6. kesäkuuta 2009

0

Liiton vuosikokous 13. 6. 2009

Suo­men foot­bagliitto ry:n sään­tö­mää­räi­nen vuo­si­ko­kous pi­de­tään lau­an­taina 13. ke­sä­kuuta 2009 Hel­sinki Open -tur­nauk­sen yh­tey­dessä. Ko­kous­paik­kana on ki­sa­pai­kan vie­rei­sen Happy Dayz -ra­vin­to­lan ka­bi­netti. Ra­vin­tola si­jait­see Töö­lön ki­sa­hal­lin pää­dyssä osoit­teessa Man­ner­hei­min­tie 17.

KOKOUKSEN ESITYSLISTA:

 1. Ko­kouk­sen avaus
 2. Toi­mi­hen­ki­löi­den va­linta
 3. Ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
 4. Esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen työ­jär­jes­tyk­seksi
 5. Ti­lin­pää­tök­sen, hal­li­tuk­sen vuo­si­ker­to­muk­sen ja ti­lin­tar­kas­ta­jien lausun­non esit­tä­mi­nen
 6. Ti­lin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­nen ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­nen
 7. Toi­min­ta­suun­ni­tel­man ja liittymis- ja jä­sen­mak­sun suu­ruu­den vah­vis­ta­mi­nen
 8. Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan ja mui­den jä­sen­ten va­linta
 9. Yh­den var­si­nai­sen sekä yh­den va­ra­ti­lin­tar­kas­ta­jan va­linta
 10. Net- ja frees­ty­le­ko­mi­teoi­den va­lit­se­mi­nen, maa­jouk­kuei­den ni­meä­mi­nen ja val­tion­tuen ha­ke­mi­nen
 11. Vuo­den 2009 SM-kilpailut
 12. Lii­ton ko­ti­si­vu­jen päi­vi­tys
 13. Har­joi­tus­vuo­rot tal­vi­kau­delle 2008–2009
 14. Sään­tö­jen päi­vi­tys
 15. Muut asiat
 16. Ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen
Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.