Uutisia vuonna 2006

22
Jou

BOTS myynnissä!

Kaik­kien ai­ko­jen foot­ba­ge­lo­kuva, Brin­ging Out The Sh­red, on nyt myyn­nissä Suo­men foot­baglii­ton verk­ko­kau­passa. SFL oli to­della on­ne­kas tul­les­saan va­li­tuksi tä­män mes­ta­ri­teok­sen vä­lit­tä­jäksi. SFL lä­päisi Eu­roo­pan elokuva-alan kuu­mim­man ni­men, itse Jere Vai­ni­kan, to­della tiu­kan seu­lan. BOTS on yk­sin­ker­tai­sesti pa­ras kos­kaan tehty foot­ba­ge­lo­kuva, niin pe­li­ta­son kuin tuo­tan­to­tek­nii­kan sekä Vai­ni­kan ne­rok­kaan vi­sio­nää­ri­syy­den osalta.

Säästä it­sesi no­loilta ti­lan­teilta foot­bag­tur­nauk­sissa ja käy tsek­kaa­massa mistä kaikki puhuvat!

BOTS tu­lee muut­ta­maan foot­ba­gia vä­hin­tään yhtä pal­jon kuin Tricks of the Trade. Älä mieti enää vaan mene lii­ton verk­ko­kaup­paan ja ti­laa it­sel­lesi jou­lun pa­ras lahja hin­taan 22 €. (En­sim­mäi­set toi­mi­tuk­set to­sin vasta jou­lun vä­li­päi­vinä.) Suo­men foot­baglii­ton eri­kois­jou­lu­lah­jana vuo­den lop­puun men­nessä teh­dyt BOTS-tilaukset lä­he­te­tään il­man toimituskuluja!

11
Jou

SM 2006 -kisatulokset näkyvillä

Suo­men foot­bagliitto ry jär­jesti yh­teis­työssä foot­bag­seura Footc­raft ry:n kanssa vuo­den 2006 foot­ba­gin SM-kilpailut Naan­ta­lissa 8.–10. jou­lu­kuuta. Ki­sa­la­jeina oli­vat Open Doubles Net, Open Singles Net, Open Frees­tyle, Sh­red 30 ja Circle Con­test sekä en­sim­mäistä ker­taa Suo­messa Mixed Doubles Net ja Women’s Singles Net.

TULOKSET

Open singles:
 1. Matti Poh­jola (fi­naali: 6–15, 15–12, 16–14)
 2. Jani Mark­ka­nen
 3. Jaakko In­ki­nen (prons­si­matsi: 11–7, 11–5)
 4. Os­kari Forstén
 5. Janne Uusi­talo
 6. Juha-Matti Ry­ti­lahti
 7. Tuo­mas Kärki
 8. Jus­tin Sexton
 9. Janne Pe­so­nen
 10. Tuukka An­ti­kai­nen
 11. Ii­sak Liukko
 12. Alexan­der Smirnov
 13. Sa­ka­rias Liukko
 14. Hen­rik Martikainen
 15. Pet­teri Petäinen
 16. Mikko Poi­ko­nen
 17. Veli-Matti An­ders­son
 18. Ville Laakso
 19. Ro­man Belozerovin
Open doubles:
 1. Jani Mark­ka­nen & Jaakko In­ki­nen (fi­naali: 16–14, 15–10)
 2. Tuo­mas Kärki & Jukka Peltola
 3. Matti Poh­jola & Os­kari Forstén (prons­si­matsi: 11–2, 11–8)
 4. Janne Uusi­talo & Ta­pio Karhunen
 5. Jus­tin Sex­ton & Juha-Matti Rytilahti
 6. Tuukka An­ti­kai­nen & Janne Pesonen
 7. Timo Vorne & Alexan­der Smirnov
 8. Ii­sak Liukko & Sa­ka­rias Liukko
 9. Hen­rik Mar­ti­kai­nen & Pet­teri Petäinen
 10. Ninni Liukko & Piia Tantarimäki
 11. Ro­man Be­loze­ro­vin & Oxana Prihotko
 12. Mikko Poi­ko­nen & Noora Plattonen
 13. Ville Laakso & Veli-Matti Andersson
Mixed doubles:
 1. Matti Poh­jola & Ninni Liukko (fi­naali: 3–15, 15–12, 16–14)
 2. Jaakko In­ki­nen & Piia Tantarimäki
 3. Ta­pio Kar­hu­nen & Oxana Prihotko
 4. Timo Vorne & Noora Plattonen
Wo­men singles:
 1. Oxana Pri­hotko
 2. Ninni Liukko
 3. Piia Tan­ta­ri­mäki
 4. Noora Plat­to­nen
Open Frees­tyle:
 1. Fe­lix Zenger
 2. Juho Marjo
 3. Mikko Le­pistö
 4. Ser­gey Kozlov
 5. Aleksi Ai­ri­nen
 6. Tuo­mas Riisalo
 7. Samu Ahola
 8. Piia Tan­ta­ri­mäki

Sh­red 30:

 1. Fe­lix Zen­ger 239,8 pts
 2. Aleksi Ai­ri­nen 209,0 pts
 3. Juho Marjo 186,4 pts
 4. Samu Ahola 162,5 pts
 5. San­teri Kar­vi­nen 152,4 pts
 6. Tuo­mas Rii­salo 149,1 pts
Circle Con­test:
 1. Fe­lix Zenger
 2. Ser­gey Kozlov
 3. San­teri Karvinen
 4. Mikko Le­pistö
 5. Ville Laakso
 6. Samu Ahola
 7. Aleksi Ai­ri­nen
 8. Tuo­mas Riisalo

Tar­kista myös, kuinka tark­kaan JFK:n epä­vi­ral­li­set verk­ko­foot­bag­ki­saen­na­kot toteutuivat.

