Uutisia luokassa ‘kisaennakot’

5
maalis

Kesän kisakohteet: Montreal ja Moskova

MM- ja EM-kisojen isän­nät on sel­villä. MM-kisat pa­laa­vat pa­rin vuo­den tauon jäl­keen Pohjois-Amerikkaan, kun Mont­real isän­nöi tur­nausta. Kau­pun­gissa on vahva footbag-kulttuuri eten­kin verk­ko­foot­ba­gin puo­lella, ja Mont­rea­lissa on­kin jär­jes­tetty useita MM-kisoja, vii­meksi vuonna 2004. MM-kisat al­ka­vat 28. hei­nä­kuuta ja päät­ty­vät 3. elo­kuuta.

Eu­roo­pan mes­ta­ruu­det rat­ko­taan tänä vuonna en­sim­mäistä ker­taa Ve­nä­jällä. Mos­ko­van in­no­kas skene on ot­ta­nut haas­teen vas­taan, ja jär­jes­tää tur­nausta ko­vaa vauh­tia. Mos­ko­van EM-kisojen ajan­koh­taa ei ole kui­ten­kaan vielä lyöty luk­koon, mutta vah­vana eh­dok­kaana on 5.—7. hei­nä­kuuta.

Mo­lem­mista tur­nauk­sista odo­te­taan li­sä­tie­toa ja ki­sa­si­vuja lä­hiai­koina.

28
heinä

MM-kisat alkavat Varsovassa

2012 IFPA World Foot­bag Cham­pi­onships

Sun­nun­taina 29. hei­nä­kuuta Var­so­vassa käyn­nis­ty­vät 33. foot­ba­gin maa­il­man­mes­ta­ruus­ki­sat ko­koa­vat yh­teen suu­ren jou­kon la­jin tai­ta­jia eri puo­lilta maa­il­maa. Suo­mesta pai­kan päälle Puo­laan mat­kus­taa is­ku­ky­kyi­sen edus­tus­jouk­ku­een li­säksi lu­kui­sia la­jin har­ras­ta­jia ja ki­sa­tu­ris­teja. Suo­men foot­baglii­ton me­nes­tys­ta­voit­teena on kym­me­nen mi­ta­lia, joista kaksi kul­taista.

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä Suo­men suu­rim­pia mi­ta­li­toi­voja on kak­sin­ker­tai­nen maa­il­man­mes­tari Tuo­mas Kärki. Vuo­den hel­sin­ki­läi­sur­hei­li­jak­si­kin va­littu Kärki on tur­nauk­sessa yk­kös­si­joi­tettu pe­laaja. Toi­seksi on etu­kä­teen si­joi­tettu tur­ku­lai­nen Matti Poh­jola, joka saa­vutti prons­sia viime vuo­den MM-kisoissa Hel­sin­gissä. Nais­ten sar­jan en­nak­ko­suo­sik­kina ki­soi­hin läh­tee kaksi viik­koa sit­ten EM-kultaa sekä kaksin- että ne­lin­pe­lissä voit­ta­nut Piia Tan­ta­ri­mäki, jonka vah­van kau­den odo­te­taan jat­ku­van myös Var­so­van MM-turnauksessa.

Mies­ten ne­lin­pe­lissä yk­kös­pa­riksi on si­joi­tettu Sak­san Flo­rian Götze ja Yves Kreil. Viime vuonna MM-hopeaa na­pan­neet Matti Poh­jola ja Janne Uusi­talo ovat nyt­kin vah­voja mi­ta­lieh­dok­kaita, sa­moin nais­ten ne­lin­pe­lissä Piia Tan­ta­ri­mäki sak­sa­lais­pa­rinsa Kers­tin An­hut­hin kanssa.

Frees­ty­lessä suu­rim­mat odo­tuk­set koh­dis­tu­vat Tanja Sa­lak­kaan, Aleksi Ai­ri­seen ja Anssi Sund­ber­giin. Sa­lakka on nais­ten Sh­red 30 -tek­niik­ka­kil­pai­lun hal­lit­seva maa­il­man­mes­tari, Ai­ri­nen taas vas­taa­van mies­ten ki­san prons­si­mi­ta­listi. Sund­berg ylsi vuo­den 2011 MM-kisoissa sekä va­paa­oh­jel­man että circle-kilpailun ho­pealle. Frees­ty­len en­nak­ko­suo­sik­keina pi­de­tään Tše­kin Jan We­be­riä ja Mi­lan Ben­daa, mutta myös isän­tä­maa Puo­lan pe­laa­jat ovat nouse­massa mu­kaan kamp­pai­luun kär­ki­si­joista.

Tur­naus al­kaa sun­nun­taina verk­ko­foot­ba­gilla. Suo­ma­lais­ten ete­ne­mistä ja ot­te­lui­den tu­lok­sia voi seu­rata ne­tissä Tour­na­ment softwa­ren kautta.

23
touko

Varsova kutsuu

Var­so­van MM-kisat lä­hes­ty­vät, enää pari kuu­kautta H-hetkeen! Ki­sa­fii­lis­ten nos­ta­tus al­kaa nyt, tällä vi­deolla:

30
marras

Finnish Open 2011

UPDATE: re­gi­stra­tion for the event is now open.

