Uutisia vuonna 2013

2
marras

EM-kisat tulevat Turkuun ensi kesänä

IF­PAn alai­nen Eu­ro­pean Foot­bag Com­mit­tee on myön­tä­nyt Tu­rulle vuo­den 2014 foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruus­ki­so­jen isän­nyy­den. Tur­nauk­sen tarkka ajan­kohta ei ole vielä tie­dossa, mutta kol­me­päi­väi­nen kil­pailu käy­dään ke­sä­kuu­kausien ai­kana. Ensi ke­sänä foot­ba­gin EM-mitaleista tais­tel­laan jo 16. ker­taa. En­sim­mäi­set EM-kisat jär­jes­tet­tiin Ber­lii­nissä vuonna 1999, ja nyt EM-turnaus jär­jes­te­tään en­sim­mäistä ker­taa Suo­messa.

Tur­nauk­sen jär­jes­tää tur­ku­lai­nen Footc­raft yh­dessä Suo­men foot­baglii­ton kanssa. Jul­kai­semme li­sä­tie­toa tur­nauk­sesta sekä täällä Foot­bag Fin­lan­din si­vuilla että Face­boo­kissa.

17
syys

Finnish Open houkutteli huippupelaajia Helsinkiin

_MG_6098

Fin­nish Open ko­kosi Ki­sa­hal­liin Suo­men hui­put ja useita ul­ko­mai­sia haas­ta­jia.Sun­nun­taina päät­ty­nyt kau­den ko­ti­mai­nen yk­kös­tur­naus, Foot­bag Fin­nish Open, veti la­jin har­ras­ta­jia Ki­sa­hal­liin. Noin nel­jä­kym­mentä kil­pai­li­jaa tais­te­li­vat freestyle- ja verk­ko­foot­ba­gin mi­ta­leista. Tä­män vuo­den tur­naus oli jär­jes­tyk­ses­sään jo 17. vuo­sit­tai­nen foot­ba­gin SM-tason kil­pailu.

Frees­ty­le­la­jien taso oli erit­täin kova, kun suo­ma­lai­sia saa­pui haas­ta­maan mm. Pohjois-Amerikan kär­ki­kaar­tia edus­ta­vat Da­vid Cla­vens ja Jay Bo­yc­huck. Cla­vens voit­ti­kin circle-kilpailun jy­väs­ky­lä­läi­sen Toni Pääk­kö­sen ne­nän edestä. Bo­yc­huck si­joit­tui kol­man­neksi. Kah­den mi­nuu­tin va­paa­oh­jelma, eli ru­tiini, oli Aleksi Ai­ri­sen juh­laa. Mies kor­jasi po­tin hie­nolla suo­ri­tuk­sel­laan ja jätti Cla­ven­sin toi­seksi. Ru­tii­nin kol­mas sija meni Pääk­kö­selle. Request-temppukilpailun mes­ta­ruus meni Lauri Ai­ri­selle, toi­nen sija Juho Mar­jolle ja kol­mas Aleksi Ai­ri­selle.

Verk­ko­foot­ba­gissa rans­ka­lais­pari Ben­ja­min De Bastos/Grischa Tel­len­bach tai ve­nä­läis­pari Ev­geny Shiryaev/Roman Be­loze­rov ei­vät pys­ty­neet haas­ta­maan suo­ma­lai­sia. Ne­lin­pe­lin tiu­kan fi­naa­lin voit­ti­vat Os­kari Forstén/Jani Säntti, jotka kaa­toi­vat pa­rin Tuo­mas Kärki/Matti Poh­jola vasta vii­den­nessä erässä. Forstén kruu­nat­tiin myös kak­sin­pe­lin mes­ta­riksi, kun hän voitti fi­naa­lissa Poh­jo­lan nel­jässä erässä.

Kil­pai­le­mi­sen li­säksi Fin­nish Ope­nissa juh­lit­tiin Hall of Fa­men mer­keissä. Foot­ba­gu­ransa vuo­den 1998 SM-kisoista aloit­ta­neet sak­sa­lai­set Ole Sch­nack ja Jan Zim­mer­mann va­lit­tiin tänä vuonna ar­vos­tet­tuun seu­raan. Mi­käpä oli­si­kaan ol­lut luon­nol­li­sempi paikka juh­lis­taa kun­nia­no­soi­tusta kuin Hel­sinki ja Fin­nish Open!

