Uutisia vuonna 2007

15
loka

AFS Opening Jam Helsingissä 7.–8. 12.

Aika: 7.–8. jou­lu­kuuta 2007
Paikka: Uusi yli­op­pi­las­talo, Man­ner­hei­min­tie 5
Mitä: Va­paa­muo­toi­nen frees­tyle ta­pah­tuma, jossa circle kil­pailu (myös 4square aloit­te­li­joille)
Hinta: Si­sään­pääsy 10 eu­roa. Osal­lis­tu­jat puo­leen hin­taan.

Ai­ka­taulu:

Per­jan­tai 7. 12. (Cajsa- ja Politicus-sali):
klo 17–23 Va­paa­muo­toista pe­liä

Lau­an­tai 8. 12. (Mannerheim-sali):
klo 14–15.30 AFS:n syys­ko­kous
klo 15.30–17 Va­paa­muo­toista pe­liä
klo 16–23 Sauna käy­tössä
klo 17–18 4square-turnaus
klo 18–19 Circle tur­naus
klo 19–23 Va­paa­muo­toista pe­liä

Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jät va­raa­vat oi­keu­den ai­ka­tau­lun muu­tok­siin.

Koska ta­pah­tu­massa tu­lee ole­maan alle 18-vuotiaita osal­lis­tu­jia ja käyt­tä­mämme sa­lit ovat mää­ri­telty al­ko­ho­lit­to­miksi ko­kous­sa­leiksi, ta­pah­tuma tu­lee ole­maan al­ko­ho­li­ton. Toi­vomme osal­lis­tu­jia ot­ta­maan tä­män huo­mioon niin, että per­jan­tai ja lau­an­tai il­to­jen mah­dol­li­set jat­kot jär­jes­tet­täi­siin muissa ti­loissa. (AFS:lta puut­tuu juh­la­vas­taava, jo­ten jos si­nulla on ideoita ja tar­moa or­ga­ni­soida jat­koja tai vas­taa­vaa, ota yh­teyttä mei­hin.)

Ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ten kan­nat­taa ky­syä ma­ja­paik­koja pk-seudun pe­laa­jilta tai vaih­toeh­toi­sesti hos­tel­leista.

Jos ha­luat toi­mia tuo­ma­rina ta­pah­tu­massa tai si­nulla on ha­luk­kuutta aut­taa muissa jär­jes­te­lyissä, ota yh­teyttä ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jiin ajoissa. Hy­vi­tyk­seksi vai­van­näös­tään tuo­ma­rit ja ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jät ei­vät maksa ta­pah­tu­man osal­lis­tu­mis­mak­sua. Ha­luk­kai­den jou­kosta va­li­taan tuo­ma­rit sekä jär­jes­tä­jät mie­li­val­tai­sesti pä­te­vyy­den pe­rus­teella.

Il­moit­tau­tu­mi­set säh­kö­pos­tilla jere.linnanen (at) helsinki.fi – ai­kai­set il­moit­tau­tu­mi­set hel­pot­ta­vat ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mistä!

10
syys

SM2007-tulokset

Jy­väs­ky­län Footbag-klubi ry jär­jesti tänä vuonna suo­men­mes­ta­ruus­kil­pai­lut Jy­väs­ky­lässä Kuok­ka­lan Gra­nii­tissa 7.–9. syys­kuuta. Tu­lok­set:

