Uutisia vuonna 2010

7
elo

Tuomas Kärjelle kultaa Kalifornian MM-kilpailuissa

Nel­jän­toista MM-turnauksen jäl­keen Suo­men maa­jouk­ku­een pio­neeri Tuo­mas Kärki yl­lätti foot­bag­kan­san voit­ta­malla Sak­san Flo­rian Götzen to­del­li­sessa tril­le­rissä kol­messa erässä lu­ke­min 15–9, 6–15, 15–13. Ot­telu rat­kesi vasta kah­dek­san­nessa ot­te­lu­pal­lossa. Maa­il­man­mes­ta­ruus mat­kasi Eu­roop­paan en­sim­mäistä ker­taa sit­ten vuo­den 1987.

Matti Poh­jola täy­densi Suo­men maa­jouk­ku­een me­nes­tystä voit­ta­malla ai­em­min per­jan­taina USA:n Kenny Shult­sin prons­siot­te­lussa 15–12, 15–12.

Frees­ty­lessä Suomi me­nes­tyk­sestä vas­tasi Tanja Sa­lakka, joka otti MM-pronssia nais­ten sar­jassa.

“Ai­van mah­tava tunne on näin pit­kän uran jäl­keen on­nis­tua vih­doin ai­van täy­del­li­sesti”, Tuo­mas Kärki kom­men­toi fi­naa­lin jäl­kei­sissä tun­nel­missa.

“Kol­men mi­ta­lin ta­voite täyt­tyi rei­lusti, mutta en kyllä hen­ki­lö­koh­tai­sesti us­kal­ta­nut us­koa kul­taan ki­soi­hin läh­tiessä. Tämä on ai­ka­moi­nen lä­pi­murto Suo­men maa­jouk­ku­eelle voit­taa maa­il­man­mes­ta­ruus. Kun vielä sen li­säksi Matti otti prons­sia, nyt voi to­del­la­kin sa­noa että Suomi on yksi foot­ba­gin eh­do­ton kär­ki­maa”, maa­jouk­ku­een val­men­taja Jus­tin Sex­ton to­teaa on­nel­li­sena.

Lue myös tur­naus­jär­jes­tä­jiin kuu­lu­neen Chaos Foot­ba­gin ki­sa­ra­portti.

Tuo­mas Kärki is­kee vuo­den 2010 MM-kisoissa

6
elo

Tuomas Kärki MM-finaaliin

Tuo­mas Kärki voitti yl­lät­täen Suo­men yk­kös­ni­men Matti Poh­jo­lan Ka­li­for­nian MM-kilpailujen vä­lie­rässä ja eteni en­sim­mäi­senä suo­ma­lai­sena MM-finaaliin. Jouk­kue­to­ve­rit tah­ko­si­vat täy­det kolme erää lu­ke­miin 13–15, 15–5 ja 15–9. Ensi yönä Suo­men ai­kaa pe­lat­ta­vassa fi­naa­lissa vas­taan aset­tuu Sak­san Flo­rian Götze, joka voitti USA:n ko­ke­neen Kenny Shult­sin. Prons­si­pe­lissä Matti Poh­jola pe­laa Kenny Shult­sia vas­taan huo­me­nil­lalla Suo­men ai­kaa.

Ne­lin­pe­lissä Tuo­mas Kärki jat­koi pa­rinsa John Ley­sin kanssa hy­viä ot­teita voit­ta­malla vas­toin odo­tuk­sia Chris Sie­ber­tin ja Kenny Shult­sin Yh­dys­val­to­jen Port­lan­dista. Se­mi­fi­naa­lissa vas­taan aset­tu­vat hal­lit­se­vat maa­il­man­mes­ta­rit Pat­rick Schric­kel ja Flo­rian Götze Sak­sasta. Vä­lie­rät pe­la­taan ensi yönä Suo­men ai­kaa. Janne Uusi­talo ja Matti Poh­jola tai­pui­vat tur­nauk­sen toi­seksi si­joi­te­tulle Ka­li­for­nian P. T. Lo­ver­nille ja Em­ma­nuel Bouc­har­dille tiu­kan kol­mie­räi­sen tais­te­lun jäl­keen lu­ke­min 15–7, 16–18, 15–9.

