Uutisia vuonna 2004

2
syys

Finnish Footbag Open -kisasivut avattu

Fin­nish Foot­bag Open 2004 -ki­sa­si­vut on avattu.

14
elo

Finnish Footbag Open 24.–25. 9. 2004

Hel­sin­gissä jär­jes­te­tään 24.–25. syys­kuuta 2004 kah­dek­san­net foot­ba­gin SM-kisat. Fi­naa­lit tul­laan nä­ke­mään Hel­sin­gin ydin­s­kes­kus­tassa Van­halla yli­op­pi­las­ta­lolla.

Ki­soista on lu­vassa erit­täin ko­va­ta­soi­set, jo­ten kaik­kien kan­nat­taa saa­pua pai­kalle. La­jin suo­ma­lais­huip­pu­jen li­säksi on lu­vassa myös ul­ko­maa­lais­vah­vis­tuk­sia: mm. frees­ty­len kol­min­ker­tai­nen maa­il­man­mes­tari Vašek Klouda on il­moit­ta­nut saa­pu­vansa! Li­sää tie­toa ja ki­sa­si­vut lu­vassa piak­koin.

6
elo

Virallinen raportti MM-kisoista

Suo­men foot­bag­maa­jouk­kue ylsi en­nen­nä­ke­mät­tö­mään suo­ri­tuk­seen foot­ba­gin MM-kisoissa Mont­rea­lissa, Ka­na­dassa. Kuusi­tois­ta­hen­ki­nen maa­jouk­ku­eemme saa­pui Mont­rea­liin 26. hei­nä­kuuta, vain päi­vää en­nen var­si­nais­ten koi­tos­ten al­ka­mista. Ai­kae­rosta toi­pu­mi­seen ei jää­nyt ai­kaa, mutta tämä ei maa­jouk­kue­mie­hiämme tun­tu­nut hait­taa­van. Vii­kon mit­tai­nen tur­naus osoitti Suo­men nous­seen maa­il­man kär­ki­kas­tiin Yh­dys­val­to­jen ja Tše­kin seu­raksi.

Kilpailu-urakan aloit­ti­vat maa­nan­taina verk­ko­pe­laa­jat, jotka rai­va­si­vat kak­sin­pe­lissä tiensä jat­ko­pe­lei­hin tur­ku­laista Os­kari Forsté­nia lu­kuu­not­ta­matta. Tiis­taina jat­ket­tiin ne­lin­pe­leillä, joissa pa­ri­val­jakko Tuo­mas Kärki – Olli Sa­vo­lai­nen osoitti mai­niota pe­li­sil­mää ja si­joit­tui loh­konsa toi­seksi. Va­li­tet­ta­vasti Tuo­mas Kär­jen vanha pol­vi­vamma uusiu­tui ran­kan ki­sa­päi­vän päät­teeksi ja suo­ma­lais­ten yk­kös­nyrkki jou­tui jät­tä­mään ki­sau­ra­kan kes­ken. Pari saa­vutti silti kym­me­nen­nen si­jan ne­lin­pe­lissä ja Kärki si­joit­tui kak­sin­pe­lissä kuu­den­nek­si­toista.

Frees­ty­le­kar­sin­nat al­koi­vat kes­ki­viik­kona ja mu­kana oli kah­dek­san suo­ma­laista. Alku näytti pa­halta, sillä kolme suo­ma­laista oli ar­vottu kuu­den­teen eli niin sa­not­tuun kuo­le­man loh­koon, jossa jat­ko­pai­kat oli­vat to­della ki­ven alla. An­ka­raa kyl­mä­päi­syyttä osoit­taen suo­ma­lais­kol­mikko kui­ten­kin rai­vasi tiensä se­mi­fi­naa­lei­hin vie­den ar­vok­kaan pää­na­han muun muassa vuo­den 1999 maa­il­man­mes­ta­rilta Scott Da­vid­so­nilta. Koko maa­jouk­ku­een kunto tun­tui ole­van juuri koh­dal­laan, sillä kaikki sel­vit­ti­vät tiensä jat­koon.

Kes­ki­viik­kona ki­sat­tiin myös kol­men­kym­me­nen se­kun­nin tai­to­kisa, jossa Lasse Sal­men­haara ja Fe­lix Zen­ger uusi­vat viime vuo­ti­set fi­naa­li­paik­kansa var­moilla esi­tyk­sillä. Fi­naa­lit pe­lat­tai­siin lau­an­taina.

