19. syyskuuta 2010

0

SM-kilpailujen tuloksia

Per­jan­taina ja lau­an­taina pe­lat­tiin Jy­väs­ky­lässä verk­ko­foot­ba­gin kaksin- ja ne­lin­pe­lin kaikki ot­te­lut lu­kuun ot­ta­matta sun­nun­taina pe­lat­ta­via mi­ta­liot­te­luita. Li­säksi lau­an­taina pe­lat­tiin frees­ty­len circlen kar­sin­nat.

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä tiensä fi­naa­liin rai­va­si­vat Matti Poh­jola Tu­rusta sekä Os­kari Forstén Naan­ta­lista. Har­joi­tus­ka­ve­rit koh­taa­vat nyt toi­sen ker­ran pe­räk­käin SM-kilpailujen fi­naa­lissa. Vuonna 2009 voit­ta­jaksi sel­viy­tyi Matti Poh­jola. Kak­sin­pe­lin prons­siot­telu pe­lat­tiin ai­em­min sun­nun­taina, ja prons­si­mi­ta­lin otti Jani Mark­ka­nen Hel­sin­gistä ku­kis­tet­tu­aan Janne Uusi­ta­lon.

Ne­lin­pe­lin fi­naa­lissa koh­taa­vat pa­rit Janne Uusi­talo & Matti Poh­jola sekä Jani Mark­ka­nen & Tuo­mas Kärki. Mark­ka­nen ja Kärki puo­lus­ta­vat vii­me­vuo­tista kul­taansa, ja Poh­jo­lan ja Uusi­ta­lon me­riit­tei­hin kuu­luu mm. tä­män vuo­den MM-kilpailujen 7. sija. Ne­lin­pe­lin prons­sista ki­saa­vat Os­kari Forstén & Jukka Pel­tola jotka koh­taa­vat jy­väs­ky­lä­läi­set Hen­rik Mar­ti­kai­sen & Ii­sak Liu­kon.

Kak­sin­pe­lin fi­naali al­kaa klo 12 ja ne­lin­pe­lin fi­naali klo 15.

Frees­ty­lessä pe­lat­tiin lau­an­taina circlen kar­sin­nat ja fi­naa­liin sel­vi­si­vät Anssi Sund­berg, Toni Pääk­kö­nen, Juho Marjo ja Aleksi Ai­ri­nen. Circlen fi­naali, shred30 sekä ru­tii­nit pe­la­taan sun­nun­taina.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.