“Hie­noa että 14 MM-kisavuoden jäl­keen vih­doin Tuke on ym­mär­täny mitä mä oon sille kaikki nää vuo­det yrit­tä­nyt opet­taa”, nau­raa val­men­taja Jus­tin Sex­ton tyy­ty­väi­senä Tuo­mas Kär­jen lä­pi­mur­toon. “Va­ka­vasti pu­huen on kyllä mah­ta­vaa että Suo­mella on en­sim­mäi­nen ti­lai­suus voit­taa maa­il­man­mes­ta­ruus”, jat­kaa Jus­tin.

5
elo

Suomalaiset etenevät vakuuttavasti Kaliforniassa

Suo­ma­lais­ten ete­ne­mi­nen jat­kuu MM-kilpailuissa. Tuo­mas Kärki voitti kak­si­ne­lin puo­li­vä­lie­rässä Ka­na­dan Gil­les De­mer­sin hie­nosti suo­raan kah­dessa erässä lu­ke­min 15–5, 15–5 ja eteni en­sim­mäistä ker­taa ural­laan vä­lie­riin. Hieno hetki Suo­men foot­bag­his­to­riassa koe­taan, kun vä­lie­rässä vas­taan aset­tuu Matti Poh­jola, joka omassa puo­li­vä­lie­rä­ot­te­lus­saan voitti ka­li­for­nia­lai­sen vas­tus­ta­jansa lu­ke­min 15–3, 15–11. Toi­sessa vä­lie­rässä koh­taa­vat Sak­san Flo­rian Götze ja USA:n Kenny Shults.

Ne­lin­pe­lien nel­jän­nes­vä­lie­rissä Matti Poh­jola ja Janne Uusi­talo voit­ti­vat Mont­rea­lin Yves Arc­ham­baul­tin ja Do­mi­nic O’Brienin suo­raan kah­dessa erässä 11–4, 11–5. Toi­sella puo­lella kaa­viota Tuo­mas Kärki pa­ri­naan John Leys voit­ti­vat Ve­nä­jän Alexan­der Smir­no­vin ja Englan­nin Andrew Ro­nal­din lu­ke­min 11–2, 11–9.

Frees­ty­lessä kaikki kolme suo­ma­laista miestä kar­siu­tui­vat fi­naa­lista jät­täen Suo­men mi­ta­li­toi­veet Tanja Sa­la­kalle.

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin vä­lie­rät ja ne­lin­pe­lin puo­li­vä­lie­rät pe­la­taan ensi yönä Suo­men ai­kaa ja nais­ten frees­ty­len fi­naali on per­jan­taina.

“Suo­men kol­men mi­ta­lin ta­voite on vielä hy­vin saa­vu­tet­ta­vissa”, pää­val­men­taja Jus­tin Sex­ton my­häi­lee suo­ma­lais­ten me­nes­tystä.

Janne Uusi­talo nousee blok­kiin kun Matti Poh­jola (oik.) seu­raa ti­lan­netta.

4
elo

Suomalaiset jatkossa MM-kilpailuissa

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin nel­jän­nes­vä­lie­rissä Matti Poh­jola voitti ka­na­da­lai­sen Phi­lip Les­sar­din ja koh­taa huo­mi­sissa puo­li­vä­lie­rissä Yh­dys­val­tain Je­remy Mir­ke­nin. Tuo­mas Kärki eteni puo­li­vä­lie­riin Rans­kan Gil­les De­mer­siä vas­taan ku­kis­ta­malla Rans­kan Grischa Tel­len­bac­hin.