Ki­sat jat­kui­vat tors­taina se­mi­fi­naa­leilla, joissa näh­tiin us­ko­mat­to­mia suo­ri­tuk­sia sekä suo­ma­lais­ten että mui­den se­mi­fi­na­lis­tien ta­holta. Hui­keim­paan suo­ri­tuk­seen kui­ten­kin ylsi tuore EM-pronssimitalisti Jere Lin­na­nen, joka sel­viy­tyi toi­seksi omassa loh­kos­saan ja kir­joitti tä­ten ni­mensä his­to­rian kir­joi­hin ol­len en­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen MM-finaalissa kautta ai­ko­jen. Muu frees­ty­le­maa­jouk­kue saa­vutti ha­ja­si­joja kol­men­kym­me­nen par­haan jouk­koon.

Lau­an­tain fi­naa­lit me­ni­vät lä­hes kä­si­kir­joi­tuk­sen mu­kaan. Fi­naa­lin voitti tšek­ki­läi­nen en­nak­ko­suo­sikki Va­sek Klouda, joka vei tit­te­lin jo kol­matta ker­taa pe­räk­käin. Jere Lin­na­nen esitti erin­omai­sesti ko­reo­gra­fioi­dun ja ää­rim­mäi­sen tek­ni­sen ru­tii­nin, mutta pari tur­haa vir­hettä jätti mie­hen kah­den si­jan pää­hän pal­kin­to­pal­lista. Vii­des sija on kui­ten­kin us­ko­ma­ton suo­ri­tus maalta, jossa la­jia on har­ras­tettu vasta vuo­desta 1995 läh­tien.

Toi­nen huip­pusuo­ri­tus näh­tiin, kun tur­ku­lai­nen Fe­lix Zen­ger äi­tyi lä­hes il­miö­mäi­seen suo­ri­tuk­seen sh­red 30 -tek­niik­ka­kil­pai­lussa saa­vut­taen kun­nioi­tet­ta­van kol­man­nen si­jan. Lasse Sal­men­haa­ran kym­me­nes sija täy­densi suo­ma­lais­ten il­lan.

Täy­del­li­set tu­lok­set ta­pah­tu­man si­vuilla.

3
elo

Maajoukkueen pitkäaikainen haave toteutui

Frees­ty­le­maa­jouk­ku­een jä­sen Jere Lin­na­nen teki his­to­riaa yl­tä­mällä en­sim­mäi­senä suo­ma­lai­sena pe­laa­jana frees­ty­len fi­naa­liin 10. par­haan jouk­koon MM-kisoissa Ka­na­dan Mont­rea­lissa 31. 7. 2004. Jere si­joit­tui lop­pu­kil­pai­lussa upeasti vii­den­neksi. Kaksi en­sim­mäistä si­jaa meni tše­keille, kol­mas Ka­na­dalle, nel­jäs Yh­dys­val­toi­hin ja vii­des siis Suo­meen. Suo­ma­lais­me­nes­tystä täy­densi sh­red 30 -tek­niik­ka­kil­pai­lussa Fe­lix Zen­ger, joka si­joit­tui hie­nosti kol­man­neksi. Tar­kem­mat tu­lok­set tu­lossa myö­hem­min.

30
heinä

Maajoukkue menestyi verkkofootbagissa MM-kilpailuissa

Suo­ma­lai­set Tuo­mas Kärki ja Olli Sa­vo­lai­nen saa­vut­ti­vat Mont­rea­lin MM-kilpailujen verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä kym­me­nen­nen si­jan. Pari jou­tui luo­vut­ta­maan ot­te­lunsa sak­sa­lai­sia Flo­rian Götzeä ja Pat­rick Schric­ke­liä vas­taan Kär­jen pol­vi­vam­man ta­kia. Pa­nok­sena ot­te­lussa oli pääsy puo­li­vä­lie­riin ja kah­dek­san par­haan jouk­koon. Kym­me­nes sija on silti hyvä saa­vu­tus ää­rim­mäi­sen ko­va­ta­soi­sissa kil­pai­luissa.

Toi­nen suo­ma­lai­nen pari, Matti Poh­jola ja Os­kari Forstén, pe­laa vielä si­joista 11–16 myö­hään perjantai-iltana Suo­men ai­kaa.

Kak­sin­pe­lissä Tuo­mas Kärki si­joit­tui 16:nneksi jou­dut­tu­aan luo­vut­ta­maan puo­li­vä­lie­rä­ot­te­lunsa ka­na­da­laista J. F. Lemieux’ta vas­taan. Matti Poh­jo­lan, Olli Sa­vo­lai­sen ja Os­kari Forsté­nin si­joi­tuk­set oli­vat 19., 20. ja 25.

