Uutisia vuonna 2008

21
joulu

Footbag SM 2008, tulokset

Vuo­den 2008 SM-kisat on saatu pää­tök­seen. Tu­lok­set:

FREESTYLE

Rutiinit:
 1. Anssi Sund­berg (DROPLESS)
 2. Toni Pääk­kö­nen
 3. Mikko Le­pistö
 4. Aleksi Ai­ri­nen
 5. Tuukka An­ti­kai­nen
 6. Tuo­mas Rii­salo
Shred 30:
 1. Anssi Sund­berg
 2. Aleksi Ai­ri­nen
 3. Samu Ahola
 4. Mikko Le­pistö
 5. Toni Pääk­kö­nen
Circle:
 1. Anssi Sund­berg
 2. Aleksi Ai­ri­nen
 3. Toni Pääk­kö­nen
 4. Tuo­mas Rii­salo

VERKKOFOOTBAG

Kaksinpeli:
 1. Jaakko In­ki­nen
 2. Tuo­mas Kärki
 3. Jani Mark­ka­nen
 4. Matti Poh­jola
 5. Os­kari Forstén
 6. Janne Pe­so­nen
 7. Timo Vorne
 8. Hen­rik Mar­ti­kai­nen
 9. Sa­ka­rias Liukko
 10. Ii­sak Liukko
 11. Jus­tin Sex­ton
 12. Vesa Ruus­ka­nen
 13. Mikko Poi­ko­nen
 14. Oxana Prik­hodko
 15. Ninni Liukko
 16. Ville Laakso
 17. Piia Tan­ta­ri­mäki
 18. Jesse Ruot­sa­lai­nen
Sekanelinpeli:
 1. Piia Tan­ta­ri­mäki & Jaakko In­ki­nen
 2. Ninni Liukko & Os­kari Forstén
 3. Oxana Prik­hodko & Hen­rik Mar­ti­kai­nen
Nelinpeli:
 1. Jaakko In­ki­nen & Jani Mark­ka­nen
 2. Os­kari Forstén & Matti Poh­jola
 3. Tuo­mas Kärki & Jesse Ruot­sa­lai­nen
 4. Sa­ka­rias Liukko & Mikko Poi­ko­nen
 5. Tuukka An­ti­kai­nen & Janne Pe­so­nen
 6. Aleksi Öh­man & Juha-Matti Ry­ti­lahti
 7. Timo Vorne & Janne Vil­likka
 8. Ii­sak Liukko & Hen­rik Mar­ti­kai­nen
 9. Jus­tin Sex­ton & Jukka Pel­tola
 10. Oxana & Misha
 11. Vesa Ruus­ka­nen & Ville Laakso
 12. Ninni Liukko & Piia Tan­ta­ri­mäki

Kes­kus­te­luja ki­soista myös Finns­tan ja JFK:n foo­ru­meilta.

18
joulu

Footbag SM 2008, lopulliset aikataulut

Tänä vii­kon­lop­puna pe­lat­ta­vien SM-kisojen ai­ka­taulu on muut­tu­nut. Katso uusim­mat ai­ka­tau­lut ta­pah­tu­man si­vuilta. Käy kat­so­massa myös JFK:n vi­ral­li­set SM08-kisaennakot.

12
joulu

Liiton sääntömääräinen vuosikokous 19. 12. 2008

Suo­men foot­bagliitto ry:n sään­tö­mää­räi­nen vuo­si­ko­kous pi­de­tään per­jan­taina 19. jou­lu­kuuta 2008 klo 20 Töö­lön ki­sa­hal­lin ko­kous­huo­neessa.

Ko­kouk­sessa kä­si­tel­lään Suo­men foot­baglii­ton sään­tö­jen mo­men­tin 11 mu­kai­set asiat.

