2. maaliskuuta 2011

1

Tuloksia Ranskan avoimista

Janne Uusi­talo ja Francois Pel­le­tier il­ma­tais­te­lussa Rans­kan avoin­ten lop­puot­te­lussa. ©

Vuo­den tä­hän asti ko­va­ta­soi­sin kan­sain­vä­li­nen foot­bag­tur­naus, Open de France de Foot­bag, otel­tiin viime vii­kon­lop­puna Pa­rii­sissa yli kah­dek­san­kym­me­nen kil­pai­li­jan voi­min. Sun­nun­taina päät­ty­neen tur­nauk­sen frees­ty­le­mes­ta­riksi lei­vot­tiin odo­te­tusti Tše­kin Mi­lan Benda, joka jätti ru­tii­nissa taak­seen mui­den muassa ai­noan fi­naa­liin yl­tä­neen suo­ma­lai­sen mo­lem­mat suo­ma­lais­fi­na­lis­tit, Aleksi Ai­ri­sen (4.) ja Mikko Le­pis­tön (5.).

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä yk­kö­seksi si­joi­tettu Matti Poh­jola jou­tui yl­lät­täen tai­pu­maan vä­lie­rässä Sveit­sin Ka­rim Daou­kille sel­vin lu­vuin 2–0. Yl­lä­tys ei ol­lut silk­kaa sat­tu­maa, sillä Daouk eteni mes­ta­ruu­teen saakka ku­kis­ta­malla fi­naa­lissa Ka­na­dan Jean-François Lemieux’n niin ikään suo­raan kah­dessa erässä.

Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä Poh­jola marssi pa­rinsa Janne Uusi­ta­lon kanssa va­kuut­ta­vasti lop­puot­te­luun hä­viä­mättä erää­kään. Myös fi­naa­lin alku näytti suo­ma­lai­sit­tain lu­paa­valta, mutta her­moil­tu­aan en­sim­mäi­sen erän tap­piok­seen Ka­na­dan Gil­les De­mers ja Francois De­pa­tie Pel­le­tier löy­si­vät py­säyt­tä­mät­tö­män pe­li­vi­reen, jolla uusi­vat lo­pulta mes­ta­ruu­tensa erin 2–1.

Li­sätty 10. 3. 2011: tur­nauk­sen kaik­kien la­jien tu­lok­set on jul­kaistu IFPA:n si­vuilla.

Lisää uutisia luokassa tulokset
1 kommentti Kommentoi
  1. Dacco
    maalis 2 2011

    Myös Mikko Le­pistö ylsi ru­tiini fi­naa­lei­hin (vii­des sija), Aleksi nel­jäs.

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.