Uutisia vuonna 2001

21
touko

Sexton ja Koistinen Sveitsin avoimiin

Suo­men frees­ty­len kär­ki­ni­met Jus­tin Sex­ton ja Mika Kois­ti­nen mat­kaa­vat vii­kon­lop­puna edus­ta­maan Suo­mea Sveit­sin avoi­miin Swiss Open 2001 -kil­pai­lui­hin Zü­ric­hiin. Li­sä­tie­toa »

16
touko

Keuruu Silppuaa kesäkuussa

Foot­bag­seura Lost Mo­tion jär­jes­tää ke­sä­kuun 16. päivä Keu­ruu Silp­paa! 2001 -frees­ty­leul­koil­ma­ta­pah­tu­man. Tar­kem­paa tie­toa ta­pah­tu­ma­ka­len­te­rissa ja ta­pah­tu­man ko­ti­si­vuilla.

8
touko

Suomen freestylen kärkinimet Estonia Cup -finaaleihin

Suo­men maa­jouk­ku­een frees­ty­len kär­ki­ni­met Jus­tin Sex­ton, Mika Kois­ti­nen, Ilkka Ma­lin ja Sa­muli Vii­ta­nen osal­lis­tu­vat kut­su­vie­raina Tal­lin­nassa vii­kon­lop­puna jär­jes­tet­tä­viin Es­to­nian Cup fi­naa­lei­hin.

23
huhti

Freestyle Jam Tapiolassa

Suo­men foot­bagliitto jär­jes­tää Ta­pio­lan Arena Cen­te­rissä Frees­tyle Jam -ta­pah­tu­man 28. 4. 2001. Pai­kalle saa­pu­vat kaikki par­haat frees­ty­le­pe­laa­jat ym­päri Suo­men näyt­tä­mään ja ver­tai­le­maan tai­to­jaan. Säi­den sal­liessa jär­jes­te­tään hal­lin ul­ko­puo­lella verk­ko­foot­ba­gin pe­laa­jille kau­den 2001 ava­jais­ses­sio. Il­moit­tau­tu­mi­set ja li­sä­tie­toja Juha Lin­na­selta.

9
huhti

Footbag SportExpo-messujen street-lajiksi

Foot­bag va­lit­tiin Spor­texpo 2001 -mes­su­jen street-lajiksi, ja sen mu­ka­naolo mes­suilla ke­räsi pal­jon huo­miota me­diassa. Te­le­vi­siossa foot­bag oli esillä mm. Tu­los­ruu­dussa, YLEn il­ta­uu­ti­sissa sekä Lau­an­tai­vek­ka­rissa. Uu­tis­leh­distä foot­ba­gin mu­ka­nao­losta mes­suilla sai lu­kea esi­mer­kiksi Hel­sin­gin Sa­no­mista, Ilta-Sanomista ja Aa­mu­leh­destä.

2
huhti

Footbagin Suomen parhaat esiintyvät Sportexpossa

Suo­men foot­bagliitto on taas näyt­tä­västi edus­tet­tuna tä­män vuo­den Sportexpo-messuilla Hel­sin­gin Mes­su­kes­kuk­sessa 5.–7. 4. 2001. Mes­su­jen Street-alueelle ra­ken­ne­taan areena pro frees­tyle -kil­pai­lulle, jo­hon osal­lis­tu­vat Suo­men maa­jouk­ku­een jä­se­net ja kut­su­vie­raina tusi­nan ver­ran muita maamme huip­pu­pe­laa­jia.

27
maalis

Footbagmaajoukkue Sportexpo-messuilla

Suo­men foot­bagliitto osal­lis­tuu yh­teis­työssä Pal­lo­lii­ton, Jää­kiek­ko­lii­ton ja Luis­te­lu­lii­ton kanssa Spor­texpo 2001 -ta­pah­tu­maan Hel­sin­gin Mes­su­kes­kuk­sessa 30.–31. maa­lis­kuuta. Lau­an­taina mes­suilla jär­jes­te­tään Suo­men maa­jouk­ku­een pro frees­tyle -kil­pailu, joka hui­pen­tuu klo 15.30 käy­tä­vään fi­naa­liin Street-alueen kes­kus­kau­ka­lossa.

Spor­texpo 2001 -mes­su­jen oh­jelma »

25
maalis

www.footbag.fi — 50 000 kävijää!

Suo­men foot­baglii­ton uusittu saitti on ke­rän­nyt ly­hyessä ajassa yli 50 000 kä­vi­jää si­vus­toille. Määrä osoit­taa si­vus­toon koh­dis­tu­van kiin­nos­tuk­sen ja si­vu­jen tar­peel­li­suu­den foot­ba­gin tär­keim­pänä in­for­maa­tio­ka­na­vana Suo­messa.

Vaikka uutta si­vus­toa ei ole vielä vi­ral­li­sesti jul­kaistu, on si­vuille muo­dos­tu­nut jo laaja käyt­tä­jä­pohja. Tämä mo­ti­voi ja kan­nus­taa liit­toa ja si­vus­ton web­mas­te­ria Juha Lin­nasta ke­hit­tä­mään si­vuja yhä en­ti­ses­tään.

22
maalis

SFL mukana rasismin vastaisessa tapahtumassa

Suo­men foot­bagliitto osal­lis­tuu yh­teis­työssä Hel­sin­gin kau­pun­gin, Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin, Etelä-Suomen Lii­kun­nan ja Ur­hei­lun sekä Ke­hi­ty­syh­teis­työn pal­ve­lu­kes­kuk­sen kanssa jär­jes­tet­tä­vään ra­sis­min vas­tai­seen ta­pah­tu­maan. Ta­pah­tuma on osa YK:n ra­sis­min­vas­taista viik­koa, ja sen suo­je­li­jana on ta­sa­val­lan pre­si­dentti Tarja Ha­lo­nen.

Ta­pah­tuma jär­jes­te­tään Töö­lön Ki­sa­hal­lissa Hel­sin­gissä per­jan­taina 23. maa­lis­kuuta 2001 klo 9.00–15.00. Oh­jel­massa on mm. Suo­men foot­bag­maa­jouk­ku­een edus­ta­jien frees­ty­le­näy­tös.

Footbagnäytös Irti huumeista -tapahtumassa

Lii­ton pu­heen­joh­taja Jus­tin Sex­ton esit­te­lee tai­to­jaan san­koin jou­koin esi­tystä seu­raa­maan tul­leelle hy­vin­kää­läis­nuo­ri­solle maa­jouk­ku­een frees­ty­le­näy­tök­sessä Irti huu­meista -ta­pah­tu­massa Hy­vin­kään Pe­sä­pal­los­ta­dio­nilla.

16
maalis

www.footbag.fi uudistui!

Suo­men foot­baglii­ton ko­ti­si­vusto on uusittu ja pal­jon uusia omi­nai­suuk­sia on tul­lut li­sää. Si­vu­jen suun­nit­te­lussa on pa­nos­tettu eri­tyi­sesti si­vu­jen päi­vi­tet­tä­vyy­teen, si­säl­töön, käy­tet­tä­vyy­teen, sel­key­teen sekä no­peu­teen. Si­vui­hin on in­tegroitu jä­sen­re­kis­teri, jonka avulla jä­se­net pää­se­vät itse muut­ta­maan re­kis­te­rissä ole­via tie­to­jaan.