Uutisia vuonna 2002

16
joulu

New Year Jam Jyväskylässä 4. 1. 2003

Jy­väs­ky­län pe­laa­jat jär­jes­tä­vät frees­ty­le­ja­mit tam­mi­kuun alussa. Pai­kalla Suo­men frees­ty­le­par­haim­mis­toa.

10
marras

Suomi jyräsi Estonian Mastersissa

Es­to­nian Mas­ters -kil­pai­lui­hin mat­kasi Jus­tin Sex­to­nin joh­dolla seit­se­män edus­ta­jaa Suo­men maa­jouk­ku­eesta. Suomi hal­litsi ki­soja su­ve­nee­risti ja edus­ta­jamme vei­vät kaikki kil­pai­lu­jen kär­ki­pai­kat jo­kai­sen edus­ta­jamme otet­tua mi­ta­li­si­jan kil­pai­luista. Me­nes­ty­mi­nen osoit­taa maa­jouk­ku­eemme ko­van kun­non ja po­vaa hy­viä tu­lok­sia tu­le­valta kau­delta.

Estonian Masters 2002, tulokset:

OPEN DOUBLES NET
 1. Jesse Ruotsalainen/Aleksi Öh­man (FIN)
 2. Jukka Peltola/Jani Mark­ka­nen (FIN)
 3. Ja­nar Stamm/David-Andreas Mel­lov (EST)
 4. Uve Poom/Ermo Naa­rits (EST)
OPEN SINGLES NET
 1. Jukka Pel­tola (FIN)
 2. Jani Mark­ka­nen (FIN)
 3. Aleksi Öh­man (FIN)
 4. Jesse Ruot­sa­lai­nen (FIN)
OPEN FREESTYLE
 1. Juho Vesa (FIN)
 2. Mika Kois­ti­nen (FIN)
 3. Ilkka Ma­lin (FIN)
 4. Uve Poom (EST)
INTERMEDIATE FREESTYLE
 1. Timo Aar­nio (FIN)
 2. Teemu Ahl­fors (FIN)
 3. Juuso Huo­pa­lai­nen (FIN)
 4. Rai­ner Laende (EST)
31
loka

Estonian Masters 9. 11. 2002 Tallinnassa

Vi­ron avoi­met mes­ta­ruus­kil­pai­lut pe­la­taan 9. 10. 2002 Kris­tii­nen ur­hei­lu­hal­lissa Tal­lin­nan kes­kus­tassa. Suo­mesta kil­pai­lui­hin osal­lis­tuu te­räs­tetty huip­pue­dus­tus kum­mas­sa­kin la­jissa. Li­sää tie­toa tapahtumat-osion lin­kistä tai ki­so­jen vi­ral­li­silta ko­ti­si­vuilta.

23
loka

Footbag SM 2002 -kooste Hot Sportissa

TV2:n Hot Sport -ur­hei­lu­ma­ka­sii­nioh­jel­massa esi­te­tään kes­ki­viik­kona 23. 10. klo 16.30 kooste foot­ba­gin suo­men­mes­ta­ruus­kil­pai­lun 2002 fi­naa­leista. Oh­jelma esi­te­tään uusin­tana lau­an­taina 26. 10. klo 11.20.

7
loka

Finnsta Invitational 2002 lauantaina Liikuntamyllyssä

Team Finnsta jär­jes­tää lau­an­taina 12. 10. klo 14–19 foot­bag frees­tyle -ta­pah­tu­man Hel­sin­gissä Myl­ly­pu­ron lii­kun­ta­myl­lyssä. Ky­seessä on kut­su­kil­pailu SM-kilpailuiden kah­del­le­toista par­haalle pro-sarjan pe­laa­jalle. Oh­jel­massa myös Team Finns­tan esi­tys sekä kai­kille avoi­met ja­mit. Kil­pai­lut ovat osa Hel­sin­gin nuo­ri­soa­siain­kes­kuk­sen Lii­kun­ta­myl­lyssä jär­jes­tä­mää päih­tee­töntä nuo­ri­so­ta­pah­tu­maa.

Li­sä­tie­toja ta­pah­tu­masta:

Mika Kois­ti­nen
p. 0405327033
mika@footbag.org

Sa­muli Vii­ta­nen
p. 0405805038
finnishredder@footbag.org

29
syys

SM-kilpailujen kärkisijat vanhoille taitajille

Suo­men yk­kös­pa­ri­val­jakko Jesse Fryck­man ja Tuo­mas Kärki uusi­vat ne­lin­pe­li­ver­kon suo­men­mes­ta­ruu­tensa päi­hit­täen fi­naa­lissa Jani Mark­ka­sen ja Aleksi Öh­ma­nin. Kol­man­neksi si­joit­tui­vat Jesse Ruot­sa­lai­nen ja Olli Sa­vo­lai­nen voi­tet­tu­aan prons­siot­te­lussa Jus­tin Sex­to­nin ja Jukka Pel­to­lan. Tuo­mas Kär­jestä kruu­nat­tiin tupla­mes­tari, kun hän otti kul­taa myös kak­sin­pe­lissä voit­ta­malla fi­naa­lissa Pel­to­lan.