Hel­sinki is once again host to a great foot­bag tour­na­ment: Töölö Sports Hall, the Worlds arena in Au­gust, will be the ve­nue of the 15th an­nual Foot­bag Fin­nish Open fi­nals on Sun­day, Decem­ber 18. Pre­lim rounds will be played in the newly built Sal­mi­saari Sports Centre the day be­fore.

The Fin­nish Open is an IFPA sanc­tio­ned tour­na­ment and, as its name sug­gests, open for any­one, re­gard­less of ci­tizens­hip, to com­pete in. So book your­self an early Christ­mas pre­sent and stay tu­ned for re­gi­stra­tion info at the [an­nounce] mai­ling list. Here is the list of ho­nor you could get your name on:

Finnish Championship medallists 1997–2010*

net player gold sil­ver bronze to­tal   frees­tyle player gold sil­ver bronze to­tal
Tuo­mas Kärki 14 4 2 20   Mika Kois­ti­nen 3 2 0 5
Jani Mark­ka­nen 4 9 7 20   Juho Marjo 1 2 2 5
Jukka Pel­tola 2 9 3 14   Mikko Le­pistö 0 0 5 5
Matti Poh­jola 5 4 4 13   Fe­lix Zen­ger 4 0 0 4
Os­kari Forstén 4 4 3 11   Toni Pääk­kö­nen 2 2 0 4
Olli Sa­vo­lai­nen 1 2 6 9   Jus­tin Sex­ton 1 1 2 4
Jaakko In­ki­nen 5 1 2 8   Ilkka Ma­lin 0 2 2 4
Jesse Fryck­man 5 1 2 8   Anssi Sund­berg 1 2 0 3
Jus­tin Sex­ton 0 4 2 6   Juho Vesa 1 0 1 2
Jesse Ruot­sa­lai­nen 0 0 6 6   Jere Vai­nikka 1 0 0 1
Janne Uusi­talo 2 2 1 5   Jere Lin­na­nen 0 1 0 1
Aleksi Öh­man 0 2 1 3   Jesse Fryck­man 0 1 0 1
Ta­pio Kar­hu­nen 0 0 2 2   Juha-Matti Ry­ti­lahti 0 1 0 1
Janne Pe­so­nen 0 0 1 1   Lasse Sal­men­haara 0 1 0 1
Tuukka An­ti­kai­nen 0 0 1 1   Tuo­mas Rii­salo 0 0 1 1
            Tuukka An­ti­kai­nen 0 0 1 1

 
*Inclu­des men’s open ca­te­gory me­dals for singles & doubles net, and singles frees­tyle rou­ti­nes. See this Google Spreads­heet for more de­tails.

4
kesä
Timo Vorne harjoittelee Tellervonkadun puistossa

Net Battle 2011 Tulospalvelu

Jy­väs­ky­län Footbag-Klubi ry jär­jes­tämä Net Battle -verk­ko­foot­bag­tur­naus on pe­la­taan tänä vii­kon­lop­puna en­nak­koil­moi­tuk­sesta poi­ke­ten Tel­ler­von­ka­dun puis­tossa. Tur­nauk­sen tu­los­pal­ve­luun päi­vi­te­tään tu­lok­sia vii­kon­lo­pun mit­taan. Li­sä­tie­toa foo­ru­milta ja JFK:n si­vuilta.

18
helmi

Suomalaiset Pariisiin mitali mielessä

Ensi vii­kon tors­taina pyö­räh­tä­vät käyn­tiin pe­rin­teik­käät foot­ba­gin Rans­kan avoi­met. Jo kah­det­ta­toista ker­taa jär­jes­tet­tä­vään mes­ta­ruus­tur­nauk­seen osal­lis­tuu Suo­mesta kah­dek­san hen­gen jouk­kue, jonka ta­voit­teet ovat vii­me­vuo­ti­sen me­nes­tyk­sen myötä kor­kealla. Frees­ty­le­la­jeissa kol­mikko Aleksi Ai­ri­nen, Anssi Sund­berg ja Mikko Le­pistö läh­te­vät haas­ta­maan Eu­roo­pan kär­ki­ni­mistä muun muassa hal­lit­se­van maa­il­man­mes­ta­rin, Tše­kin Mi­lan Ben­dan.

Myös verk­ko­foot­ba­gin ta­sosta tur­nauk­sessa en­na­koi­daan en­nen­nä­ke­mät­tö­män ko­vaa, sillä mu­kana on pe­räti kolme nel­jästä viime MM-kisojen ne­lin­pe­li­fi­naa­lin is­ku­ko­neesta. Mont­rea­lin Francois Pel­le­tier ja Gil­les De­mers puo­lus­ta­vat mes­ta­ruutta mm. Flo­rian Goetzea ja Em­ma­nuel Bouc­har­dia sekä Suo­men yk­kös­pa­ria Matti Poh­jo­laa ja Janne Uusi­ta­loa vas­taan. Poh­jo­lalla on li­säksi ham­paan­ko­lossa vii­me­vuo­ti­nen tap­pio Rans­kan avoin­ten kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa Goetzelle.

httpv://www.youtube.com/watch?v=R2VqZQvjsLc

17
helmi

Footbag MM 2011 Helsingissä!

