Uutisia vuonna 2017

4
joulu

Suomen mestarit selvillä

Foot­ba­gin vuo­den 2017 suo­men­mes­ta­rit ovat sel­villä. Verk­ko­foot­ba­gin SM-turnaus käy­tiin Hel­sin­gissä ja Tu­russa 11.–12. mar­ras­kuuta, ja frees­ty­len mes­ta­ruuk­sista ki­sat­tiin Hel­sin­gissä 2. jou­lu­kuuta.

TULOKSET

Singles net

1. Tuo­mas Kärki
2. Matti Poh­jola
3. Jani Säntti
4. San­teri Kar­vi­nen
5. Tuo­mas Rii­salo
6. Ilkka Ma­lin

Doubles net

1. Matti Poh­jola / Jani Säntti
2. Os­kari Forstén / Tuo­mas Kärki
3. Tuo­mas Rii­salo / San­teri Kar­vi­nen

Frees­tyle ru­tii­nit
1. Aleksi Ai­ri­nen
2. San­teri Kar­vi­nen
3. Fe­lix Zen­ger
4. Tuukka An­ti­kai­nen
5. Tuo­mas Rii­salo

Circle
1. Aleksi Ai­ri­nen
2. San­teri Kar­vi­nen
3. Tuukka An­ti­kai­nen

16
marras

Kisahallin torstaitreenit

Kisiksen tortaitreenit

Foot­bag Fin­lan­dilla on tä­nä­kin tal­vena yh­tei­nen tree­ni­vuoro Frees­tyle Fin­lan­din kanssa. Vuoro jär­jes­te­tään Töö­lön Ki­sa­hal­lissa aina tors­tai­sin klo 16–17.30, ja on tar­koi­tettu kai­kille Suo­men foot­baglii­ton jä­se­nille ja foot­ba­gista tai frees­ty­le­fu­tik­sesta kiin­nos­tu­neille. Tree­nit so­pi­vat niin aloit­te­li­joille kuin ko­ke­neem­mil­le­kin pe­lu­reille, ter­ve­tu­loa mu­kaan!

3
marras

Suomenmestaruudet ratkotaan kahdessa erässä

Foot­bagla­jien suo­men­mes­ta­ruuk­sista kil­pail­laan tänä vuonna kah­dessa eri tur­nauk­sessa: Verk­ko­foot­ba­gin mes­ta­ruu­det rat­ko­taan Fin­nish Foot­bag Net Cham­pions­hips 2017 -kil­pai­lussa Hel­sin­gissä ja Tu­russa 11.–12. mar­ras­kuuta. Frees­ty­le­la­jien SM:t rat­ko­taan frees­ty­le­fu­tik­sen SM-kisojen yh­tey­dessä Hel­sin­gin Ki­sa­hal­lissa 2. jou­lu­kuuta. Li­sä­tie­toa tu­lossa.

14
elo

Suomalaiset mitaleilla footbagin MM-kisoissa

Verkkofootbagin nelinpelin mitalistit: Kultaa Walt Houston / Ben Alston, hopeaa Emmanuel Bouchard / Francois Pelletier ja pronssilla Matti Pohjola ja Tuomas Kärki. Mestaruus meni Yhdysvaltoihin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2005.

Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin mi­ta­lis­tit: Kul­taa Walt Hous­ton / Ben Als­ton, ho­peaa Em­ma­nuel Bouc­hard / Francois Pel­le­tier ja prons­silla Matti Poh­jola ja Tuo­mas Kärki.

Suo­ma­lai­sur­hei­li­jat me­nes­tyi­vät mai­niosti lau­an­taina päät­ty­neissä foot­ba­gin MM-kisoissa Yh­dys­val­loissa. Mes­ta­ruuk­sia ei tällä ker­taa tul­lut, mutta ko­tiin­vie­mi­siksi tart­tui kui­ten­kin ho­peaa ja prons­sia.