Open Singles Net
 1. Jaakko In­ki­nen
 2. Jani Mark­ka­nen
 3. Matti Poh­jola
 4. Janne Pe­so­nen
 5. Timo Vorne
 6. Eu­geny Shi­ry­aev (RUS)
 7. Jus­tin Sex­ton
 8. Os­kari Fors­ten
 9. Tuukka An­ti­kai­nen
 10. Ii­sak Liukko
 11. Oxana Prik­hodko (RUS)
 12. Alexan­der Smir­nov (RUS)
 13. Mikko Poi­ko­nen
 14. Pet­teri Pe­täi­nen
 15. Sa­ka­rias Liukko
 16. Hen­rik Mar­ti­kai­nen
 17. Vesa Ruus­ka­nen
 18. Ta­neli Pe­so­nen
 19. Ro­man Be­loze­rov (RUS)
 20. Mikko In­ki­nen
Women’s Singles Net
 1. Piia Tan­ta­ri­mäki
 2. Ju­lia Tik­ho­mi­rova (RUS)
 3. Ninni Liukko
 4. Jenni Sep­pä­nen
Mixed Doubles Net
 1. Oxana Prik­hodko (RUS) & Os­kari Fors­ten
 2. Piia Tan­ta­ri­mäki & Jaakko In­ki­nen
 3. Ninni Liukko & Matti Poh­jola
 4. Ju­lia Tik­ho­mi­rova (RUS) & Alexan­der Smir­nov (RUS)
 5. Jenni Sep­pä­nen & Ii­sak Liukko
Open Doubles Net
 1. Jaakko In­ki­nen & Jani Mark­ka­nen
 2. Os­kari Fors­ten & Matti Poh­jola
 3. Tuo­mas Kärki & Olli Sa­vo­lai­nen
 4. Janne Uusi­talo & Juha-Matti Ry­ti­lahti
 5. Tuukka An­ti­kai­nen & Janne Pe­so­nen
 6. Timo Vorne & Jus­tin Sex­ton
 7. Ii­sak Liukko & Sa­ka­rias Liukko
 8. Jukka Pel­tola & Jekke Ruot­sa­lai­nen
 9. Alexan­der Smir­nov & Ev­geny Shi­ry­aev (RUS)
 10. Mikko Poi­ko­nen & Pet­teri Pe­täi­nen
 11. Ninni Liukko & Piia Tan­ta­ri­mäki
 12. Oxana Prik­hodko & Ro­man Be­loze­rov (RUS)
 13. Hen­rik Mar­ti­kai­nen & Mikko In­ki­nen
 14. Vesa Ruus­ka­nen & Ta­neli Pe­so­nen
 15. Timo Aar­nio & Jussi Lah­ti­nen
Open Freestyle
 1. Juho Marjo
 2. Toni Pääk­kö­nen
 3. Mikko Le­pistö
 4. Jere Lin­na­nen
 5. Tuukka An­ti­kai­nen
 6. Aleksi Ai­ri­nen
Open Shred 30
 1. Mikko Le­pistö (220,50)
 2. Aleksi Ai­ri­nen (189,65)
 3. Juho Marjo (180,62)
 4. Toni Pääk­kö­nen (175,86)
 5. Jere Lin­na­nen (173,21)
 6. Anssi Sund­berg (139,65)
Circle Competition
 1. Juho Marjo
 2. Aleksi Ai­ri­nen
 3. Mikko Le­pistö
 4. Toni Pääk­kö­nen

Ta­pah­tu­masta voi käydä lu­ke­massa myös SM 2007 -ki­sa­si­vuilta tai Finns­tan foo­ru­milta.

8
syys

SM-kisojen finaalipäivän pelaajat selvillä

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin vä­lie­rissä hal­lit­seva suo­men­mes­tari Matti Poh­jola pe­laa tuo­retta MM-kolmosta Jani Mark­kasta vas­taan. Toi­sessa vä­lie­rässä ko­ke­nut Jaakko In­ki­nen saa vas­taansa ki­so­jen yl­lät­tä­jän, Jy­väs­ky­län oman po­jan Janne Pe­so­sen.

Ne­lin­pe­lin vä­lie­rissä hal­lit­se­vat suo­men­mes­ta­rit ja MM-kolmoset Jaakko In­ki­nen & Jani Mark­ka­nen haas­ta­vat Pel­ko­sen­nie­men kas­va­tit Juha-Matti Ry­ti­lah­den & Janne Uusi­ta­lon. Toi­sessa vä­lie­rässä EM-kakkoset Os­kari Forstén & Matti Poh­jola koh­taa­vat kai­kissa mah­dol­li­sissa lie­missä kei­te­tyn pa­rin Tuo­mas Kärki & Olli Sa­vo­lai­nen.

Hui­kea­ta­soi­sesta frees­ty­le­kar­sin­nasta tiensä fi­naa­liin sel­vit­ti­vät Aleksi Ai­ri­nen, Mikko Le­pistö, Juho Marjo, Jere Lin­na­nen, Toni Pääk­kö­nen ja Tuukka An­ti­kai­nen.

7
syys

Suomenmestaruuskilpailut Jyväskylässä 7.–9. 9.

Jy­väs­ky­län Footbag-Klubi jär­jes­tää tänä vii­kon­lop­puna en­sim­mäistä ker­taa SM-kilpailut Jy­väs­ky­lässä. Li­sä­tie­dot ta­pah­tu­masta ki­sa­si­vuilta.

Lue myös tä­män vuo­den vi­ral­li­set JFK:n kisa-analyysit ja käy kat­so­massa mitä ki­soista kes­kus­tel­laan Finns­tan foo­ru­milla.

23
elo

Suomelle kaksi mitalia MM-kisoista!