29
heinä

Suomalaiset yllättivät freestylen MM-alkuerissä

Koko Suo­men kah­dek­san­hen­ki­nen frees­ty­le­maa­jouk­kue yl­lätti sel­vit­tä­mällä tiensä se­mi­fi­naa­lei­hin foot­ba­gin MM-kilpailuissa Mont­rea­lissa. Se­mi­fi­naa­lei­hin pääsi pe­laa­jia myös Yh­dys­val­loista, Ka­na­dasta, Tše­kistä, Rans­kasta, Uudesta-Seelannista, Englan­nista ja Ja­pa­nista. Maa­jouk­kue ylsi hui­maan saa­vu­tuk­seen jää­den se­mi­fi­naa­lei­den pe­laa­ja­mää­rässä toi­seksi vain Yh­dys­val­loille. Suo­men maa­jouk­ku­eella on pa­ras mah­dol­li­suus kos­kaan hank­kia fi­naa­li­paikka kym­me­nen maa­il­man par­haan pe­laa­jan jouk­koon, mikä on aina en­nen jää­nyt haa­veeksi. Odo­tuk­set ovat kor­kealla, koska suo­ma­lais­ten me­nes­tyk­sen hin­nalla se­mi­fi­naa­li­pai­kasta jäi haa­vei­le­maan muun muassa vuo­den 1999 maa­il­man­mes­tari Scott Da­vid­son. Suo­ma­lai­sista jat­ko­pai­kan saa­vut­ti­vat Mikko Le­pistö, Lasse Sal­men­haara, Fe­lix Zen­ger, Tuukka An­ti­kai­nen, Toni Pääk­kö­nen, Jere Lin­na­nen, Jere Vai­nikka ja Juho Marjo.

27
heinä

Suomalaisilla vahva alku MM-kilpailuissa

Kolme suo­ma­laista sel­vitti tiensä jat­koon MM-verkkofootbagin kak­sin­pe­lin al­kue­ristä Mont­rea­lissa. Olli Sa­vo­lai­nen ja Matti Poh­jola si­joit­tui­vat loh­kois­saan toi­seksi, Tuo­mas Kärki voitti oman loh­konsa, ja kaikki kolme ete­ni­vät näin 20 par­haan jouk­koon. Jat­ko­pe­lit pe­la­taan torstai-iltana suo­men ai­kaa. Os­kari Forstén si­joit­tui loh­kos­saan kol­man­neksi kar­siu­tuen näin tä­pä­rästi jat­ko­pe­leistä.

23
heinä

Footbagia urheiluruudussa

EM-pronssimitalisti Jere Lin­na­sen sekä maa­jouk­ku­een val­men­taja Jus­tin Sex­to­nin haas­tat­telu lois­ta­van ki­sa­me­nes­tyk­sen joh­dosta näh­dään lau­an­taina 24. 7. klo 20.50 Ur­hei­lu­ruu­dussa YLE1:llä.

19
heinä

Suomalaismenestystä EM-kisoissa

Köö­pen­ha­mi­nassa 15.–18. hei­nä­kuuta pi­de­tyissä foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­luissa Suo­men foot­bag­maa­jouk­ku­een edus­ta­jat me­nes­tyi­vät hie­nosti: Jere Lin­na­nen ylsi ai­noana suo­ma­lai­sena frees­ty­len fi­naa­liin, jossa hän voitti prons­sia. Kaksi en­sim­mäistä si­jaa me­ni­vät tše­keille. Verk­ko­foot­ba­gissa Jani Mark­ka­nen sai kak­sin­pe­lissä prons­sia, ja ne­lin­pe­lissä Jani Mark­ka­nen ja Jukka Pel­tola ki­pusi­vat upeasti ho­pealle. Li­säksi Oleg Don­ner tuli kol­man­neksi kol­men vai­keim­man tem­pun yh­dis­tel­mä­kil­pai­lussa.

Ki­soi­hin osal­lis­tui 169 kil­pai­li­jaa vii­des­tä­toista eri Eu­roo­pan maasta; Suo­mesta osal­lis­tu­jia oli 24. Tar­kem­mat tu­lok­set myö­hem­min.

16
kesä

Kauden päätapahtumat lähestyvät

Foot­bag­kau­den pää­ta­pah­tu­mat, EM- ja MM-kilpailut, al­ka­vat lä­hes­tyä. EM-kilpailut pi­de­tään tänä vuonna Köö­pen­ha­mi­nassa 15.–18. 7. ja MM-kilpailut Ka­na­dan Mont­rea­lissa 25. 7. – 1. 8.