Suo­ma­lais­ten mi­ta­li­saa­lis oli verk­ko­foot­ba­gin ja eri­tyi­sesti tur­ku­lai­sen Matti Poh­jo­lan va­rassa, joka nap­pasi ki­soista kolme mi­ta­lia. En­sin Poh­jola sel­vitti tiensä per­jan­tain kak­sin­pe­lin fi­naa­liin, jossa vas­taan as­teli mes­ta­ruut­taan puo­lus­ta­nut isän­tä­maan Walt Hous­ton. Hous­to­nin pe­li­ta­paan kuu­luu erit­täin ko­vat syö­töt, eikä hän emmi is­kuis­saan­kaan. Poh­jola ei pys­ty­nyt pis­tä­mään pa­ras­taan ot­te­lussa, ja mes­ta­ruus jäi­kin Yh­dys­val­toi­hin suo­raan kol­messa erässä pis­tein 15-6, 15-11, 15-10. Kaik­kien ot­te­lui­den tu­lok­set löy­ty­vät Tour­na­ment softwa­resta

Myös kak­sin­pe­lin prons­siot­te­lussa näh­tiin suo­ma­lais­vä­riä, kun Tuo­mas Kärki koh­tasi ny­ky­ään vain sa­tun­nai­sesti ki­sa­ken­tillä näh­tä­vän Kenny Shult­sin (USA). Shults lie­nee kaik­kien ai­ko­jen me­nes­tyk­sek­käin ja mo­ni­puo­li­sin foot­ba­gur­hei­lija, ja hän nap­pa­si­kin prons­sin Kär­jen ne­nän edestä pis­tein 15-10, 13-15, 15-6, 15-9.

Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä Kärki ja Poh­jola ete­ni­vät lau­an­tain prons­siot­te­luun. Vas­tassa ol­lut kanadalais-puolalainen pari Luc Le­gault / Wik­tor Debski ei luo­pu­nut mi­ta­lista hel­polla, mutta suo­ma­lai­set nap­pa­si­vat prons­sin ko­tiin kol­man­nessa erässä pis­tein 9-15, 15-5, 15-6. Walt Hous­ton ja Ben Als­ton puo­les­taan voit­ti­vat ne­lin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­ruu­den en­sim­mäi­senä yh­dys­val­ta­lais­pa­rina sit­ten vuo­den 2004. Fi­naa­lissa kaa­tui Ka­na­dan pari Em­ma­nuel Bouc­hard / Francois Pel­le­tier pis­tein 15-12, 15-6.

Poh­jola nap­pasi prons­si­sen myös verk­ko­foot­ba­gin se­ka­ne­lin­pe­listä yh­dessä sak­sa­lai­sen Kers­tin An­hut­hin kanssa. Prons­siot­te­lussa vas­tus­ta­ja­pa­rin Evanne La­marche / Kenny Shults peli ha­josi toi­sessa erässä, ja suomalais-saksalainen tiimi voitti ot­te­lun pis­tein 16-14, 15-4. Kul­taa puolalais-slovenialaiselle pa­rille Wik­tor Debski / Lena Mla­kar ja ho­peaa ka­na­da­lais­pa­rille Ge­ne­vieve Bousquet / Luc Le­gault.

Frees­ty­lessä pa­ras suo­ma­lais­tu­los oli San­teri Kar­vi­sen kuu­des sija sh­red 30:ssä. Muissa frees­ty­le­la­jien fi­naa­leissa ei suo­ma­lai­sia nähty. Ru­tii­nin maa­il­ma­mes­ta­ruus mat­kasi Puo­laan, kun Pawel Nowak nap­pasi mes­ta­ruu­den en­nen Tse­kin Va­sek Klou­daa ja Ja­pa­nin Taishi Is­hi­daa. Nais­ten ru­tii­nin puo­les­taan voitti Es­pan­jan Pa­loma Mayo.

Suo­ma­lai­set sai­vat me­nes­tystä myös verk­ko­foot­ba­gin masters-sarjan ne­lin­pe­lissä, jossa Kärki ja Jus­tin Sex­ton nap­pa­si­vat ho­peaa. Ki­sa­vii­kon täy­densi vielä Mikko Le­pis­tön voitto Vi­deo Con­tes­tissa.

38. foot­bagla­jien MM-kilpailut jär­jes­tet­tiin Port­lan­disssa Yh­dys­val­loissa 6.–12. Elo­kuuta. MM-turnaus juh­lis­ti sa­malla foot­ba­gin 45-vuotista his­to­riaa, kun ki­sat pa­la­si­vat la­jin syn­ty­si­joilleen ja vie­raina näh­tiin pe­laa­jia vuo­sien var­relta. Ki­soi­hin osal­lis­tui noin 120 ur­hei­li­jaa eri puo­lilta maa­il­maa. Tur­nauk­sen jär­jes­ti pai­kal­li­nen seura Sole Pur­pose yh­dessä kan­sain­vä­li­sen pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn kanssa. Suo­messa MM-turnaus on jär­jes­tetty kah­desti, Hel­sin­gissä vuo­sina 2005 ja 2011.