Se­ka­ne­lin­pe­lin puo­li­vä­lie­rässä Janne Uusi­talo ja Lisa Mc­Da­niel hä­vi­si­vät kol­mie­räi­sen tril­le­rin ka­na­da­lais­pa­rille Luc Le­gault & Ge­ne­viève Bousquet. Si­joista 5–8 pe­la­taan tä­nään kes­ki­viik­kona.

Frees­ty­len ru­tii­neissa al­kue­ristä jat­koon sel­visi neljä suo­ma­laista: Toni Pääk­kö­nen, Tuukka An­ti­kai­nen ja Anssi Sund­berg mies­ten sekä Tanja Sa­lakka nais­ten sar­jassa.

18
heinä

Turku Openin tulokset

Hel­tei­sen vii­kon­lo­pun tur­naus on pe­lattu ja Tu­run mes­ta­reiksi kruu­nat­tiin ne­lin­pe­lissä Jani Mark­ka­nen & Tuo­mas Kärki sekä kak­sin­pe­lissä Os­kari Forstén.

Tu­lok­set:

Nelinpeli
 1. Jani Mark­ka­nen & Tuo­mas Kärki
 2. Matti Poh­jola & Janne Uusi­talo
 3. Os­kari Forstén & Jus­tin Sex­ton
 4. Ii­sak Liukko & Sa­ka­rias Liukko
Kaksinpeli
 1. Os­kari Forstén
 2. Matti Poh­jola
 3. Jani Mark­ka­nen
 4. Tuo­mas Kärki
 5. Janne Uusi­talo
 6. Jus­tin Sex­ton
15
heinä

Turku Open 2010

Jani Markkanen Turku Openissa 2008

Jani Mark­ka­nen is­kee Turku Ope­nissa 2008. © Os­kari Forstén

Tu­le­vana vii­kon­lop­puna Tu­run Ku­pit­taa toi­mii näyt­tä­mönä Eu­roo­pan van­him­malle verk­ko­foot­bag­tur­nauk­selle, kun Footc­raf­tin isän­nöimä Turku Open jär­jes­te­tään jo yh­det­tä­toista ker­taa. Ky­seessä on sa­malla vii­mei­nen ko­ti­mai­nen foot­bag­ta­pah­tuma en­nen kah­den vii­kon ku­lut­tua käyn­nis­ty­viä Oaklan­din MM-kisoja, jo­ten pai­kalle on odo­tet­ta­vissa koko joukko ki­sa­kun­to­aan vii­meis­te­le­viä maa­jouk­ku­een jä­se­niä.

Ne­lin­pe­lin al­kue­rät pot­kais­taan käyn­tiin Ku­pit­taan ken­tällä lau­an­taina kello 13 ja kak­sin­kamp­pai­lut sun­nun­taina puo­lil­ta­päi­vin. Myös nais­ten, se­ka­ne­lin­pe­lin sekä aloit­te­li­joi­den sar­jat jär­jes­te­tään, mi­käli osal­lis­tu­jia on riit­tä­västi. Ta­pah­tu­maan on va­paa pääsy, jo­ten ter­ve­tu­loa kan­nus­ta­maan!

Li­sä­tie­toa ja yh­tey­den ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jiin saat par­hai­ten ta­pah­tu­man Facebook-sivulta.

3
heinä

Freestyle saa uuden termistön

Foot­bag Frees­ty­lessä käy­tet­tä­viä ter­mejä uusi­taan. Ka­na­da­lai­sen Ia­nek Re­gim­bal­din joh­dolla työs­ken­nel­lyt työ­ryhmä on jul­kais­sut The Desc­rip­tive Sys­tem of Frees­tyle Foot­bag Ele­ments -ar­tik­ke­lin, joka uu­dis­taan frees­ty­len sa­nas­toa. Työssä esi­tel­lään uusia ter­mejä ja muu­te­taan joi­den­kin temp­pu­jen ni­miä. Tällä het­kellä ar­tik­keli on luet­ta­vissa ai­noas­taan englan­niksi.