23
marras

Footbag SM 2008

Suo­men foot­bagliitto jär­jes­tää kau­den päät­tä­vät SM-kilpailut. Eri la­jien tit­te­leistä ki­sa­taan 5.–6. jou­lu­kuuta Naan­ta­lissa ja 19.–20. jou­lu­kuuta Hel­sin­gissä.

Li­sä­tie­toa ki­soista ja il­moit­tau­tu­mi­nen tästä. Ter­ve­tu­loa ki­saa­maan tai kan­nus­ta­maan!

19
loka

JFK Fall Furyn tulokset

JFK Fall Fury 2008 pe­lat­tiin Jy­väs­ky­lässä vii­kon­lop­puna. Tu­lok­set löy­ty­vät Finns­tan ja JFK:n foo­ru­meilta.

17
loka

Freestylen sisäkauden avajaisshredit Kisahallilla

Si­sä­kau­den al­ka­mi­sen kun­niaksi jär­jes­te­tään frees­ty­len sh­re­dit Töö­lön ki­sa­hal­lissa. Pe­lia­jat ovat per­jan­taina 17. 10. klo 17 al­kaen ja lau­an­taina klo 14 al­kaen. Pai­kalle tu­lee ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sia ai­na­kin Tu­rusta, Vaa­sasta ja Lah­desta. Ta­pah­tuma on kai­kille avoin ja il­mai­nen lii­ton jä­se­nille.

16
loka

JFK Fall Fury 2008 tänä viikonloppuna

JFK Fall Fury 2008 jär­jes­te­tään Jy­väs­ky­lässä tänä lau­an­taina. Li­sä­tie­toja Finns­tan ja JFK:n foo­ru­meilta.

20
elo

Suomelle aimo annos pronssia MM-kisoista

Suomi otti upeasti kolme prons­sia Pra­han MM-kilpailuissa. Matti Poh­jo­lan ja Os­kari Forsté­nin ne­lin­pe­li­ver­kon me­nes­tystä täy­den­sin Matti Poh­jo­lan hen­ki­lö­koh­tai­nen ja Piia Tan­ta­ri­mäen nais­ten prons­si­mi­tali. MM-kisojen tu­lok­sia tar­kem­min IFPA:n si­vuilla.

15
elo

Suomalaiset kultataistossa Prahan MM-kisoissa

Tu­run pa­ri­val­jakko Matti Poh­jola ja Os­kari Forstén sel­vit­ti­vät tiensä verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin vä­lie­riin. Li­säksi Poh­jola nousi tril­le­reiksi nous­sei­den voit­to­jensa myötä yl­lät­tä­jänä myös kak­sin­pe­lissä vä­lie­riin.

Per­jan­taina Poh­jola koh­taa vä­lie­rissä Ka­na­dan Jean-François Le­mieuxin. Toi­sessa vä­lie­rässä koh­taa­vat Yh­dys­val­tain John Leys ja Ka­na­dan Em­ma­nuel Bouc­hard.

Lau­an­taina ne­lin­pe­lin se­meissä Tu­run po­jat koh­taa­vat Yh­dy­val­tain P. T. Lo­ver­nin ja Em­ma­nuel Bouc­har­din. Toi­sessa vä­lie­rä­ot­te­lussa Sak­san Pat­rick Schric­kel ja Flo­rian Götze koh­taa­vat Ka­na­dan Gil­les De­mer­sin ja J-F Le­mieuxin.

Jy­väs­ky­län foot­bag­seura JFK:n si­vuilta voi seu­rata tu­lok­sia ja ki­sa­tun­nel­mia tar­kem­min.

15
elo

Suomen maajoukkue matkaa Prahan MM-kisoihin

Suo­mesta mat­kaa yh­teensä 25 pe­laa­jaa vii­kon­lop­puna Tše­kin MM-kisoihin, jotka käy­dään 10.–17. elo­kuuta Pra­hassa. Odo­tuk­set ovat ko­vat, ai­van ku­ten pi­tää­kin olla.