12. kesäkuuta 2012

0

Tuomas Kärjestä vuoden helsinkiläisurheilija

Hel­sin­gin kau­pun­gin ur­hei­lu­pal­kin­to­toi­mi­kunta on va­lin­nut foot­ba­gin hal­lit­se­van maa­il­man­mes­ta­rin Tuo­mas Kär­jen vuo­den 2012 hel­sin­ki­läi­sur­hei­li­jaksi. Pal­kin­non myön­si­vät Kär­jelle Helsinki-päivänä 12. ke­sä­kuuta Es­pan la­valla apu­lais­kau­pun­gin­joh­taja Ritva Vil­ja­nen ja lii­kun­ta­joh­taja Anssi Rau­ramo. Pal­kin­tos­ti­pen­din arvo on 3 350 eu­roa.

Kärki voitti en­sim­mäi­senä suo­ma­lai­sena verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­ruu­den Oaklan­dissa, Ka­li­for­niassa, vuonna 2010, ja uusi mes­ta­ruu­tensa Hel­sin­gin MM-kisoissa elo­kuussa 2011. Pa­rinsa Os­kari Forsté­nin kanssa hän saa­vutti viime vuonna li­säksi ne­lin­pe­lin prons­sia. Mes­ta­ruuk­sien ohella pal­kin­to­lau­ta­kunta ar­vosti tie­dot­tees­saan Kär­jen roo­lia MM-kisaorganisaation pu­heen­joh­ta­jana. Foot­bag sai pal­jon nos­tetta viime vuo­den MM-turnauksesta, ja Kärki on lois­tava esi­kuva nuo­rille pe­laa­jille.

35-vuotias Kärki on Suo­men foot­baglii­ton pe­rus­ta­ja­jä­se­niä ja tu­ki­pi­la­reita. Kah­den MM-kullan li­säksi hän on voit­ta­nut yh­teensä nel­jä­toista verk­ko­foot­ba­gin kaksin- ja ne­lin­pe­lin suo­men­mes­ta­ruutta, joista en­sim­mäi­sen jo vuonna 1997. Hän on verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin maa­il­man­lis­tan yk­kö­nen ja ne­lin­pe­lin maa­il­man­lis­talla par­haana suo­ma­lai­sena si­jalla 4. Vuonna 2011 Kärki va­lit­tiin myös foot­ba­gin Hall of Fa­meen.

Vuo­den hel­sin­ki­läi­sur­hei­lija va­lit­tiin nyt 49. ker­ran. Vuonna 2011 pal­kin­non sai jää­kiek­koi­lija Mi­kael Gran­lund.

Tuomas Kärki vastaanottamassa vuoden helsinkiläisurheilijan palkintoa

Tuo­mas Kärki vas­taa­not­ta­massa vuo­den hel­sin­ki­läi­sur­hei­li­jan pal­kin­toa. Kuva © Reeta Ruija-Kärki

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.