Tu­lok­set:

Frees­tyle

Ru­tiini:
1. Aleksi Ai­ri­nen
2. Da­vid Cla­vens (USA)
3. Toni Pääk­kö­nen

Circle:
1. Da­vid Cal­vens (USA)
2. Toni Pääk­kö­nen
3. Jay Bo­yc­huck (CAN)

Request:
1. Lauri Ai­ri­nen
2. Juho Marjo
3. Aleksi Ai­ri­nen

Verk­ko­foot­bag (kaikki tu­lok­set)

Ne­lin­peli:
1. Os­kari Forstén / Jani Säntti
2. Tuo­mas Kärki / Matti Poh­jola
3. Jukka Pel­tola / Janne Uusi­talo

Kak­sin­peli:
1. Os­kari Forstén
2. Matti Poh­jola
3. Jani Säntti

Aloit­te­li­joi­den ne­lin­peli:
1. Timo Aar­nio / Jussi Lah­ti­nen
2. Samu Ahola / Aleksi Ai­ri­nen
3. San­teri Kar­vi­nen / Tanja Sa­lakka

Aloit­te­li­joi­den kak­sin­peli:
1. Samu Ahola
2. Jussi Lah­ti­nen
3. Timo Aar­nio

13
syys

Footbag Finnish Open 14.–15. 9. 2013

Footbagin Finnish Open 2013

Foot­bag Fin­nish Open 2013 pe­la­taan tu­le­vana vii­kon­lop­puna Töö­lön ki­sa­hal­lissa. Mu­kaan on il­moit­tau­tu­nut pe­laa­jia mm. Ka­na­dasta, USA:sta, Rans­kasta ja Ve­nä­jältä, ja kaik­ki­aan il­moit­tau­tu­neita pe­laa­jia on 41. La­jeina verk­ko­foot­ba­gin kaksin- ja ne­lin­peli (Open ja In­ter­me­diate) sekä frees­ty­len puo­lella Open rou­ti­nes, Circle ja Request con­test.

Alus­tava ai­ka­taulu lau­an­taille ja sun­nun­taille on:

Lau­an­tai 14. 9.

11.00–13.30 Open & In­ter­me­diate Doubles Net pools & con­so­la­tions
13.30–14.00 Frees­tyle Rou­ti­nes 1. round
14.00–15.00 Frees­tyle Circle 1. round
15.00–15.30 Frees­tyle Request
15.30–17.00 Open Doubles Net Se­mis & con­so­la­tion 5th-8ht & Int Doubles fi­nal
17.00–18.00 Open Dou­bels Net Bronze

Sun­nun­tai 15. 9.

11.00–13.30 Open & Int Singles Net pools
13.30–15.30 Open Singles Net Quar­ters, Se­mis & con­so­la­tions
15.30–16.15 Open Singles Net Bronze, Int Singles Fi­nal
16.15–16.30 Frees­tyle Rou­ti­nes fi­nal
16.30–17.30 Open Sin­gels Net Fi­nal
17.30–18.00 Frees­tyle Circle Fi­nal
18.00–19.00 Open Doubles Net Fi­nal
19.00 Awards

Lin­kit verk­ko­foot­ba­gin tu­los­pal­ve­luun tournementsoftware.com:

26
elo

Ilmoittautuminen Finnish Openiin alkanut

Foot­bag Fin­nish Open jär­jes­te­tään 14. ja 15. syys­kuuta 2013 Töö­lön Ki­sa­hal­lissa Hel­sin­gissä. Tur­nauk­sessa kil­pail­laan sekä verkko- että frees­ty­le­foot­ba­gin eri la­jeissa. Tur­nauk­sen yh­tey­dessä juh­li­taan myös Hall of Fa­men mer­keissä, kun sak­sa­lai­set Ole Sch­nack ja Jan Zim­mer­mann saa­pu­vat Suo­meen juh­li­maan pää­sy­ään ar­vo­val­tai­seen seu­raan. HOF-juhla pi­de­tään lau­an­taina 14. syys­kuuta pe­lien jäl­keen.

Il­moit­tau­tu­mi­nen Fin­nish Ope­niin on al­ka­nut, ja päät­tyy sun­nun­taina 8. syys­kuuta. Osal­lis­tu­mi­nen tur­nauk­seen mak­saa 25 eu­roa. Il­moit­tau­tu­mis­lo­make löy­tyy täältä.

4
elo

Footbagin MM-kilpailut päättyivät, Suomi rohmusi mitaleita!