Read moreRead more

4
elo

Footbagin MM-kisat käydään Portlandissa

Footbag MM 2017

38. foot­bagla­jien MM-kilpailut al­ka­vat Yh­dys­val­loissa 6. elo­kuuta. MM-turnaus juh­lis­taa sa­malla foot­ba­gin 45-vuotista his­to­riaa, kun ki­sat pa­laa­vat la­jin syn­ty­si­joille Ore­go­nin Port­lan­diin. Vii­kon mit­tai­nen tur­naus hui­pen­tuu fi­naa­lei­hin 11. ja 12. elo­kuuta. Ki­soi­hin osal­lis­tuu noin 120 ur­hei­li­jaa eri puo­lilta maa­il­maa, myös Suo­mesta.

Suo­men mi­ta­li­toi­veet ovat eri­tyi­sesti verk­ko­foot­ba­gin puo­lella. Port­lan­diin mat­kaa­van jouk­ku­een yk­kös­nyrk­kinä voi­daan pi­tää verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­li­pa­ria Tuo­mas Kärki ja Matti Poh­jola. Mie­hillä on yh­teensä neljä maa­il­ma­mes­ta­ruutta verk­ko­foot­ba­gin eri la­jeissa, ja me­nes­tystä odo­te­taan tä­nä­kin vuonna niin kaksin-, nelin- kuin se­ka­ne­lin­pe­lis­sä­kin. Myös frees­ty­len hal­lit­se­van Suo­men mes­ta­rin San­teri Kar­vi­sen ede­sot­ta­muk­siin verk­ko­foot­ba­gissa kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­miota: Hel­sin­ki­läi­nen saa Port­lan­dissa pa­rik­seen ka­na­da­lai­sen le­gen­dan, vuo­den 2001 ne­lin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­rin Yves Archambault’n.

Frees­ty­le­foot­ba­gin eri la­jeissa Foot­bag Fin­lan­dia edus­ta­vat Kar­vi­sen li­säksi Aleksi Ai­ri­nen, Juho Marjo ja Timo Aar­nio. Marjo voitti ke­vään EM-kisoissa prons­sia frees­ty­len batt­lessa, ja hä­nellä on hy­vät edel­ly­tyk­set on­nis­tua myös MM-kisoissa.

Foot­ba­gin MM-kilpailut jär­jes­te­tään tänä vuonna 38. ker­taa. Tur­nauk­sen jär­jes­tää pai­kal­li­nen seura Sole Pur­pose yh­dessä kan­sain­vä­li­sen pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn kanssa. Suo­messa MM-turnaus on jär­jes­tetty kah­desti, Hel­sin­gissä vuo­sina 2005 ja 2011.

PS. Port­land on isän­nöi­nyt foot­ba­gin MM-kisoja vii­meksi vuonna 1997. Suo­ma­lai­nen foot­bag­kult­tuuri oli tuol­loin vasta muo­dos­tu­massa, mutta me­nes­tyk­sestä saa­tiin jo esi­ma­kua – to­sin intermediate-sarjassa. Mika Kois­ti­nen nap­pasi ni­mit­täin maa­il­man­mes­ta­ruu­den aloit­te­li­joi­den frees­ty­lessä, Jekke Ruot­sa­lai­nen ja Olli Sa­vo­lai­nen ne­los­si­jan aloit­te­li­joi­den tupla­ne­tissä ja Tuo­mas Kärki nii­ni­kään ne­los­si­jan aloit­te­li­joi­den gol­fissa. Hui­kein suo­ma­lais­me­nes­tys oli kui­ten­kin ehkä Jus­tin Sex­to­nilla, joka saa­vutti ne­los­si­jan avoi­messa Overall-sarjassa eli kaik­kien la­jien yh­teis­pis­teissä. Vuonna 1997 MM-kisoissa kil­pail­tiin freestyle- ja verk­ko­la­jien li­säksi vielä kol­men met­rin pa­ri­pom­put­te­lussa ja vii­den mi­nuu­tin no­peus­pom­put­te­lussa (jonka muuan Andy Lin­der voitti tu­lok­sella 1006). Overall-pisteitä ei enää las­keta, mutta Jus­tin on näis­sä­kin ki­soissa mu­kana, tällä ker­taa Masters-sarjan verk­ko­la­jeissa.

