28. heinäkuuta 2012

0

MM-kisat alkavat Varsovassa

2012 IFPA World Foot­bag Cham­pi­onships

Sun­nun­taina 29. hei­nä­kuuta Var­so­vassa käyn­nis­ty­vät 33. foot­ba­gin maa­il­man­mes­ta­ruus­ki­sat ko­koa­vat yh­teen suu­ren jou­kon la­jin tai­ta­jia eri puo­lilta maa­il­maa. Suo­mesta pai­kan päälle Puo­laan mat­kus­taa is­ku­ky­kyi­sen edus­tus­jouk­ku­een li­säksi lu­kui­sia la­jin har­ras­ta­jia ja ki­sa­tu­ris­teja. Suo­men foot­baglii­ton me­nes­tys­ta­voit­teena on kym­me­nen mi­ta­lia, joista kaksi kul­taista.

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä Suo­men suu­rim­pia mi­ta­li­toi­voja on kak­sin­ker­tai­nen maa­il­man­mes­tari Tuo­mas Kärki. Vuo­den hel­sin­ki­läi­sur­hei­li­jak­si­kin va­littu Kärki on tur­nauk­sessa yk­kös­si­joi­tettu pe­laaja. Toi­seksi on etu­kä­teen si­joi­tettu tur­ku­lai­nen Matti Poh­jola, joka saa­vutti prons­sia viime vuo­den MM-kisoissa Hel­sin­gissä. Nais­ten sar­jan en­nak­ko­suo­sik­kina ki­soi­hin läh­tee kaksi viik­koa sit­ten EM-kultaa sekä kaksin- että ne­lin­pe­lissä voit­ta­nut Piia Tan­ta­ri­mäki, jonka vah­van kau­den odo­te­taan jat­ku­van myös Var­so­van MM-turnauksessa.

Mies­ten ne­lin­pe­lissä yk­kös­pa­riksi on si­joi­tettu Sak­san Flo­rian Götze ja Yves Kreil. Viime vuonna MM-hopeaa na­pan­neet Matti Poh­jola ja Janne Uusi­talo ovat nyt­kin vah­voja mi­ta­lieh­dok­kaita, sa­moin nais­ten ne­lin­pe­lissä Piia Tan­ta­ri­mäki sak­sa­lais­pa­rinsa Kers­tin An­hut­hin kanssa.

Frees­ty­lessä suu­rim­mat odo­tuk­set koh­dis­tu­vat Tanja Sa­lak­kaan, Aleksi Ai­ri­seen ja Anssi Sund­ber­giin. Sa­lakka on nais­ten Sh­red 30 -tek­niik­ka­kil­pai­lun hal­lit­seva maa­il­man­mes­tari, Ai­ri­nen taas vas­taa­van mies­ten ki­san prons­si­mi­ta­listi. Sund­berg ylsi vuo­den 2011 MM-kisoissa sekä va­paa­oh­jel­man että circle-kilpailun ho­pealle. Frees­ty­len en­nak­ko­suo­sik­keina pi­de­tään Tše­kin Jan We­be­riä ja Mi­lan Ben­daa, mutta myös isän­tä­maa Puo­lan pe­laa­jat ovat nouse­massa mu­kaan kamp­pai­luun kär­ki­si­joista.

Tur­naus al­kaa sun­nun­taina verk­ko­foot­ba­gilla. Suo­ma­lais­ten ete­ne­mistä ja ot­te­lui­den tu­lok­sia voi seu­rata ne­tissä Tour­na­ment softwa­ren kautta.

Lisää uutisia luokassa kisaennakot, turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.