

1. Ka­rim Daouk (SUI) / Art­hur Le­dain (FRA)
2. Sé­bas­tien Mail­let / Grischa Tel­len­bach (FRA)
3. Os­kari Forstén / Matti Poh­jola (FIN)
4. San­teri Kar­vi­nen / Tuo­mas Rii­salo (FIN)

Verkkofootbagin kaksinpeli

1. Matti Poh­jola (FIN)
2. Ka­rim Daouk (SUI)
3. Sé­bas­tien Mail­let (FRA)
4. Os­kari Forstén (FIN)

Freestyle rutiini

1. San­teri Kar­vi­nen (FIN)
2. Tuo­mas Rii­salo (FIN)
3. Aleksi Ai­ri­nen (FIN)
4. Art­hur Le­dain (FRA)

Verk­ko­foot­ba­gin ot­te­lu­koh­tai­set tu­lok­set.

1
marras

Ilmoittautuminen Finnish Openiin on alkanut

Il­moit­tau­tu­mi­nen Foot­bag Fin­nish Open 2016 -tur­nauk­seen on al­ka­nut footbag.orgissa. Il­moit­ta­tu­mi­sen ta­ka­raja on 17. mar­ras­kuuta. Tur­nauk­sessa kil­pail­laan sekä verkko- että frees­ty­le­foot­ba­gin eri la­jeissa. Eten­kin verk­ko­foot­ba­gista on tu­lossa ko­va­ta­soi­nen, kun Eu­roo­pan hui­pulta tur­nauk­seen osal­lis­tuu Rans­kan Art­hur Le­dain ja Sveit­sin Ka­rim Daouk.

Muis­tat­han myös mak­saa Suo­men foot­baglii­ton jä­sen­mak­sun, jos osal­lis­tut tur­nauk­seen.

Tsek­kaa myös Face­boo­kin ta­pah­tu­ma­sivu!

30
elo

Finnish Footbag Open järjestetään Turussa 19.–20. marraskuuta

Finnish Footbag Open 2016

Suo­men foot­baglii­ton tä­män vuo­den pää­ta­pah­tuma, Fin­nish Foot­bag Open, jär­jes­te­tään Tu­russa Leaf Aree­nalla 19. ja 20. mar­ras­kuuta. Kil­pai­luun odo­te­taan Suo­men kär­ki­ni­mien li­säksi eu­roop­pa­lai­sia ur­hei­li­joita la­jin hui­pulta.

Li­sä­tie­toa mm. ta­pah­tu­man ai­ka­tau­luista ja il­mot­tau­tu­mi­sesta jul­kais­taan piak­koin Foot­bag Fin­lan­din si­vuilla sekä Face­boo­kin ta­pah­tu­ma­si­vulla. Tur­nauk­selle on myön­netty pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn sank­tionti.

SFL jär­jesti en­sim­mäi­set foot­ba­gin SM-kisat vuonna 1997. Fin­nish Open jat­kaa sa­malla tiellä, ja tänä vuonna juh­li­taan­kin jo 20. vuo­sit­taista foot­ba­gin avointa SM-turnausta!