14. maaliskuuta 1999

0

Freestyle Festival 1999

Suo­men Foot­bag Liitto jär­jesti lau­an­taina 13.3. Frees­tyle Fes­ti­val ’99 -ta­pah­tu­man Töö­lön ki­sa­hal­lissa, Hel­sin­gissä. Ta­pah­tu­man tar­koi­tuk­sena oli an­taa mah­dol­li­suus uusille pe­laa­jille ko­keilla kil­pai­le­mista il­man suurta ylei­söä. Pai­kalle saa­pui­vat myös kaikki maamme pro -sar­jan pe­laa­jat ot­ta­maan mit­taa toi­sis­taan. Pää­pal­kin­tona oli nel­jän hen­gen Vi­king Li­nen ris­teily Ruot­siin.

KAKSI SARJAA & TEKNIIKKAKILPAILU

Kil­pai­le­mi­nen ta­pah­tui kah­dessa sar­jassa, ja tämä oli­kin lois­tava ti­lai­suus kai­kille aloit­te­li­joille ko­keilla kil­pai­le­mista il­man suu­rem­pia suo­ri­tus­pai­neita.

En­nen fi­naa­li­kier­rosta sai­vat pe­laa­jat ko­keilla tek­ni­siä tai­to­jaan tek­niik­ka­kil­pai­lussa. Tek­niik­ka­kil­pai­lussa kil­pail­tiin vain yh­dessä kai­kille avoi­messa sar­jassa.

KAIKILLE JOTAIN

Aree­nalle pys­ty­tet­tiin myös 2 verk­ko­kent­tää, ja pai­kalle tu­li­vat myös maamme ko­vim­mat verk­ko­pe­laa­jat. Me­dia­huone toimi tässä ta­pah­tu­massa huo­neena, jossa oli tar­jolla ruo­kaa, juo­maa, kah­via jne. Koko päi­vän siellä pyöri myös frees­tyle vi­deoita maa­il­malta ja sieltä löy­tyi myös foot­bag –leh­tiä, joita pe­laa­jat sai­vat lues­kella.

TULOKSET

Aloit­te­li­joi­den sarja:
1. Sa­muli Vii­ta­nen
2. Petri Sie­vä­nen
3. Jere Lin­na­nen
4. Janne Pe­so­nen
5. Joni Kal­lio
6. Ville Laakso

Pro-sarja:
1. Jus­tin Sex­ton
2. Mika Kois­ti­nen
3. Ilkka Ma­lin
4. Juho Vesa
5. Lauri Aho­nen
6. Juha Lin­na­nen

Tek­niik­ka­kil­pailu:
1. Mika Kois­ti­nen
2. Juho Vesa
3. Jus­tin Sex­ton
4. Ilkka Ma­lin
5. Lauri Aho­nen
6. Juha Lin­na­nen

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.