Footbagin MM-kisat 2013

Suomi täy­densi mi­ta­li­sal­do­aan foot­ba­gin MM-kilpailujen vii­mei­senä päi­vänä kol­mella mi­ta­lilla. Aleksi Ai­ri­nen voitti frees­ty­len circle-tekniikkakilpailun ho­peaa. Piia Tan­ta­ri­mäki voitti pa­rinsa Sak­san Kers­tin An­hut­hin kanssa ho­peaa verk­ko­foot­ba­gin nais­ten ne­lin­pe­lissä. Tuo­mas Kärki ja Matti Poh­jola voit­ti­vat verk­ko­foot­ba­gin mies­ten ne­lin­pe­lissä prons­sia.   Suo­men ko­ko­nais­saldo ki­soista oli kaksi kul­taa, neljä ho­peaa ja neljä prons­sia. Suo­men foot­baglii­ton vi­ral­li­nen mi­ta­li­ta­voite kil­pai­luista oli viisi mi­ta­lia, jo­ten suo­ma­lai­sur­hei­li­jat ve­nyi­vät yli odo­tus­ten. Par­hai­ten suo­ma­lai­sista me­nes­tyi Aleksi Ai­ri­nen, joka otti kul­taa shred30-kilpailusta, ho­peaa circle-kilpailusta ja prons­sia va­paa­oh­jel­masta. Ai­ri­nen voitti shred30-kilpailun myös vuo­den 2012 MM-kilpailuissa.  

Koo­tut tu­lok­set (Top 3)  

Verk­ko­foot­bag
 
Mies­ten kak­sin­peli
1. Ka­rim Daouk (SUI)
2. Tuo­mas Kärki
3. Matti Poh­jola

23. Jyri Ilama
40. Jaakko In­ki­nen  

Mies­ten ne­lin­peli
1. Flo­rian Götze / Pat­rick Schric­kel (GER)
2. Luc Le­gault / Franclis Pel­le­tier (CAN)
3. Tuo­mas Kärki / Matti Poh­jola

23. Dan Greer (USA) / Jyri Ilama
29. Russ Ar­se­nault (CAN) / Jaakko In­ki­nen  

Nais­ten kak­sin­peli
1. Ge­ne­vieve Bousquet (CAN)
2. Ma­ri­lyn De­muy (CAN)
3. Piia Tan­ta­ri­mäki  

Nais­ten ne­lin­peli
1. Ge­ne­vieve Bousquet / Maude Mandre­ville (CAN)
2. Kers­tin An­huth (GER) / Piia Tan­ta­ri­mäki
3. Ma­ri­lyn De­muy (CAN) / Becca English-Ross (USA)  

Se­ka­ne­lin­peli  
1. Ma­ri­lyn De­muy / Francois Pel­le­tier (CAN)
2. Kers­tin An­huth / Flo­rian Götze (GER)
3. Ge­ne­vieve Bousquet / Luc Le­gault (CAN)  

Frees­tyle foot­bag
 
Va­paa­oh­jelma  
1. Jan We­ber (CZE)
2. Jin­dra Smola (CZE)  
3. Aleksi Ai­ri­nen  

Shred30  
1. Aleksi Ai­ri­nen
2. Jan We­ber (CZE)
3. Johnny Su­der­man (CAN)  

Circle  
1. Jan We­ber (CZE)
2. Aleksi Ai­ri­nen
3. Evan Ga­tes­man (USA)  

Big3
1. Fe­lix Zen­ger
2. Jan We­ber (CZE)
3. Jin­dra Smola (CZE)  

Request
1. Jan We­ber (CZE)
2. Fe­lix Zen­ger
3. Rene Rühr (GER)

Kaikki frees­ty­le­tu­lok­set

Kaikki verk­ko­foot­bag­tu­lok­set

Li­sä­tie­toa ki­sa­si­vuilta ja Face­boo­kista sekä Foot­bag Fin­lan­din Facebook-sivulta!

3
elo

Suomelle mitaleita footbagin MM-kilpailuissa!

Footbagin MM-kisat 2013

Tuo­mas Kärki voitti ho­peaa ja Matti Poh­jola prons­sia verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä foot­ba­gin MM-kilpailuissa Mont­rea­lissa, Ka­na­dassa. Kul­taa otti fi­naa­lissa Kär­jen lu­ke­min 26-24, 16-21, 21-17 voit­ta­nut Sveit­sin Ka­rim Daouk. Prons­siot­te­lussa Poh­jola voitti erin 2-1 vuo­den 2012 maa­il­man­mes­ta­rin Sak­san Flo­rian Götzen.  

