Uutisia vuonna 2004

7
kesä

Turku Open viikonloppuna (freestyle siirtynyt Helsinkiin)

Tänä vii­kon­lop­puna Footc­raft jär­jes­tää yh­teis­työssä Suo­men foot­baglii­ton kanssa pe­rin­tei­sen Turku Open -ska­ban. Tu­run her­ruu­desta ki­sa­taan verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä. Frees­ty­len pe­laa­jat ke­rään­ty­vät ai­kai­sem­mista suun­ni­tel­mista poi­ke­ten Hel­sin­kiin.

Il­moit­tau­tu­mi­nen Matti Poh­jo­lalle (e-mail: footc­raft at jippii.fi tai puh: 040 573 20 85) ma 7. 6. men­nessä. Osal­lis­tu­mis­maksu 15 € mak­se­taan check-inissä. Paik­kana to­tut­tuun ta­paan Ku­pit­taan puisto.

Ai­ka­taulu:
pe 11.6. klo 17–21 Warm Up
la 12.6. klo 10 Check-in
la 12.6. klo 10.30– Ki­sat

Li­sä­tie­toa www.footcraft.cjb.net

PÄIVITYS 13. 6. — nelinpelin tulokset:
 1. Tuo­mas Kärki & Jesse Ruot­sa­lai­nen
 2. Matti Poh­jola & Os­kari Forstén
 3. Jani Mark­ka­nen & Jukka Pel­tola
 4. Janne Uusi­talo & Juha-Matti Ry­ti­lahti
 5. Aleksi Öh­man & Jaakko In­ki­nen
 6. Jani Lirkki & Sa­ka­rias Liukko
 7. Jarno Terho & Jaakko Lind­ström
 8. Jyri Ilama & Otso Kont­ti­nen
 9. Mikko Poi­ko­nen & Timo Vorne
 10. Ii­sak Liukko & Teppo Harju
 11. Joona Kois­ti­nen & Sampsa Pur­ho­nen
18
touko

JFK Net Battle

Jy­väs­ky­län Footbag-klubi jär­jesti yh­dessä Suo­men foot­baglii­ton kanssa kau­den en­sim­mäi­set verk­ko­foot­bag­ki­sat sun­nun­taina 16. 5. 2004 Jy­väs­ky­lässä. Ot­te­lut pe­lat­tiin ul­kona pai­koin hy­vin­kin vaih­te­le­vassa ke­lissä. Tu­lok­set:

Open Singles Net
 1. Tuo­mas Kärki
 2. Jukka Pel­tola
 3. Os­kari Fors­ten
 4. Jaakko In­ki­nen
 5. Jani Mark­ka­nen
 6. Olli Sa­vo­lai­nen
 7. Aleksi Öh­man
 8. Jani Lirkki
 9. Tuukka An­ti­kai­nen
  Jarno Terho
  Matti Poh­jola
  Otso Kont­ti­nen
  Sa­ka­rias Liukko
  Janne Pe­so­nen
 10. Jyri Ilama
  Vesa Ruus­ka­nen
  Juha-Matti Ry­ti­lahti
  Juuso Huo­pa­lai­nen
  Janne Uusi­talo
  Sampsa Pur­ho­nen
  Jaakko Lind­ström
  Joona Kois­ti­nen
  Teppo Harju
  Olli Tork­keli
  Ii­sak Liukko
  Ville Laakso
  Janne Vil­likka
  Mikko Poi­ko­nen
Open Doubles Net
 1. Tuo­mas Kärki & Olli Sa­vo­lai­nen
 2. Os­kari Fors­ten & Matti Poh­jola
 3. Jani Mark­ka­nen & Jukka Pel­tola
 4. Juha-Matti Ry­ti­lahti & Janne Uusi­talo
 5. Jyri Ilama & Otso Kont­ti­nen
 6. Jani Lirkki & Teppo Harju
 7. Jarno Terho & Jaakko Lind­ström
 8. Tuukka An­ti­kai­nen & Janne Pe­so­nen
 9. Ii­sak Liukko & Sa­ka­rias Liukko
  Mikko Poi­ko­nen & Ville Laakso
  Aleksi Öh­man & Jaakko In­ki­nen
  Sampsa Pur­ho­nen & Juuso Huo­pa­lai­nen
  Vesa Ruus­ka­nen & Janne Vil­likka
  Olli Tork­keli & Joona Kois­ti­nen
14
huhti

Shercle Session Tallinnassa 24. 4.

Vi­ron foot­bagliitto jär­jes­tää kau­den avaus­tur­nauk­sen Tal­lin­nassa. Spon­so­rina on Ra­dis­son ja pe­li­paikka sen mu­kai­nen: Tal­lin­nan hie­noim­man ho­tel­lin kon­fe­rens­si­huone 24. ker­rok­sessa.

