15. lokakuuta 2007

0

AFS Opening Jam Helsingissä 7.–8. 12.

Aika: 7.–8. jou­lu­kuuta 2007
Paikka: Uusi yli­op­pi­las­talo, Man­ner­hei­min­tie 5
Mitä: Va­paa­muo­toi­nen frees­tyle ta­pah­tuma, jossa circle kil­pailu (myös 4square aloit­te­li­joille)
Hinta: Si­sään­pääsy 10 eu­roa. Osal­lis­tu­jat puo­leen hin­taan.

Ai­ka­taulu:

Per­jan­tai 7. 12. (Cajsa- ja Politicus-sali):
klo 17–23 Va­paa­muo­toista pe­liä

Lau­an­tai 8. 12. (Mannerheim-sali):
klo 14–15.30 AFS:n syys­ko­kous
klo 15.30–17 Va­paa­muo­toista pe­liä
klo 16–23 Sauna käy­tössä
klo 17–18 4square-turnaus
klo 18–19 Circle tur­naus
klo 19–23 Va­paa­muo­toista pe­liä

Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jät va­raa­vat oi­keu­den ai­ka­tau­lun muu­tok­siin.

Koska ta­pah­tu­massa tu­lee ole­maan alle 18-vuotiaita osal­lis­tu­jia ja käyt­tä­mämme sa­lit ovat mää­ri­telty al­ko­ho­lit­to­miksi ko­kous­sa­leiksi, ta­pah­tuma tu­lee ole­maan al­ko­ho­li­ton. Toi­vomme osal­lis­tu­jia ot­ta­maan tä­män huo­mioon niin, että per­jan­tai ja lau­an­tai il­to­jen mah­dol­li­set jat­kot jär­jes­tet­täi­siin muissa ti­loissa. (AFS:lta puut­tuu juh­la­vas­taava, jo­ten jos si­nulla on ideoita ja tar­moa or­ga­ni­soida jat­koja tai vas­taa­vaa, ota yh­teyttä mei­hin.)

Ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ten kan­nat­taa ky­syä ma­ja­paik­koja pk-seudun pe­laa­jilta tai vaih­toeh­toi­sesti hos­tel­leista.

Jos ha­luat toi­mia tuo­ma­rina ta­pah­tu­massa tai si­nulla on ha­luk­kuutta aut­taa muissa jär­jes­te­lyissä, ota yh­teyttä ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jiin ajoissa. Hy­vi­tyk­seksi vai­van­näös­tään tuo­ma­rit ja ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jät ei­vät maksa ta­pah­tu­man osal­lis­tu­mis­mak­sua. Ha­luk­kai­den jou­kosta va­li­taan tuo­ma­rit sekä jär­jes­tä­jät mie­li­val­tai­sesti pä­te­vyy­den pe­rus­teella.

Il­moit­tau­tu­mi­set säh­kö­pos­tilla jere.linnanen (at) helsinki.fi – ai­kai­set il­moit­tau­tu­mi­set hel­pot­ta­vat ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mistä!

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.