Ne­lin­pe­lissä Kärki ja Poh­jola hä­vi­si­vät vä­lie­rä­ot­te­lunsa ka­na­da­lais­pa­rille Luc Le­gault / Francois Pel­le­tier tiu­kan tais­te­lun jäl­keen lu­vuin 15-13, 15-13. Lau­an­taina pe­lat­ta­vassa prons­siot­te­lussa suo­ma­lais­pari saa vas­taansa pa­rin Ka­rim Daouk (SUI) / Art­hur Le­dain (FRA). Ne­lin­pe­lin fi­naa­lissa Le­gault ja Pel­le­tier koh­taa­vat Sak­san Flo­rian Götzen ja Pat­rick Schric­ke­lin. Nais­ten ne­lin­pe­lin fi­naa­lissa Suo­men Piia Tan­ta­ri­mäki pa­ri­naan Sak­san Kers­tin An­huth koh­taa­vat ka­na­da­lais­pa­rin Ge­ne­vieve Bousquet / Maude Landre­ville.  

Frees­ty­le­foot­ba­gissa Fe­lix Zen­ger voitti upeasti Big3-temppukilpailun ja Aleksi Ai­ri­nen Shred30-tekniikkakilpailun maa­il­man­mes­ta­ruu­den. Va­paa­oh­jel­massa eli ru­tii­nissa Ai­ri­nen si­joit­tui kol­man­neksi ja Zen­ger vii­den­neksi. Voi­ton vei Tse­kin Jan We­ber.

Suo­ma­lais­ten ko­ko­nais­saldo en­nen vii­meistä kil­pai­lu­päi­vää on kaksi kul­taa, yksi ho­pea ja kolme prons­sia.

Li­sä­tie­toa ki­sa­si­vuilta ja Face­boo­kista. Suo­ma­lais­ten ete­ne­mistä voi seu­rata Foot­bag Fin­lan­din Facebook-sivulta! Verk­ko­foot­ba­gin tu­lok­set löy­tyy täältä.

1
elo

Suomalaiset hyvässä iskussa footbagin mm-kilpailuissa

Footbagin MM-kisat 2013

Foot­ba­gin mm-kilpailuissa pe­lat­tiin 4. kil­pai­lu­päivä Mont­rea­lissa Ka­na­dassa. Suo­ma­lai­sit­tain päivä su­jui me­nes­tyk­sek­käästi.

Verk­ko­foot­ba­gissa nais­ten kak­sin­pe­lissä Piia Tan­ta­ri­mäki toi­pui no­peasti aa­mu­päi­vän vä­lie­rä­tap­pios­taan ja nap­pasi var­malla pe­lillä prons­sia, voit­taen Maude Landre­vil­len (Can) suo­raan kah­dessa erässä 21-19, 21-9. Mies­ten ne­lin­pe­lissä pari Matti Pohjola/Tuomas Kärki voitti puo­li­vä­lie­rässä USA:n pa­rin Walt Houston/Ben Als­ton tiu­kasti 15-7, 3-15, 15-7. Se­mi­fi­naa­lissa vas­taan tu­le­vat toi­seksi si­joi­te­tut Ka­na­dan Luc Legault/Francois Pel­le­tier. Se­mi­fi­naali on oh­jel­massa per­jan­taina. Kak­sin­pe­lissä sekä Poh­jola että Kärki voit­ti­vat omat puo­li­vä­lie­ränsä, ja ete­ni­vät nel­jän par­haan jouk­koon. Omassa puo­li­vä­lie­riäs­sään Kärki voitti Sak­san Andy Wolf­fiin hel­posti uke­min 21-7, 21-13. Poh­jola ti­putti jat­kosta ko­tiy­lei­sön suo­si­kin , Mont­rea­li­lai­sen Francois Pel­le­tie­rin suo­raan kah­dessa erässä. Kärki ja Poh­jola koh­taa­vat toi­sensa torstai-iltana pai­kal­lista ai­kaa pe­lat­ta­vissa kak­sin­pe­lin se­mi­fi­naa­leissa.

Frees­ty­lessä suo­ma­lai­set Fe­lix Zen­ger ja Aleksi Ai­ri­nen esiin­tyi­vät mai­niosti ja sel­vit­ti­vät tiensä ru­tii­nien fi­naa­lei­hin. Fi­naa­leissa on kah­dek­san kil­pai­li­jaa. Aleksi Ai­ri­nen sel­vitti tiensä myös nel­jän pe­laa­jan fi­naa­liin circle-kilpailussa

Li­sä­tie­toa ki­sa­si­vuilta ja Face­boo­kista. Suo­ma­lais­ten ete­ne­mistä voi seu­rata Foot­bag Fin­lan­din Facebook-sivulta!