Elo­kuun ai­kana pe­la­tut MM-kisat USA:n Or­lan­dossa ovat päät­ty­neet. Suo­men verk­ko­foot­bag­maa­jouk­kuesta kaksi pa­ria tuplissa ja kaksi pe­laa­jaa sin­kuissa pe­la­si­vat it­sensä hie­nosti kah­dek­san par­haan jouk­koon. Jani Mark­ka­nen me­nes­tyi suo­ma­lai­sista par­hai­ten ja otti pros­sia sekä sin­kuista että tuplista pa­rinsa Jaakko In­ki­sen kanssa.

Tar­kem­mat tu­lok­set ki­soista löy­dät osoit­teesta http://www.footbag.org/events/show/1163784775. Käy myös lu­ke­massa kes­kus­te­luja ki­soista Finns­tan foo­ru­milta!

16
elo

Suomalaisia jatkossa MM-kisoissa

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä Jani Mark­ka­nen ja Tuo­mas Kärki sel­viy­tyi­vät kah­dek­san par­haan jouk­koon. Jani Mark­ka­nen voitti nel­jän­nes­vä­lie­rässä toi­sen suo­ma­lai­sen Jaakko In­ki­sen kol­messa erässä lu­ke­min 11–4, 7–11, 11–4. Tuo­mas Kärki voitti omassa nel­jä­nes­vä­lie­räs­sään ka­na­da­lai­sen Alexis Desche­ne­sin lu­ke­min 11–1, 11–6. Matti Poh­jola jou­tui omassa nel­jän­nes­vä­lie­räs­sään tai­pu­maan Ka­na­dan Gil­les De­mer­sille kol­messa erässä lu­ke­min 11–9, 5–11, 11–8. Kak­sin­pe­lin puo­li­vä­lie­rät pe­la­taan Suo­men ai­kaa torstai-iltana.

Ne­lin­pe­lissä Matti Poh­jola ja Tuo­mas Kärki voit­ti­vat nel­jän­nes­vä­lie­rässä Ka­na­dan Yves Arc­ham­baul­din ja Luc Le­gaul­tin lu­ke­min 15–10, 15–13 ja ete­ni­vät kah­dek­san par­haan jouk­koon. Jani Mark­ka­nen ja Jaakko In­ki­nen voit­ti­vat USA:n Chris Sie­ber­tin ja Steve Dusa­blo­nin. Sie­ber­tillä ja Dusa­blo­nilla oli ot­te­lun kol­man­nessa erässä ot­te­lu­pallo ti­lan­teessa 14–9, mutta suo­ma­lai­set kään­si­vät erän voi­tok­seen. Ot­telu päät­tyi lu­ke­min 13–15, 15–9, 16–14. Pari Jesse Ruot­sa­lai­nen ja Jukka Pel­tola kar­siu­tui nel­jän­nes­vä­lie­rässä. Myös ne­lin­pe­lin puo­li­vä­lie­rät pe­la­taan tors­tain vas­tai­sena yönä Suo­men ai­kaa.

30
heinä

Suomenmestaruuskilpailut Jyväskylässä 7.–9. 9.

Jy­väs­ky­län Footbag-Klubi jär­jes­tää tänä vuonna en­sim­mäistä ker­taa SM-kilpailut Jy­väs­ky­lässä. Li­sä­tie­dot ta­pah­tu­masta ja il­moit­tau­tu­mi­nen ta­pah­tu­man ko­ti­si­vuilta.

23
heinä

Suomen maajoukkueelle menestystä EM-kisoissa

Women’s Doubles Ne­tissä Ninni Liukko ja Piia Tan­ta­ri­mäki voit­ti­vat kul­taa.

Frees­ty­len puo­lella Mikko Le­pistö voitti Open Circle Con­tes­tin.

Open Doubles Ne­tissä suo­ma­lai­set saa­vut­ti­vat ho­pean ja prons­sin. Ho­pealle si­joit­tui­vat Tu­run rau­ta­ja­lat Os­kari Forstén & Matti Poh­jola ja prons­sin nap­pa­si­vat Jani Mark­ka­nen & Jukka Pel­tola.

Open Singles Ne­tissä Jani Mark­ka­nen otti ho­pean.

Mixed Doubles Ne­tissä Piia Tan­ta­ri­mäki pa­ri­naan Os­kari Forstén saa­vut­ti­vat hie­nosti toi­sen si­jan.

Piia Tan­ta­ri­mäki otti vielä ho­pean Wo­men ’s Singles ne­tissä, ke­rä­ten kolme mi­ta­lia heti en­sim­mäi­sissä kan­sain­vä­li­sissä ki­sois­saan.

Juh­la­tun­nel­maa li­sää In­ter­me­diate Doubles Ne­tissä pe­lan­nei­den Jussi Lah­ti­sen & Timo Aar­nion me­nes­tys. San­ka­rit si­joit­tui­vat hie­nosti ho­pealle.