Frees­ty­lessä EM-kilpailujen ho­pea­mi­ta­listi Juho Vesa otti hyp­py­temp­pui­hin pe­rus­tu­valla näyt­tä­vällä suo­ri­tuk­sel­laan frees­ty­len kul­taa. Toi­seksi tuli kol­min­ker­tai­nen suo­men­mes­tari Mika Kois­ti­nen ja yl­lät­tä­jänä kol­man­neksi si­joit­tui Tuukka An­ti­kai­nen Jy­väs­ky­lästä.

FOOTBAG SM 2002 TULOKSET (finaalit):

Pro Doubles Net
 1. Tuo­mas Kärki/Jesse Fryck­man
 2. Jani Markkanen/Aleksi Öh­man
 3. Jesse Ruotsalainen/Olli Sa­vo­lai­nen
 4. Jus­tin Sexton/Jukka Pel­tola
Pro Singles Net
 1. Tuo­mas Kärki
 2. Jukka Pel­tola
 3. Jani Mark­ka­nen
 4. Matti Poh­jola
Pro Freestyle
 1. Juho Vesa
 2. Mika Kois­ti­nen
 3. Tuukka An­ti­kai­nen
 4. Fe­lix Zen­ger
 5. Janne Pe­so­nen
 6. Jere Lin­na­nen
 7. Ilkka Ma­lin
 8. Jere Vai­nikka
Intermediate Freestyle
 1. Mikko Kal­lanto
 2. Vesa Hol­mala
 3. Teemu Ahl­fors
 4. Timo Aar­nio
 5. Juuso Kar­hu­nen
 6. Mar­kus Tyrni
 7. Joni Mar­jo­niemi
 8. Juho Pankka
 9. Riku Sal­li­nen
 10. Aaro Wich­man
Intermediate Singles Net
 1. Lauri Ogawa
 2. Jimmy Pert­tu­nen
 3. Timo Vorne
Intermediate Doubles Net
 1. Hannu Hooman/Jani Lirkki
 2. Otso Konttinen/Kim Sa­lin
 3. Lauri Ogawa/Timo Vorne
27
syys

Footbag SM 2002 tänä viikonloppuna!

SM-kisojen pe­li­jär­jes­tyk­set ja ai­ka­tau­lut osoit­teessa http://footbag.fi/sm2002.

8
syys

Footbag SM 2002 Töölön kisahallissa 28.–29. 9. 2002

Suo­men eliit­ti­pe­laa­jista koos­tuva Finnsta ry jär­jes­tää Suo­men foot­baglii­ton kanssa foot­ba­gin vuo­den 2002 SM-kilpailut Hel­sin­gissä 28.–29. 9. Ki­sain­fot ja osal­lis­tu­mi­nen: www.footbag.fi/sm2002.

28
elo

Finnsta Invitational 2002

Finnsta ry jär­jes­tää lo­ka­kuun toi­sena vii­kon­lop­puna 12. 10. foot­bag frees­tyle -ta­pah­tu­man Hel­sin­gissä Myl­ly­pu­ron lii­kun­ta­myl­lyssä. Ky­seessä on kut­su­kil­pailu SM-kilpailuiden kah­del­le­toista par­haalle Pro-sarjan pe­laa­jalle. Oh­jel­massa myös Team Finns­tan esi­tys sekä kai­kille avoi­met ja­mit. Li­sä­tie­toja ta­pah­tu­masta SM-kilpailuissa.

8
heinä

Suomelle menestystä footbagin EM-kisoissa

Tuo­mas Kärki ja Jukka Pel­tola si­joit­tui­vat toi­seksi foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­luissa Bu­da­pes­tissa. Suo­ma­lais­ten me­nes­tystä täy­densi Aleksi Öh­ma­nin ja Jani Mark­ka­sen pronssi sekä Tuo­mas Kär­jen kak­sin­pe­lissä saa­vut­tama pronssi. Frees­ty­len fi­naa­liin sel­vitti tiensä kaksi suo­ma­laista: Jere Vai­nikka oli lo­pulta seit­se­mäs ja Juho Vesa kah­dek­sas.