27
heinä

Montrealin MM-kisat alkavat huomenna

Footbagin MM-kisat 2013

Tä­män vuo­den foot­ba­gin MM-kilpailut al­ka­vat Ka­na­dan Mont­rea­lissa 28. hei­nä­kuuta. Vii­kon mit­tai­nen tur­naus hui­pen­tuu fi­naa­lei­hin 3. elo­kuuta. Tur­nauk­sesta on tu­lossa eten­kin verk­ko­foot­ba­gin puo­lella erit­täin ko­va­ta­soi­nen, sillä useim­mat Pohjois-Amerikan ja Eu­roo­pan yk­kös­ni­met ovat il­moit­tau­tu­neet mu­kaan kar­ke­loi­hin. Suo­ma­lais­ten ko­vaa verk­ko­mai­netta yl­lä­pi­tä­mään Mont­rea­liin ovat mat­kus­ta­neet Jyri Ilama, Tuo­mas Kärki, Matti Poh­jola, Piia Tan­ta­ri­mäki sekä mus­tana he­vo­sena pe­li­ken­tille pa­luuta te­kevä Jaakko In­ki­nen. Kärki, Poh­jola ja Tan­ta­ri­mäki pe­laa­vat maa­il­man hui­pulla, jo­ten mi­ta­leita on odo­tet­ta­vissa.

Frees­ty­len puo­lella pe­rin­tei­nen yk­kös­laji, kah­den mi­nuu­tin ru­tiini, ei ole enää saa­vut­ta­nut yhtä suurta suo­siota kuin uu­dem­mat tu­lok­kaat Request, Sh­red 30 ja Circle. Frees­ty­len taso on kui­ten­kin erit­täin kova, sillä mes­ta­ruuk­silla olisi usei­ta­kin var­tee­no­tet­ta­via ot­ta­jia. Suo­mesta MM-turnaukseen osal­lis­tuu kaksi kil­pai­li­jaa, Aleksi Ai­ri­nen ja Fe­lix Zen­ger, jotka osal­lis­tu­vat kaik­kiin freestyle-lajeihin. Ai­ri­nen läh­tee puo­lus­ta­maan viime vuo­tista Sh­red 30 -mes­ta­ruut­taan ja kir­kas­ta­maan ru­tii­nin prons­sia, ja myös Zen­ge­riltä on lupa odot­taa me­nes­tystä.

Li­sä­tie­toa ki­sa­si­vuilta ja Face­boo­kista. Suo­ma­lais­ten ete­ne­mistä voi seu­rata Foot­bag Fin­lan­din Facebook-sivulta!

24
heinä

Finnish Open järjestetään syyskuussa

Footbag Finnish Open 2013

Vuo­den 2013 Foot­bag Fin­nish Open jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä 14.–15. syys­kuuta. Ki­sa­pai­kaksi on va­li­koi­tu­nut mo­nissa footbag-kilpailuissa hy­väksi ha­vaittu Töö­lön Ki­sa­halli. Tur­nauk­sessa kil­pail­laan verk­ko­foot­ba­gissa ja frees­ty­len eri la­jeissa. Li­sä­tie­toa on tu­lossa, py­sy­kää kuu­lolla!

17
heinä

Turku Openin tulokset

Turku Open 2013 jär­jes­tet­tiin 13. ja 14. hei­nä­kuuta Jarkko Nie­mi­nen aree­nalla Tu­run Im­pi­vaa­rassa. Suo­ma­lais­ten li­säksi tur­nauk­seen saa­pui Ka­li­for­niasta pit­kän lin­jan foot­bag­mies Tuan Vu. Vu saa­vutti yh­dessä Tuo­mas Kär­jen kanssa ho­peaa verk­ko­ne­lin­pe­lissä. Voi­ton vei­vät viime vuo­ti­seen ta­paan Os­kari Forstén ja Jani Säntti. Prons­sille yl­si­vät Matti Poh­jola ja Piia Tan­ta­ri­mäki.

Turku Openin nelinpelimitalistit

Verk­ko­ne­lin­pe­lin mi­ta­lis­tit: Tuan Vu, Tuo­mas Kärki, Jani Säntti, Os­kari Forstén, Matti Poh­jola ja Piia Tan­ta­ri­mäki.

Kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa Poh­jola voitti Kär­jen nel­jässä erässä. Kol­mos­si­jan vei Jani Säntti, joka peit­tosi prons­siot­te­lussa Jyri Ila­man nii­ni­kään nel­jässä erässä. Katso ot­te­lu­koh­tai­set tu­lok­set täältä.