Uutisia vuonna 2023

12
joulu

Finnish Open taputeltu

ffo2023_net

Foot­bag Fin­nish Open käy­tiin Hel­sin­gissä lau­an­taina 9. jou­lu­kuuta. Tur­nauk­sessa ki­sat­tiin verk­ko­foot­ba­gin kaksin- ja ne­lin­pe­lissä sekä frees­ty­lessä.

Tu­lok­set

Tupla­netti

1. Tuo­mas Kärki & Tuo­mas Rii­salo
2. Joona Kois­ti­nen & Jukka Pel­tola
3. Jani Säntti & Jyri Ilama
4. Matti Poh­jola & San­teri Kar­vi­nen
5. Mikko Ta­pa­ni­naho & Ilkka Ma­lin

Sink­ku­netti

1. Tuo­mas Kärki
2. Matti Poh­jola
3. Tuo­mas Rii­salo
4. Jani Säntti
5. Joona Kois­ti­nen
6. San­teri Kar­vi­nen

Frees­tyle

1. San­teri Kar­vi­nen
2. Tuo­mas Rii­salo
3. Ilkka Ma­lin
4. Timo Aar­nio

Kii­tok­set pe­leistä ja jäl­ki­pe­leistä! Ensi vuonna jat­ke­taan!

25
marras

Suomen footbagliiton vuosikokous

Hyvä Suo­men foot­baglii­ton jä­sen!

Ter­ve­tu­loa SFL:n ko­kouk­seen Hel­sin­kiin 9. jou­lu­kuuta. Ko­kous jär­jes­te­tään Teu­ras­ta­mon sau­nassa kello 19.00.

Esi­tys­lista

Paikka: Teu­ras­ta­mon sauna, Työ­pa­jan­katu 2, Hel­sinki
Aika: 9. jou­lu­kuuta 2023 klo 19.00

  • ko­kouk­sen avaa­mi­nen
  • pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
  • ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
  • esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
  • hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan ja mui­den jä­sen­ten va­linta
  • var­si­nai­sen tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja hä­nen hen­ki­lö­koh­tai­sen varatilintarkastajansa/varatoiminnantarkastajansa va­linta
  • toi­min­ta­suun­ni­tel­man, ta­lous­ar­vion sekä jä­sen­mak­su­jen suu­ruu­den vah­vis­ta­mi­nen
  • muut esi­tys­lis­tassa mai­ni­tut asiat
  • ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen
25
marras

Footbag Finnish Open pelataan Helsingissä

FFO2023

Foot­bag Fin­nish Open 2023 jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä 9. jou­lu­kuuta. Pe­li­paik­kana on Ku­los­aa­ren Man­da­tum Cen­ter klo 10-16. Ki­so­jen ai­ka­taulu tar­ken­tuu lä­hi­päi­vinä, sa­moin il­moit­tau­tu­mi­nen al­kaa ensi vii­kolla.

PS. Jäl­kis­pe­ku­loin­nit ja Suo­men foot­baglii­ton pik­ku­jou­lut hoi­de­taan Teu­ras­ta­mon sau­nan löy­lyissä ki­so­jen jäl­keen!