Suo­men foot­bagliitto jär­jes­tää la­jin 32. maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lut Hel­sin­gissä 31.7.–6.8.2011. Töö­lön ki­sa­hal­lissa jär­jes­tet­tä­vään tur­nauk­seen odo­te­taan noin 250 kil­pai­li­jaa yli kah­des­ta­kym­me­nestä maasta. Tur­naus jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä jo toista ker­taa. En­sim­mäi­sen ker­ran MM-titteleistä tais­tel­tiin Hel­sin­gissä vuonna 2005.

Tur­nauk­sen eteen on tehty pal­jon taus­ta­työtä pit­kin tal­vea, koska lii­ton ta­voit­teena on jär­jes­tää par­haat MM-kisat jotka la­jissa on koettu. Ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­seksi SFL ry te­kee yh­teis­työtä kan­sain­vä­li­sen la­ji­lii­ton, In­ter­na­tio­nal Foot­bag Players’ As­socia­tio­nin, sekä ta­pah­tu­ma­tuo­tan­to­yh­tiö Soul Pro­duc­tion­sin kanssa.

Li­sää tie­toa ta­pah­tu­man Facebook-sivulta sekä pian jul­kais­ta­vilta vi­ral­li­silta ki­sa­si­vuilta!

15
heinä

Turku Open 2010

Jani Markkanen Turku Openissa 2008

Jani Mark­ka­nen is­kee Turku Ope­nissa 2008. © Os­kari Forstén

Tu­le­vana vii­kon­lop­puna Tu­run Ku­pit­taa toi­mii näyt­tä­mönä Eu­roo­pan van­him­malle verk­ko­foot­bag­tur­nauk­selle, kun Footc­raf­tin isän­nöimä Turku Open jär­jes­te­tään jo yh­det­tä­toista ker­taa. Ky­seessä on sa­malla vii­mei­nen ko­ti­mai­nen foot­bag­ta­pah­tuma en­nen kah­den vii­kon ku­lut­tua käyn­nis­ty­viä Oaklan­din MM-kisoja, jo­ten pai­kalle on odo­tet­ta­vissa koko joukko ki­sa­kun­to­aan vii­meis­te­le­viä maa­jouk­ku­een jä­se­niä.

Ne­lin­pe­lin al­kue­rät pot­kais­taan käyn­tiin Ku­pit­taan ken­tällä lau­an­taina kello 13 ja kak­sin­kamp­pai­lut sun­nun­taina puo­lil­ta­päi­vin. Myös nais­ten, se­ka­ne­lin­pe­lin sekä aloit­te­li­joi­den sar­jat jär­jes­te­tään, mi­käli osal­lis­tu­jia on riit­tä­västi. Ta­pah­tu­maan on va­paa pääsy, jo­ten ter­ve­tu­loa kan­nus­ta­maan!

Li­sä­tie­toa ja yh­tey­den ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jiin saat par­hai­ten ta­pah­tu­man Facebook-sivulta.

24
kesä

Suomalaiset EM-mitalijahtiin

Foot­ba­gin Euroopan-mestaruuksista kil­pail­laan tu­le­vana vii­kon­lop­puna Brys­se­lissä. Suo­mesta ki­soi­hin osal­lis­tuu kaik­ki­aan yh­dek­sän pe­laa­jaa, kär­ki­ni­minä frees­ty­le­la­jien puo­lella Anssi Sund­berg sekä verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä vii­me­vuo­tista mes­ta­ruut­taan puo­lus­tava Jani Mark­ka­nen. Vaikka vi­ral­lista mi­ta­li­ta­voi­tetta ei ole ase­tettu, on Bel­gi­aan läh­dössä ja­noi­nen ja is­ku­ky­kyi­nen jouk­kue, jolta on lupa odot­taa pal­jon.

httpv://www.youtube.com/watch?v=T_ZREJgExSU

27
touko

Footbagin MM-kisat Kaliforniassa

Vuo­den 2010 maa­il­man­mes­ta­ruuk­sista kil­pail­laan la­jin syn­nyin­seu­dulla Ka­li­for­nian Oaklan­dissa 1.–7. elo­kuuta. En­sim­mäistä ker­taa Pohjois-Amerikan man­te­reella sit­ten vuo­den 2007 jär­jes­tet­tä­viin ki­soi­hin on Suo­mesta läh­dössä ko­ke­nut, is­ku­ky­kyi­nen jouk­kue. Vii­me­vuo­tista prons­si­mi­ta­li­aan läh­te­vät kir­kas­ta­maan mm. Matti Poh­jola verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä, Juho Marjo sh­red 30:ssa ja Tuukka An­ti­kai­nen gol­fissa.

Lue li­sää vi­ral­li­silta ki­sa­si­vuilta »