Uutisia vuonna 2010

12
joulu

Naantalin Seudun Mestaruuskilpailujen tulokset

Naan­ta­lin Seu­dun Mes­ta­ruus­kil­pai­lut pe­lat­tiin 11. jou­lu­kuuta Kar­ve­tin kou­lulla Naan­ta­lissa. Kil­pai­luun osal­lis­tui neljä erit­täin ko­va­ta­soista pa­ria, jotka an­toi­vat en­sim­mäi­siä näyt­töjä pai­kalla ol­leille maa­jouk­ku­een va­lit­si­joille ensi vuo­den ar­vo­ki­soja aja­tel­len. Tiuk­ko­jen vai­hei­den jäl­keen tur­nauk­sen voit­ta­jiksi kruu­nat­tiin ko­tiy­lei­sön suo­sik­ki­pari Os­kari Forstén ja Matti Poh­jola. Kol­mie­räi­seksi ve­ny­neessä fi­naa­lissa kaa­tui hel­sin­ki­läis­pari Tuo­mas Kärki ja Janne Uusi­talo. Prons­siot­te­lussa Ii­sak Liukko ja Hen­rik Mar­ti­kai­nen voit­ti­vat Sa­ka­rias Liu­kon ja Jus­tin Sex­to­nin.

26
marras

Naantalin Seudun Mestaruuskilpailut 2010

Tu­run lä­hia­lueilla ope­roiva foot­bag­seura Footc­raft jär­jes­tää vuo­den vii­mei­set ko­ti­mai­set verk­ko­foot­bag­kil­pai­lut lau­an­taina 11. jou­lu­kuuta Naan­ta­lissa. Ki­sa­paik­kana on Kar­ve­tin koulu osoit­teessa Te­räs­katu 2. Foo­ru­milta löy­tyy ai­ka­taulu ja oh­jeet il­moit­tau­tu­mi­seen. Kil­pai­luissa rat­keaa muun muassa, kuka läh­tee jou­lu­tauolle ran­kin­gin kär­jessä.

14
loka

Avoin harjoitusvuoro Töölön kisahallilla

Suo­men foot­bagliitto on va­ran­nut har­joi­tus­vuo­ron Töö­lön ki­sa­hal­lista tors­tai­sin klo 17 al­kaen. Pe­li­paik­kana on ki­sa­hal­lin pää­dyssä si­jait­seva ka­ra­te­parvi. Har­joi­tus­vuoro on kai­kille avoin ja liitto toi­vot­taa­kin kaikki ter­ve­tul­leeksi har­joit­te­le­maan ja saa­maan vink­kejä ko­ke­neem­milta pe­laa­jilta. Pai­kalle voi tulla aras­te­le­matta il­man frees­ty­le­ko­ke­mus­ta­kin.

Maa­jouk­ku­een Tuo­mas Rii­salo on tree­ni­vuo­ron va­kio­kä­vi­jöitä, jotka neu­vo­vat mie­lel­lään uusia pe­laa­jia.

23
syys

SM-kilpailujen lopputulokset

Foot­ba­gin SM-mitaleista kil­pail­tiin 17.–19. syys­kuuta 2010 Jy­väs­ky­län Gra­nii­tissa. SM-kilpailut jär­jes­tet­tiin nyt jo 14:nnen ker­ran. Alla kil­pai­lu­jen lop­pu­tu­lok­set eri sar­joista.

Verk­ko­foot­ba­gin kaksinpeli:
 1. Os­kari Forstén
 2. Matti Poh­jola
 3. Jani Mark­ka­nen
 4. Janne Uusi­talo
 5. Janne Pe­so­nen
 6. Jus­tin Sex­ton
 7. Sa­ka­rias Liukko
 8. Ville Laakso
 9. Hen­rik Mar­ti­kai­nen
 10. Vesa Ruus­ka­nen
 11. Ii­sak Liukko
Verk­ko­foot­ba­gin nelinpeli:
 1. Matti Poh­jola & Janne Uusi­talo
 2. Jani Mark­ka­nen & Tuo­mas Kärki
 3. Os­kari Forstén & Jukka Pel­tola
 4. Hen­rik Mar­ti­kai­nen & Ii­sak Liukko
 5. Jus­tin Sex­ton & Juha-Matti Ry­ti­lahti
 6. Sa­ka­rias Liukko & Vesa Ruus­ka­nen
 7. Olli Sa­vo­lai­nen & Jesse Ruot­sa­lai­nen
 8. Janne Pe­so­nen & Ville Laakso
Sh­red 30:
 1. Toni Pääk­kö­nen
 2. Aleksi Ai­ri­nen
 3. Anssi Sund­berg
Circle:
 1. Toni Pääk­kö­nen
 2. Aleksi Ai­ri­nen
 3. Anssi Sund­berg
 4. Juho Marjo
Ru­tii­ni:
 1. Toni Pääk­kö­nen
 2. Anssi Sund­berg
 3. Mikko Le­pistö
 4. Tuo­mas Rii­salo
 5. Aleksi Ai­ri­nen
 6. Tanja Sa­lakka
19
syys

SM-kilpailujen tuloksia

Per­jan­taina ja lau­an­taina pe­lat­tiin Jy­väs­ky­lässä verk­ko­foot­ba­gin kaksin- ja ne­lin­pe­lin kaikki ot­te­lut lu­kuun ot­ta­matta sun­nun­taina pe­lat­ta­via mi­ta­liot­te­luita. Li­säksi lau­an­taina pe­lat­tiin frees­ty­len circlen kar­sin­nat.

