21. tammikuuta 2004

0

Helsinki Open Jam 31. 1. 2004

Suo­men foot­bagliitto jär­jes­tää Töö­lön ki­sa­hal­lissa 31. 1. 2004 Hel­sinki Open Jam -ska­bat. Ki­sa­hal­lin len­to­pal­lo­ken­tille pys­ty­te­tään verk­ko­kenttä haas­teot­te­luita var­ten, ja frees­ty­lessä käy­dään Sh­red 30 -tai­to­kil­pailu. Tie­tysti lu­vassa on myös ko­vaa va­paa­muo­toista ty­ki­tystä. Ta­pah­tuma al­kaa klo 14 ja on avoin kai­kille Suo­men foot­baglii­ton jä­se­nille.

Haas­teot­te­luissa yh­teen ot­ta­vat ai­na­kin Naan­ta­lin SM-pronssimitalistit Os­kari Forstén & Matti Poh­jola ja hal­lit­seva eu­roo­pan­mes­ta­ri­pa­ri­val­jakko Jukka Pel­tola ja Jani Mark­ka­nen. Frees­ty­lessä on Hel­sin­gin pos­sen li­säksi edus­tet­tuna mm. Kuo­pion Jere ”Smooth Cri­mi­nal” Vai­ninkka ja hal­lit­seva frees­ty­len suo­men­mes­tari Fe­lix ”Stone Cold” Zen­ger.

Ki­so­jen jäl­keen osal­lis­tu­jille on va­rat­tuna ki­sa­hal­lin sauna klo 17–18, jonka jäl­keen jär­jes­te­tään Suo­men foot­baglii­ton vuo­si­ko­kous Ki­sa­hal­lin ko­kous­huo­neessa. Ter­ve­tu­loa!

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.