7
Jou

JFK julkaisi kisaennakot SM06-kisoista!

Käy lu­ke­massa Jy­väs­ky­län Footbag-Klubin epä­vi­ral­li­set ki­saen­na­kot SM-skaboista JFK:n si­vuilla.

6
Jou

SM-kisojen lohkot netissä

Linkki Naan­ta­lissa 8.–10. jou­lu­kuuta jär­jes­tet­tä­vien foot­ba­gin SM-kilpailujen loh­koi­hin löy­tyy ki­sa­si­vuilta.

21
Mar

Muista ilmottautua SM-kisoihin 30. 11. mennessä!

Il­mot­tau­tu­mi­nen Vuo­den 2006 SM-kisoihin päät­tyy 30. 11. 2006. Muista il­mot­tau­tua ajoissa, sillä myö­hässä tul­leita il­mot­tau­tu­mi­sia ei oteta huomioon.

10
Mar

Footbag SM 2006

Suo­men foot­bagliitto ry jär­jes­tää yh­teis­työssä foot­bag­seura Footc­raft ry:n kanssa vuo­den 2006 SM-kilpailut Naan­ta­lissa 8.–10. joulukuuta.

2
Lok

JFK NetShredin tulokset

Voit­ta­jiksi sel­viy­tyi­vät verk­ko­foot­ba­gissa Jani Mark­ka­nen (kaksin- ja ne­lin­peli) pa­ri­naan Jaakko In­ki­nen sekä frees­ty­len puo­lella Toni Pääk­kö­nen (circle) ja Juho Marjo (rutiini).

Tar­kem­mat tu­lok­set löy­dät ta­pah­tu­man si­vulta.

29
Elo

JFK NetShred

30. 9. – 1. 10. 2006 jär­jes­te­tään his­to­rian en­sim­mäi­nen NetSh­red Jy­väs­ky­lässä Kuok­ka­lan Gra­nii­tissa. Li­sää tie­toa ta­pah­tu­man si­vuilta.

Il­mot­tau­tu­mi­nen on alkanut!

25
Hei

Suomeen ennennäkemätöntä menestystä MM-kilpailuissa!

Frank­fur­tin MM-kilpailuissa Jaakko In­ki­nen voitti prons­sia kak­sin­pe­lissä ot­taen Suo­men kautta ai­kain en­sim­mäi­sen MM-mitalin verk­ko­foot­ba­gissa. In­ki­nen voitti kaikki vas­tus­ta­jansa paitsi kak­sin­pe­lit jo yh­dek­sättä ker­taa pe­räk­käin voit­ta­neen Ka­na­dan Em­ma­nuel Bouchardin.

Frees­ty­len puo­lella Juho Marjo si­joit­tui niin ikään kol­man­neksi. Mar­jon vir­hee­tön ru­tiini sai tä­pö­täy­den kat­so­mon hauk­ko­maan hen­ke­ään. Mar­joa en­nen suo­ma­lai­sista on mi­ta­lin voit­ta­nut frees­ty­lessä vain Fe­lix Zen­ger, joka voit­ti­kin tänä vuonna epä­vi­ral­li­set circle- ja sick 3 -kilpailut.

Suo­men maa­jouk­kue on ko­vempi kuin koskaan!

3
Hei

Vuoden 2006 Turku Openin tulokset

Turku Open on saatu fi­naa­lia myö­ten pe­lat­tua. Tässä tulokset:

Kak­sin­peli:
 1. Os­kari Forstén
 2. Matti Poh­jola
 3. Ta­pio Karhunen
 4. Tuo­mas Kärki
 5. Olli Sa­vo­lai­nen
 6. Jani Lirkki
 7. Timo Vorne
 8. Jukka Pel­tola
 9. Oxana Pri­hodko
Ne­lin­peli:
 1. Tuo­mas Kärki & Jukka Peltola
 2. Os­kari Forstén & Jani Markkanen
 3. Ta­pio Kar­hu­nen & Matti Pohjola
 4. Jani Lirkki & Timo Vorne
 5. Olli Sa­vo­lai­nen & Aleksi Öhman
 6. Jesse Ruot­sa­lai­nen & Jus­tin Sexton
 7. Ii­sak Liukko & Sa­ka­rias Liukko
 8. Ninni Liukko & Oxana Prihodko

Kii­tos kai­kille osal­lis­tu­jille ja on­nit­te­lut voittajille!