18
heinä

EM-kisat käytiin Espanjassa

European Footbag Championships 2017

19. vuo­sit­tai­set foot­ba­gin Eu­roo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­lut käy­tiin Es­pan­jan Aran­juezissa 25.–28. tou­ko­kuuta. Tois­ta­sa­taa ur­hei­li­jaa eri puo­lilta Eu­roop­paa kil­pai­li­vat EM-titteleistä, ja mu­kana oli myös suo­ma­lai­sia osal­lis­tu­jia. Suo­ma­lai­sista par­hai­ten me­nes­tyi Juho Marjo, joka nap­pasi prons­sia frees­ty­le­foot­ba­gin batt­lesta prons­sia ja si­joit­tui nel­jän­neksi ru­tii­nissa. Myös Suo­messa asuva Tse­kin Jana Sas­sa­kova (nyk. Rii­salo) me­nes­tyi ki­sassa lois­ta­vasti: tu­lok­sena ho­peaa nais­ten ru­tii­nissa ja batt­lessa.

Read moreRead more

13
kesä

Suomen footbagliitto ry:n kokous 21. kesäkuuta

Hyvä Suo­men foot­baglii­ton jä­sen!

Ter­ve­tu­loa yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­seen Hel­sin­gissä 21. kesä­kuuta klo 18.

Esi­tys­lista

Suo­men foot­bagliitto ry:n vuosi­ko­kous 2017
Paikka: Ta­lin ten­nis­kes­kus
Aika: tors­tai 21. kesä­kuuta 2017 kello 18 al­kaen

1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
5. ti­lin­pää­tök­sen, toi­min­ta­ker­to­muk­sen ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausun­non esit­tä­mi­nen
6. ti­lin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta sekä hal­li­tuk­sen ja mui­den ti­li­vel­vol­lis­ten vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä päät­tä­mi­nen
7. muut esi­tys­lis­tassa mai­ni­tut asiat
8. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen

20
maalis

Avoimet footbagtreenit Kisahallissa torstaisin

kisisFoot­bag Fin­land jär­jes­tää Frees­tyle Fin­lan­din eli frees­ty­le­jal­ka­pal­loi­joi­den kanssa yh­tei­stree­nejä Hel­sin­gissä Töö­lön Ki­sa­hal­lissa tors­tai­sin klo 16–19. Har­joi­tus­vuoro on tar­koi­tettu kai­kille Suo­men foot­baglii­ton jä­se­nille ja foot­ba­gista tai frees­ty­le­fu­tik­sesta kiin­nos­tu­neille. Tree­nit so­pi­vat niin aloit­te­li­joille kuin ko­ke­neem­mil­le­kin pe­lu­reille, ter­ve­tu­loa mu­kaan!

Ke­vään vii­mei­nen va­kio­vuoro Ki­sa­hal­lissa on tors­taina 27. huh­ti­kuuta. Pääs­täis­kö­hän sit­ten jo ulos?

30
tammi

Suomen footbagliiton jäsenmaksu 2017

Suo­men foot­bagliitto ry toi­mii va­paa­eh­tois­voi­min, ja toi­min­nan mah­dol­lis­taa jä­sen­mak­sut. Foot­baglii­ton jä­sen­maksu vuonna 2017 on 20 eu­roa. Voit mak­saa jä­sen­mak­sun verk­ko­kaup­pamme kautta.

Jä­se­nemme ovat oi­keu­tet­tuja osal­lis­tu­maan Suo­men foot­baglii­ton har­joi­tuk­siin, kil­pai­lui­hin ja mui­hin ta­pah­tu­miin. Li­säksi jä­se­net saa­vat alen­nuk­sia verk­ko­kau­pas­tamme. Ha­lu­tes­sasi saat jä­se­ne­tuna pro­mo­foot­ba­gin ko­tiin pos­ti­tet­tuna.