Uutisia vuonna 2007

2
heinä

Turku Open 2007

Footc­raft jär­jes­tää verk­ko­foot­bag­kan­san vii­mei­sen näyt­tö­pai­kan en­nen ke­sän EM- ja MM-kisoja. Tu­run ku­nin­kaal­li­set kruu­na­taan Turku Open -vii­kon­lo­pun päät­teeksi 7.–8. hei­nä­kuuta.

Tänä vuonna Turku Open jär­jes­te­tään kah­dek­san­nen ker­ran. La­jeina Open Singles Net, Open Doubles Net ja Mixed Doubles Net. Ai­ka­taulu on seu­raa­van­lai­nen:

Lau­an­tai 7. 7.
klo 11 Mixed Doubles Net
klo 13 Open Doubles Net

Sun­nun­tai 8. 7.
klo 12 Open Singles Net

Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jät va­raa­vat oi­keu­den ai­ka­tau­lun muu­tok­siin. Osal­lis­tu­mis­maksu on 10 €.

Lau­an­taina pe­laa­jille jär­jes­te­tään il­lan­viet­toa Kirk­ko­tie 15–19:ssä si­jait­se­vassa ker­ho­huo­neis­tossa. Li­säksi ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­jilla on mah­dol­lista ma­joit­tau­tua ker­ho­huo­neis­tolle. Mi­käli ma­joit­tau­tu­mi­nen kiin­nos­taa, il­moita siitä il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­dessä. Li­sä­tie­toa osoit­teesta tj­karh (at) utu (dot) fi.

Il­moit­tau­tu­mi­nen ta­pah­tuu lä­het­tä­mällä säh­kö­posti osoit­tee­seen tj­karh (at) utu (dot) fi. Kerro vies­tissä, mi­hin la­jei­hin osal­lis­tut ja ke­nen pa­rina pe­laat ne­lin­pe­lissä tai se­ka­ne­lin­pe­lissä. Maksu suo­ri­te­taan pai­kan päällä. Il­moit­tau­tu­mi­nen päät­tyy 4. 7. 2007.

5
kesä

Helsinki Net Jam 16. 6.

Viikko en­nen ju­han­nusta kor­kea­ta­soista ne­lin­pe­liä Hel­sin­gissä. Tule ja voita it­sesi tai jopa joku Suo­men foot­bag­tai­vaan su­per­täh­distä. Ta­pah­tuma on tur­naus­muo­toi­nen, mutta ei ran­king­pis­tei­siin oi­keut­tava.

28
touko

JFK Net Battlen tulokset

JFK jär­jesti pe­rin­tei­seksi muo­dos­tu­neen kau­den avaus­tur­nauk­sen, Net Batt­len, Jy­väs­ky­lässä. Mat­ti­lan­nie­men verk­ko­her­ruu­desta ki­sat­tiin 26.–27. tou­ko­kuuta. Tu­lok­set:

Doubles Net
 1. Matti Poh­jola & Os­kari Forstén
 2. Jaakko In­ki­nen & Jani Mark­ka­nen
 3. Olli Sa­vo­lai­nen & Tuo­mas Kärki
 4. Juha-Matti Ry­ti­lahti & Jus­tin Sex­ton
 5. Ii­sak Liukko & Sa­ka­rias Liukko
 6. Mikko Poi­ko­nen & Pet­teri Pe­täi­nen
 7. Timo Vorne & Ville Laakso
 8. Hå­kan Hell­berg & Mag­nus Hell­berg
 9. Oxana Pri­hodko & Ro­man Gor­nits­kiy
 10. Hen­rik Mar­ti­kai­nen & Ninni Liukko
 11. Noora Plat­to­nen & Piia Tan­ta­ri­mäki
 12. Jani Lirkki & Janne Vil­likka
Singles Net
 1. Jaakko In­ki­nen
 2. Timo Vorne
 3. Juha-Matti Ry­ti­lahti
 4. Hå­kan Hell­berg
 5. Jani Lirkki
 6. Sa­ka­rias Liukko
 7. Ii­sak Liukko
 8. Mag­nus Hell­berg
 9. Oxana Pri­hodko
 10. Mikko Poi­ko­nen
 11. Hen­rik Mar­ti­kai­nen
 12. Ninni Liukko
 13. Pet­teri Pe­täi­nen
 14. Piia Tan­ta­ri­mäki
 15. Ville Laakso
 16. Ro­man Gor­nits­kiy
 17. Ar­tur Gri­go­ryan
 18. Noora Plat­to­nen
21
touko

JFK Net Battle 2007

Ke­vään en­sim­mäi­nen ko­ti­mai­nen verk­ko­foot­bag­tur­naus, JFK Net Battle, lä­hes­tyy! Tur­naus pi­de­tään Jy­väs­ky­lässä 26.–27. tou­ko­kuuta. Käy kat­so­massa ki­so­jen omat si­vut ja il­mot­taudu mu­kaan!