23
maalis

Suomen maajoukkue dominoi Venäjällä

Suo­men maa­jouk­kue mat­kasi Pie­ta­riin Ve­nä­jän avoi­men mes­ta­ruus­sar­jan tur­nauk­seen 19.–21. 3., ja me­nes­tys oli hui­kea. Kil­pai­lut jär­jes­tet­tiin Pie­ta­rin suu­rim­milla ur­hei­lu­mes­suilla ai­van kes­kus­tan tun­tu­massa, pai­kalla oli koko Ve­nä­jän par­haim­misto Si­pe­riasta asti. Oli kui­ten­kin jo en­sim­mäi­sistä ot­te­luista asti sel­vää, että ka­pel­li­mes­ta­rin virka lan­kesi suo­ma­lai­sille. Tu­run joh­to­täh­det Os­kari Forstén ja Matti Poh­jola esit­ti­vät va­kuut­ta­via ot­teita koko tur­nauk­sen ajan ja päi­hit­ti­vät lo­pulta tiu­kassa fi­naa­lissa maan­mie­hensä Janne Uusi­ta­lon ja Ta­pio Kar­husen. Verk­ko­pe­lin me­nes­tystä täy­densi Jukka Pel­tola si­joit­tuen ai­sa­pa­rinsa Jani Mark­ka­sen kanssa kol­man­neksi. Frees­ty­le­puo­lella Jere Vai­nikka toi tu­liai­siksi mes­ta­ruus­po­kaa­lin hie­nolla ko­ko­nais­suo­ri­tuk­sella. Vuo­den en­sim­mäi­set maa­jouk­ku­een edus­tus­ki­sat me­ni­vät suun­ni­tel­mien mu­kai­sesti.

19
maalis

Suomalaiset Pietarin-osakilpailuun Venäjälle

Suo­men maa­jouk­ku­een edus­ta­jat mat­kaa­vat Pie­ta­riin foot­ba­gin Venäjän-turnauksen osa­kil­pai­luun, joka pi­de­tään 19.–21. maa­lis­kuuta. Maa­jouk­ku­eemme tä­män­het­ki­nen kunto an­taa odot­taa ko­via tu­lok­sia.

13
maalis

Finnsta Spring Shred 17. 4. 2004

Finnsta jär­jes­tää Spring Sh­red -frees­ty­le­kil­pai­lut lau­an­taina 17. 4. Hel­sin­gissä! Kil­pai­lu­la­jeina Open Frees­tyle, Sick 3 ja Sh­red 30. Li­sä­tie­toja ja il­moit­tau­tu­mi­nen Finns­tan si­vuilla.

21
tammi

Helsinki Open Jam 31. 1. 2004

Suo­men foot­bagliitto jär­jes­tää Töö­lön ki­sa­hal­lissa 31. 1. 2004 Hel­sinki Open Jam -ska­bat. Ki­sa­hal­lin len­to­pal­lo­ken­tille pys­ty­te­tään verk­ko­kenttä haas­teot­te­luita var­ten, ja frees­ty­lessä käy­dään Sh­red 30 -tai­to­kil­pailu. Tie­tysti lu­vassa on myös ko­vaa va­paa­muo­toista ty­ki­tystä. Ta­pah­tuma al­kaa klo 14 ja on avoin kai­kille Suo­men foot­baglii­ton jä­se­nille.

Haas­teot­te­luissa yh­teen ot­ta­vat ai­na­kin Naan­ta­lin SM-pronssimitalistit Os­kari Forstén & Matti Poh­jola ja hal­lit­seva eu­roo­pan­mes­ta­ri­pa­ri­val­jakko Jukka Pel­tola ja Jani Mark­ka­nen. Frees­ty­lessä on Hel­sin­gin pos­sen li­säksi edus­tet­tuna mm. Kuo­pion Jere ”Smooth Cri­mi­nal” Vai­ninkka ja hal­lit­seva frees­ty­len suo­men­mes­tari Fe­lix ”Stone Cold” Zen­ger.

Ki­so­jen jäl­keen osal­lis­tu­jille on va­rat­tuna ki­sa­hal­lin sauna klo 17–18, jonka jäl­keen jär­jes­te­tään Suo­men foot­baglii­ton vuo­si­ko­kous Ki­sa­hal­lin ko­kous­huo­neessa. Ter­ve­tu­loa!

14
tammi

Phatrix Replayed -DVD saatavilla

Jou­lu­kuussa VHS:lle jul­kais­tusta suo­ma­lai­sesta temp­pu­vi­deosta on nyt saa­ta­villa tuplasti kat­ta­vampi pa­ketti DVD:llä. Tar­kem­mat tie­dot löy­ty­vät vi­deon si­vuilta.