Li­sää kes­kus­te­lua tur­nauk­sesta ja tu­lok­sista käy­dään sekä Finns­tan että Jy­väs­ky­län Footbag-Klubin foo­ru­meilla.

Vi­ral­li­set tu­lok­set ki­soista löy­dät tur­nauk­sen jär­jes­tä­jien ki­sa­si­vuilta, kun­han Wie­nin foot­bag­kansa sen sinne saa päi­vi­tet­tyä.

13
heinä

Kesän avoimet verkkofootbagvuorot

Ak­tii­vi­sim­mat verk­ko­foot­bag­pe­laa­jat Hel­sin­gistä, Tu­rusta ja Jy­väs­ky­lästä kut­su­vat kaikki kiin­nos­tu­neet mu­kaan avoi­miin har­joi­tus­vuo­roi­hin. Näille vuo­roille kaikki ovat ter­ve­tul­leita! Jo­kai­sella vuo­rolla on myös ko­ke­neem­pia pe­laa­jia mu­kana pe­lai­le­massa, an­ta­massa neu­voja ja näyt­tä­mässä mal­lia. Pe­li­va­rus­teista tar­vit­set mu­kaasi vain riit­tä­vän mu­ka­vat vaat­teet ja ken­gät joilla pot­kia. Foot­ba­git ja pe­li­ken­tät tu­le­vat ak­tii­vi­pe­laa­jien mu­kana. Tar­kem­paa tie­toa va­rus­teista ja kai­kesta muus­ta­kin foot­ba­giin liit­ty­västä saat yh­teys­hen­ki­löiltä.

Hel­sin­gin tree­nit pi­de­tään Kai­vo­puis­tossa lau­an­tai­sin klo 12 eteen­päin. Muista kui­ten­kin ot­taa sää huo­mioon, sillä sa­teella jä­te­tään ul­kot­ree­nit mel­kein poik­keuk­setta pi­tä­mättä. Li­sä­tie­toja saa ot­ta­malla Hel­sin­gin tree­nien vas­taa­vaan Jaakko In­ki­seen (etunimi.sukunimi@footbag.fi).

Jy­väs­ky­län tree­neistä saa li­sä­tie­toa hel­posti Jy­väs­ky­län Foot­bag Klu­bin ko­ti­si­vu­jen foo­ru­milta.

Tu­run tree­neistä saat tie­toa ot­ta­malla yh­teyttä Tu­run seu­dun yh­teys­hen­ki­löön Matti Poh­jo­laan (etunimi.sukunimi@footbag.fi).

Jos siis asut Hel­sin­gin, Tu­run tai Jy­väs­ky­län seu­dulla, tule mu­kaan!

8
heinä

Turku Openin 2007 tulokset

Mixed Doubles:
 1. Ninni Liukko & Matti Poh­jola
 2. Piia Tan­ta­ri­mäki & Os­kari Fors­ten
 3. Noora Plat­to­nen & Jani Mark­ka­nen
 4. Jenni Sep­pä­nen & Sa­ka­rias Liukko
Open Doubles:
 1. Jaakko In­ki­nen & Jani Mark­ka­nen
 2. Tuo­mas Kärki & Olli Sa­vo­lai­nen
 3. Os­kari Forstén & Matti Poh­jola
 4. Janne Uusi­talo & Juha-Matti Ry­ti­lahti
 5. Tuukka An­ti­kai­nen & Janne Pe­so­nen
 6. Jukka Pel­tola & Jesse Ruot­sa­lai­nen
 7. Ii­sak Liukko & Sa­ka­rias Liukko
 8. Ninni Liukko & Timo Vorne
 9. Ta­pio Kar­hu­nen & Jus­tin Sex­ton
 10. Noora Plat­to­nen & Piia Tan­ta­ri­mäki
 11. Ville Laakso & Hen­rik Mar­ti­kai­nen
Open Singles:
 1. Tuo­mas Kärki
 2. Jaakko In­ki­nen
 3. Matti Poh­jola
 4. Jani Mark­ka­nen
 5. Timo Vorne
 6. Ii­sak Liukko
 7. Jus­tin Sex­ton
 8. Ta­pio Kar­hu­nen
 9. Sa­ka­rias Liukko
 10. Tuukka An­ti­kai­nen
 11. Ville Laakso
 12. Hen­rik Mar­ti­kai­nen
 13. Piia Tan­ta­ri­mäki
 14. Ninni Liukko
 15. Ilkka Ma­lin
 16. Noora Plat­to­nen