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä tiensä fi­naa­liin rai­va­si­vat Matti Poh­jola Tu­rusta sekä Os­kari Forstén Naan­ta­lista. Har­joi­tus­ka­ve­rit koh­taa­vat nyt toi­sen ker­ran pe­räk­käin SM-kilpailujen fi­naa­lissa. Vuonna 2009 voit­ta­jaksi sel­viy­tyi Matti Poh­jola. Kak­sin­pe­lin prons­siot­telu pe­lat­tiin ai­em­min sun­nun­taina, ja prons­si­mi­ta­lin otti Jani Mark­ka­nen Hel­sin­gistä ku­kis­tet­tu­aan Janne Uusi­ta­lon.

Ne­lin­pe­lin fi­naa­lissa koh­taa­vat pa­rit Janne Uusi­talo & Matti Poh­jola sekä Jani Mark­ka­nen & Tuo­mas Kärki. Mark­ka­nen ja Kärki puo­lus­ta­vat vii­me­vuo­tista kul­taansa, ja Poh­jo­lan ja Uusi­ta­lon me­riit­tei­hin kuu­luu mm. tä­män vuo­den MM-kilpailujen 7. sija. Ne­lin­pe­lin prons­sista ki­saa­vat Os­kari Forstén & Jukka Pel­tola jotka koh­taa­vat jy­väs­ky­lä­läi­set Hen­rik Mar­ti­kai­sen & Ii­sak Liu­kon.

Kak­sin­pe­lin fi­naali al­kaa klo 12 ja ne­lin­pe­lin fi­naali klo 15.

Frees­ty­lessä pe­lat­tiin lau­an­taina circlen kar­sin­nat ja fi­naa­liin sel­vi­si­vät Anssi Sund­berg, Toni Pääk­kö­nen, Juho Marjo ja Aleksi Ai­ri­nen. Circlen fi­naali, shred30 sekä ru­tii­nit pe­la­taan sun­nun­taina.

10
syys

Liiton vuosikokous Jyväskylän SM-kilpailuissa

Suo­men foot­bagliitto ry:n vuo­si­ko­kous pi­de­tään lau­an­taina 18. syys­kuuta 2010 Jy­väs­ky­län SM-kilpailujen yh­tey­dessä. Ko­kouk­sessa kä­si­tel­lään sään­tö­mää­räi­set ja muut esille tu­le­vat asiat.

24
elo

Footbagin SM-kisat Jyväskylässä 17.–19. 9.

Suo­men foot­bagliitto ja Jy­väs­ky­län Footbag-Klubi jär­jes­tä­vät tä­män vuo­den foot­ba­gin SM-kilpailut Jy­väs­ky­lässä 17.–19. syys­kuuta. Kirk­kaim­mista mi­ta­leista kil­pail­laan verk­ko­foot­ba­gissa ja frees­ty­lessä. Verk­ko­foot­ba­gissa pe­la­taan open singles net, open doubles net ja mixed doubles net. Frees­ty­len puo­lella ki­sa­la­jeina ovat in­ter­me­diate rou­ti­nes, open rou­ti­nes, circle com­pe­ti­tion ja shred30.

Il­moit­tau­tu­mi­set ki­soi­hin säh­kö­pos­tilla osoit­tee­seen hal­li­tus [at] jfk­foot­bag [piste] fi. Kerro ni­mesi, la­jit joi­hin osal­lis­tut ja pari(t). Osal­lis­tu­mis­maksu on 20 €. Vii­mei­nen il­moit­tau­tu­mis­päivä on 12. 9.

19
elo

Pätkä MM-kisojen semifinaalista

Osit­tain kieli pos­kessa tehty vi­deo MM-kilpailujen se­mi­fi­naa­liot­te­lusta, jossa Ka­na­dan Gil­les De­mers ja Francois Pel­le­tier voit­ti­vat Yh­dys­val­tain P. T. Lo­ver­nin ja Em­ma­nuel Bouc­har­din.

httpv://www.youtube.com/watch?v=yd2vDTNcnMk

17
elo

MM-kilpailujen lopulliset tulokset

Lue vuo­den 2010 foot­ba­gin MM-kilpailujen lo­pul­li­set tu­lok­set IFPA:n si­vuilta.

10
elo

Verkkofootbagin nelinpelin maailmanmestaruus Saksaan

Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­ruu­den voit­ti­vat Sak­san Flo­rian Götze ja Pat­rick Schric­kel. Hui­kean jän­nit­tävä lop­puot­telu kesti lä­hes kaksi ja puoli tun­tia, kun­nes lo­pulta ka­na­da­lai­set Gil­les De­mers ja Francois De­pa­tie Pel­le­tier kaa­tui­vat kol­man­nessa erässä lu­vuin 15–13.

Tuo­mas Kärki pa­rinsa John Ley­sin kanssa hä­visi ai­em­min vä­lie­rä­kamp­pai­lun maa­il­man­mes­ta­ruu­den voit­ta­neelle pa­rille kol­messa erässä lu­ke­min 15–11, 6–15, 11–15. Ka­li­for­nian P. T. Lo­vern ja Em­ma­nuel Bouc­hard jou­tui­vat an­ta­maan luo­vu­tus­voi­ton prons­si­pe­lissä, ja näin Suomi sai nel­jän­nen mi­ta­linsa Ka­li­for­nian MM-kilpailuista.

Si­joi­tusot­te­lussa seit­se­män­nestä si­jasta Matti Poh­jola ja Janne Uusi­talo voit­ti­vat USA:n Eric Wulf­fin ja Luc Le­gaul­tin kah­dessa erässä lu­ke­min 12–10, 11–9. “Ei ehkä ihan yl­letty sii­hen mitä läh­det­tiin Jan­nen kanssa ki­soista ha­ke­maan, mutta tur­naus on aina hyvä päät­tää voit­toon”, Matti Poh­jola kom­men­toi suo­ri­tus­taan.