Foot­bag Fin­lan­din freestyle-osio on päi­vi­tetty nou­dat­ta­maan uutta sys­tee­miä.

24
kesä

Suomalaiset EM-mitalijahtiin

Foot­ba­gin Euroopan-mestaruuksista kil­pail­laan tu­le­vana vii­kon­lop­puna Brys­se­lissä. Suo­mesta ki­soi­hin osal­lis­tuu kaik­ki­aan yh­dek­sän pe­laa­jaa, kär­ki­ni­minä frees­ty­le­la­jien puo­lella Anssi Sund­berg sekä verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä vii­me­vuo­tista mes­ta­ruut­taan puo­lus­tava Jani Mark­ka­nen. Vaikka vi­ral­lista mi­ta­li­ta­voi­tetta ei ole ase­tettu, on Bel­gi­aan läh­dössä ja­noi­nen ja is­ku­ky­kyi­nen jouk­kue, jolta on lupa odot­taa pal­jon.

httpv://www.youtube.com/watch?v=T_ZREJgExSU

27
touko

Footbagin MM-kisat Kaliforniassa

Vuo­den 2010 maa­il­man­mes­ta­ruuk­sista kil­pail­laan la­jin syn­nyin­seu­dulla Ka­li­for­nian Oaklan­dissa 1.–7. elo­kuuta. En­sim­mäistä ker­taa Pohjois-Amerikan man­te­reella sit­ten vuo­den 2007 jär­jes­tet­tä­viin ki­soi­hin on Suo­mesta läh­dössä ko­ke­nut, is­ku­ky­kyi­nen jouk­kue. Vii­me­vuo­tista prons­si­mi­ta­li­aan läh­te­vät kir­kas­ta­maan mm. Matti Poh­jola verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä, Juho Marjo sh­red 30:ssa ja Tuukka An­ti­kai­nen gol­fissa.

Lue li­sää vi­ral­li­silta ki­sa­si­vuilta »

14
touko

Footbag.fi uudistuu — anna palautetta!

Suo­men foot­baglii­ton si­vut osoit­teessa footbag.fi ovat saa­neet uu­den il­meen. Si­vusto on jul­kais­taes­saan vielä beta-vaiheessa, eikä kaikki ole vii­meistä piir­toa myö­ten val­mista, mutta emme kerta kaik­ki­aan malt­ta­neet odot­taa. Uusi si­vusto toi­mii WordPress-alustalla ja tar­joaa sen an­siosta muun muassa

 • uu­den uu­tu­kai­sen kes­kus­te­lu­pals­tan,
 • RSS-syötteen jul­kais­tuista uu­ti­sista sekä
 • mah­dol­li­suu­den uu­tis­ten kom­men­toin­tiin ja
 • oman käyt­tä­jä­pro­fii­lin luon­tiin ja hal­lin­noin­tiin.

Myös foot­ba­gia ja lii­ton toi­min­taa esit­te­le­vien ar­tik­ke­lei­den si­säl­töä ol­laan kir­joit­ta­massa ja ku­vit­ta­massa uusiksi. Osasta niitä löy­tyy kui­ten­kin vielä tämä uu­ti­sen jul­kai­su­het­kellä van­haa ma­te­ri­aa­lia — toi­von mu­kaan ei kui­ten­kaan van­hen­tu­nutta tie­toa.

Uu­della kes­kus­te­lua­lu­eella on foo­rumi, jolla si­vu­jen ke­hit­tä­mi­seen eh­tii ha­lu­tes­saan an­ta­maan jo­kai­nen oman pa­nok­sensa. Jos et ha­lua re­kis­te­röi­tyä, voit lä­het­tää pa­lau­tetta esi­mer­kiksi tä­män uu­ti­sen kom­men­teissa tai suo­raan säh­kö­pos­titse. Emme naura tyh­mim­mil­le­kään ideoille, vaan kaik­kia har­ki­taan!