23. maaliskuuta 2004

0

Suomen maajoukkue dominoi Venäjällä

Suo­men maa­jouk­kue mat­kasi Pie­ta­riin Ve­nä­jän avoi­men mes­ta­ruus­sar­jan tur­nauk­seen 19.–21. 3., ja me­nes­tys oli hui­kea. Kil­pai­lut jär­jes­tet­tiin Pie­ta­rin suu­rim­milla ur­hei­lu­mes­suilla ai­van kes­kus­tan tun­tu­massa, pai­kalla oli koko Ve­nä­jän par­haim­misto Si­pe­riasta asti. Oli kui­ten­kin jo en­sim­mäi­sistä ot­te­luista asti sel­vää, että ka­pel­li­mes­ta­rin virka lan­kesi suo­ma­lai­sille. Tu­run joh­to­täh­det Os­kari Forstén ja Matti Poh­jola esit­ti­vät va­kuut­ta­via ot­teita koko tur­nauk­sen ajan ja päi­hit­ti­vät lo­pulta tiu­kassa fi­naa­lissa maan­mie­hensä Janne Uusi­ta­lon ja Ta­pio Kar­husen. Verk­ko­pe­lin me­nes­tystä täy­densi Jukka Pel­tola si­joit­tuen ai­sa­pa­rinsa Jani Mark­ka­sen kanssa kol­man­neksi. Frees­ty­le­puo­lella Jere Vai­nikka toi tu­liai­siksi mes­ta­ruus­po­kaa­lin hie­nolla ko­ko­nais­suo­ri­tuk­sella. Vuo­den en­sim­mäi­set maa­jouk­ku­een edus­tus­ki­sat me­ni­vät suun­ni­tel­mien mu­kai­sesti.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.