30
huhti

Hauskaa vappua!

Suo­messa ke­säi­set pot­ki­mis­säät al­ka­vat va­pun ai­koi­hin. Siksi kai­killa pot­ki­joilla on­kin tuplasti syytä juh­laan. Toi­vo­taan hie­no­jen ke­sä­säi­den li­säksi myös, että va­pun juh­lin­nan jäl­keen puis­to­jen nur­mi­kot ovat vielä tree­ni­kun­nossa.

TööT!

20
huhti

Alkukesän kisapäivämäärät varmistuneet

JFK jär­jes­tää jo pe­rin­tei­seksi muo­dos­tu­neen kau­den avaus­tur­nauk­sen, Net Batt­len, Jy­väs­ky­lässä. Mat­ti­lan­nie­men verk­ko­her­ruu­desta ki­sa­taan tou­ko­kuun vii­mei­senä vii­kon­lop­puna eli 26.–27. 5.

Footc­raft jär­jes­tää verk­ko­foot­bag­kan­san vii­mei­sen näyt­tö­pai­kan en­nen ke­sän EM- ja MM-kisoja. Tu­run ku­nin­kaal­li­set kruu­na­taan Turku Open -vii­kon­lo­pun päät­teeksi 7.–8. hei­nä­kuuta.

Muista myös EM-kisat Wie­nissä 19.–22. hei­nä­kuuta ja MM-kisat Or­lan­dossa 11.–18. elo­kuuta.

31
tammi

Suomen footbagliiton vuosikokous pidetään 17. 2.

Suo­men foot­bagliitto kut­suu jä­se­nensä vuo­den 2007 vuo­si­ko­kouk­seen. Ko­kous pi­de­tään lau­an­taina 17. 2. klo 13 Hel­sin­gissä Töö­lön ki­sa­hal­lissa. Tule vai­kut­ta­maan!

11
tammi

Talven avoimet verkkofootbagvuorot

Ak­tii­vi­sim­mat verk­ko­foot­ba­gin pe­laa­jat Hel­sin­gistä, Tu­rusta ja Jy­väs­ky­lästä kut­su­vat kaikki kiin­nos­tu­neet mu­kaan avoi­miin har­joi­tus­vuo­roi­hin. Näille vuo­roille kaikki ovat ter­ve­tul­leita! Jo­kai­sella vuo­rolla on myös ko­ke­neem­pia pe­laa­jia mu­kana pe­lai­le­massa, an­ta­massa neu­voja ja näyt­tä­mässä mal­lia. Pe­li­va­rus­teista tar­vit­set mu­kaasi vain riit­tä­vän mu­ka­vat vaat­teet ja ken­gät joilla pot­kia. Foot­ba­git ja pe­li­ken­tät tu­le­vat ak­tii­vi­pe­laa­jien mu­kana. Tar­kem­paa tie­toa va­rus­teista ja kai­kesta muus­ta­kin foot­ba­giin liit­ty­västä saat yh­teys­hen­ki­löiltä.

Hel­sin­gin tree­neistä saat li­sä­tie­toa ot­ta­malla yh­teyttä Hel­sin­gin seu­dun yh­teys­hen­ki­löön Jaakko In­ki­seen (etunimi.sukunimi@footbag.fi).

Jy­väs­ky­län tree­nit pi­de­tään lau­an­tai­sin klo 14–16 U1-salissa. Pai­kan löy­dät hel­posti tä­män kar­tan avulla ja li­sä­tie­toa JFK:n foo­ru­milta.

Tu­run tree­neistä saat tie­toa ot­ta­malla yh­teyttä Tu­run seu­dun yh­teys­hen­ki­löön Matti Poh­jo­laan (etunimi.sukunimi@footbag.fi).

Jos siis asut Hel­sin­gin, Tu­run tai Jy­väs­ky­län seu­dulla, tule mu­kaan!

1
tammi

Hyvää uutta vuotta 2007!

Suo­men foot­bagliitto kiit­tää kaik­kia jä­se­ni­ään men­neestä vuo­desta ja toi­vot­taa hy­vää ja foot­bag­täyt­teistä vuotta 2007.