16. heinäkuuta 2000

0

Suomelle kaksi kultaa footbagin EM-kilpailuissa

Suo­men maa­jouk­kue me­nes­tyi yli odo­tus­ten vii­kon­lop­puna 14.–16. hei­nä­kuuta 2000 jär­jes­te­tyissä foot­ba­gin EM-kilpailuissa Pa­rii­sissa. Kil­pai­lui­hin osal­lis­tui pe­laa­jia kah­des­ta­toista maasta. Suo­men maa­jouk­ku­een mi­ta­li­saldo ko­va­ta­soi­sissa kil­pai­luissa oli yh­teensä viisi mi­ta­lia. Frees­ty­lessä eu­roo­pan­mes­ta­ruu­den voitti Suo­men foot­baglii­ton pu­heen­joh­taja Jus­tin Sex­ton ja toi­sen mes­ta­ruu­den Suomi saa­vutti verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä, jossa Suo­men yk­kös­pa­ri­val­jakko Tuo­mas Kärki ja Jesse Fryck­man kir­kas­ti­vat viime vuo­den ho­pea­mi­ta­linsa kul­tai­seksi.

Foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­lu­jen kil­pai­lu­la­jeina oli­vat pe­rin­tei­sesti foot­bag frees­tyle ja verk­ko­foot­ba­gin kaksin- ja ne­li­peli. Kum­mas­sa­kin la­jissa on pe­li­vä­li­neenä hiu­kan golf­pal­loa suu­rempi nah­kai­nen footbag-pallo, jo­hon kil­pai­li­jat saa­vat kos­kea ai­noas­taan ja­loil­laan.

Frees­ty­lessä tar­koi­tuk­sena on tehdä mitä vai­keam­pia eri­lai­sia temp­puja, jotka on ran­kattu eri ta­soi­hin vai­keu­tensa mu­kaan. Kil­pai­li­jat te­ke­vät 2 mi­nuut­tia kes­tä­vässä oh­jel­mas­saan temp­pusar­joja kuo­le­tel­len, spin­na­ten, hyp­pien ja kul­jet­taen foot­ba­giä jal­ko­jen vä­listä ja nis­kan ta­kaa. Oh­jelma yh­dis­te­tään musiik­kiin, pal­jolti sa­malla ta­valla kuin esi­mer­kiksi rulla-tai lu­mi­lau­tai­lussa. Tuo­ma­risto ar­vos­te­lee kil­pai­li­jan suo­ri­tuk­sen vai­keu­den, mo­ni­puo­li­suu­den, näyt­tä­vyy­den, kont­rol­lin ja ko­ko­nai­suu­den mu­kaan.

Frees­ty­len kar­sin­noista fi­naa­li­kier­rok­selle pääsi Suo­mesta kolme kil­pai­li­jaa. Tiu­kan ja ta­sa­vä­ki­sen fi­naa­lin jäl­keen Eu­roo­pan­mes­ta­riksi kruu­nat­tiin Jus­tin Sex­ton ja Suo­men me­nes­tystä täy­den­si­vät Juho Ve­san 4. ja Ilkka Ma­li­nin 5. sija.

Foot­bag net eli verk­ko­foot­bag on laji, jossa peli ta­pah­tuu ver­kon yli joko kaksin- tai ne­lin­pe­linä. Sään­nöil­tään verk­ko­foot­bag on hy­vin pal­jon ran­ta­len­to­pal­lon kal­tai­nen. Kenttä on kool­taan sul­ka­pal­lo­ken­tän ko­koi­nen ja myös verkko on sul­ka­pal­lo­ver­kon kor­keu­della.

Passaus-isku-torjuntastrategia on hy­vin sa­man­lai­nen kuin len­to­pal­lossa, mutta kos­ke­tuk­set ta­pah­tu­vat ja­loilla ja is­kut teh­dään eri­lai­sin volt­ti­pot­kuin ja ja­lan­poh­ja­tor­jun­noin.

Ver­kon ne­lin­pe­lissä Suomi otti mah­ta­van kak­sois­voi­ton hal­lit­se­vien Suo­men­mes­ta­rei­den Jesse Fryck­man­nin ja Tuo­mas Kär­jen ot­taessa kul­taa ja Jukka Pel­to­lan ja Jus­tin Sex­to­nin si­joit­tuessa toi­seksi. Tuo­mas Kärki ja Jukka Pel­tola li­sä­si­vät vielä Suo­men me­nes­tystä Kär­jen ot­taessa kak­sin­pe­lissä ho­peaa ja Pel­to­lan ot­taessa prons­sia.

Kil­pai­lut osoit­ti­vat, että Suomi on vii­dessä vuo­dessa nous­sut foot­ba­gissä Eu­roo­pan hui­pulle ja myös Suo­men foot­ba­gin tu­le­vai­suus näyt­tää erit­täin va­loi­salta. Suo­men nuo­ret Sa­muli Vii­ta­nen ja Jere Lin­na­nen ot­ti­vat kak­sois­voi­ton frees­ty­len ama­töö­ri­sar­jassa ja Ta­pio Kar­hu­nen ja Miikka Laine si­joit­tui­vat verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä prons­sille.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.