Uutisia vuonna 2020

19
marras

Footbag Finnish Open joulukuussa Helsingissä

FFO2020 on peruttu

Päi­vi­tys 11.12.2020. Foot­bag Fin­nish Open 2020 on pe­ruttu.

Foot­bag Fin­nish Open 2020 jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä 19.–20. jou­lu­kuuta! Tur­nauk­sessa kil­pail­laan sekä verk­ko­foot­ba­gissa että frees­ty­len eri la­jeissa, ja ki­sa­paik­kana toi­mii vanha ys­tä­vämme Töö­lön Ki­sa­halli.

Tur­naus käy­dään ko­ro­na­suo­si­tuk­set ja -ra­joi­tuk­set huo­mioi­den. Katso li­sä­tie­dot ja osal­lis­tu­mis­oh­jeet täältä.

29
heinä

MM-kisojen finaalilähetykset viikonloppuna

Foot­ba­gin online-MM-kisojen li­ve­lä­he­tyk­set löy­ty­vät osoit­teesta footbag.online/stream/. Per­jan­taina 31. hei­nä­kuuta näh­dään intermediate-sarjan fi­naa­lit klo 22 Suo­men ai­kaa, ja lau­an­taina 1. elo­kuuta avoi­men ja nais­ten sar­jan fi­naa­lit sekä tupla­ru­tii­nit sa­maan ai­kaan. Lau­an­tain fi­naa­leissa kil­pai­lee myös Jy­väs­ky­län Tanja Il­mo­nen.

17
kesä

Footbagin MM-kisat käydään verkossa

og_image_2

IFPA on jou­tu­nut pe­ru­naan foot­ba­gin MM-kisat Ko­lum­bian Me­del­li­nissä ko­ro­na­pan­de­mian ta­kia. Frees­ty­le­la­jien mes­ta­ruu­det rat­kais­taan kui­ten­kin ver­kossa video-osallistumisten avulla. Online-kisojen la­jeina on ru­tii­nit, sh­red 30, sick 3 ja uu­tuu­tena shred-off eri ka­te­go­rioissa. Ki­sat on jo käyn­nissä, ja en­sim­mäis­ten shred-off-suoritusten ja re­kis­te­röi­ty­mi­sen ta­ka­raja on 26. ke­sä­kuuta.

Kaikki tur­nauk­seen liit­tyvä info löy­tyy ki­sa­si­vuilta osoit­teessa footbag.online.

1
tammi

FFO:n tulokset

Foot­bag Fin­nish Open 2019 käy­tiin Hel­sin­gissä 29. jou­lu­kuuta.

Tu­lok­set:

Open Singles Net
1. Matti Poh­jola
2. Piia Tan­ta­ri­mäki
3. Jani Säntti
4. San­teri Kar­vi­nen
5. Aleksi Öh­man
6. Tuo­mas Kärki (sc­ratch)

Open Doubles Net
1. Tuo­mas Kärki / Matti Poh­jola
2. Os­kari Forstén / Jani Säntti
3. Jyri Ilama / Piia Tan­ta­ri­mäki
4. San­teri Kar­vi­nen / Ilkka Ma­lin

Frees­tyle circle
1. San­teri Kar­vi­nen
2. Jussi Lah­ti­nen
3. Ilkka Ma­lin
4. Samu Ahola

Frees­tyle request
1. Samu Ahola
2. Ilkka Ma­lin
3. Jussi Lah­ti­nen