Uutisia vuonna 2006

7
kesä

Suomeen EM-kultaa ja -hopeaa!

Lausan­nessa, Sveit­sissä 2.–4. ke­sä­kuuta jär­jes­te­tyissä foot­ba­gin EM-kilpailuissa Matti Poh­jola voitti eu­roo­pan­mes­ta­ruu­den kak­sin­pe­lissä. Fi­naa­lissa Poh­jola voitti tiu­kassa kol­men erän kamp­pai­lussa edel­li­sen eu­roo­pan­mes­ta­rin, Sak­san Andreas Wolf­fin.

Ne­lin­pe­lissä Poh­jola ja Os­kari Forstén voit­ti­vat EM-hopeaa. Fi­naa­lissa pari hä­visi Sak­san Flo­rian Götzelle ja Englan­nin Andrew Ro­nal­dille. EM-kulta on Götzelle ja Ro­nal­dille toi­nen pe­räk­käi­nen.

Frees­ty­lessä Tše­kin Vašek Klouda voitti jo kuu­den­nen ker­ran pe­räk­käin EM-kultaa. Suo­ma­lai­sia ei frees­ty­len fi­naa­lissa tänä vuonna nähty.

Tu­lok­set:

Open Singles Net
 1. Matti Poh­jola
 2. Andreas Wolff (GER)
 3. Chris Löw (GER)
Open Doubles Net
 1. Flo­rian Götze (GER) & Andrew Ro­nald (GBR)
 2. Os­kari Forstén & Matti Poh­jola
 3. Uli Haase & Andreas Wolff (GER)
Open Freestyle
 1. Va­sek Klouda (CZE)
 2. Ste­fan Sie­gert (GER)
 3. Ka­rim Daouk (SWZ)

Täy­del­li­set tu­lok­set ja ku­via löy­tyy lä­hi­päi­vinä kil­pai­lu­jen vi­ral­li­silta si­vuilta

23
touko

JFK Net Battlen tulokset on julkistettu

Singles Net 19. 5. 2006

 1. Jani Mark­ka­nen
 2. Jaakko In­ki­nen
 3. Matti Poh­jola
 4. Aleksi Öh­man
 5. Timo Vorne
 6. Jani Lirkki
 7. Tuukka An­ti­kai­nen
 8. Sa­ka­rias Liukko
 9. Janne Pe­so­nen
 10. Mikko Poi­ko­nen
 11. Ii­sak Liukko
 12. Jyri Ilama
 13. Otso Kont­ti­nen
 14. Hen­rik Mar­ti­kai­nen
 15. Eric Hoz­nour
 16. Pet­teri Pe­täi­nen

Doubles Net 20. 5. 2006

 1. Jaakko In­ki­nen & Aleksi Öh­man
 2. Matti Poh­jola & Os­kari Forstén
 3. Jani Mark­ka­nen & Ta­pio Kar­hu­nen
 4. Tuukka An­ti­kai­nen & Janne Pe­so­nen
 5. Jani Lirkki & Janne Vil­likka
 6. Timo Vorne & Mikko Poi­ko­nen
 7. Ii­sak Liukko & Sa­ka­rias Liukko
 8. Hen­rik Mar­ti­kai­nen & Pet­teri Pe­täi­nen
 9. Eric Hoz­nour & Ville Laakso
 10. Jyri Ilama & Otso Kont­ti­nen
3
touko

Ilmottautuminen JFK Net Battleen on alkanut

Ke­vään en­sim­mäi­nen ko­ti­mai­nen verk­ko­foot­bag­tur­naus, JFK Net Battle, lä­hes­tyy! Käy kat­so­massa ki­so­jen omat si­vut ja il­moit­taudu mu­kaan!

27
maalis

Footbag Buusterissa 27.–29. 3.

Buus­te­rin la­jie­sit­te­lyssä näh­dään foot­bag vii­kolla 13. Oh­jelma pyö­rii Ne­lo­sella ar­ki­päi­vi­sin klo 16.05. Foot­ba­gista pu­hu­taan maa­nan­tain, tiis­tain ja kes­ki­vii­kon lä­he­tyk­sissä.

20
maalis

Vuoden 2006 verkkofootbagturnausten aikataulu

Verk­ko­foot­ba­gin tur­naus­ka­len­teri saa taas täy­tettä, kun vuo­den 2006 tur­nauk­sien ai­ka­tau­luja jul­kais­taan. Käy poi­mi­massa omasi Tapahtumat-osiosta!

Ym­päri maa­il­man jär­jes­tet­tä­viä tur­nauk­sia pää­see se­laa­maan IFPA:n ko­ti­si­vuilta.

2
tammi

Hyvää uutta vuotta 2006!

Suo­men foot­bagliitto toi­vot­taa kai­kille jä­se­nil­leen hy­vää al­ka­vaa vuotta 2006!