25. syyskuuta 2011

0

Raw Shred!

Eh­dot­to­masti yksi ko­vim­mista footbag-jutuista oli ja on edel­leen­kin 1996 jul­kaistu Big Add Pos­sen sh­re­di­vi­deo Raw Sh­red. Suo­meen ky­sei­nen pätkä ran­tau­tui VHS-kasetin muo­dossa jos­kus 90-luvun lop­pu­puo­lella, in­ter­net kun ei ol­lut ihan joka po­jan juttu vielä tuol­loin. Kyl­läpä sitä vi­deota sit­ten kat­sel­tiin­kin ja ko­pioi­tiin kah­della nau­hu­rilla. Par­haat koh­dat oli tie­tysti en­nen pit­kää ke­lattu puhki. Raw Sh­red oli jo­tain ai­van kä­sit­tä­mä­töntä, ei­hän oi­keas­taan ku­kaan suo­ma­lai­nen tien­nyt mitä foot­bag frees­tyle to­della on en­nen vi­deon nä­ke­mistä. Ai­em­min oli kat­seltu Kenny Shult­sin Tricks of the Tra­dea ja pa­ria enem­män do­ku­men­taa­rista pät­kää, mutta var­si­naista frees­ty­leä ja sh­re­dausta näh­tiin vasta nyt.

Raw Sh­red oli to­del­li­nen suun­nan­näyt­täjä ja ins­pi­raa­tion lähde vuo­siksi niin Suo­messa kuin maa­il­mal­la­kin. Sen an­sioksi voi­ta­neen kat­soa esi­mer­kiksi Mika Kois­ti­sen Big Add Posse -jä­se­nyys vain pa­ria vuotta myö­hem­min 1999. Mo­net muis­ta­vat vielä 15 vuo­den jäl­keen mm. Tim ”Stik Man” Kel­lyn hui­kean tyy­lin, Paul ”Hu-Mungis” Mun­ge­rin loo­kin ja Pe­ter ”The Execu­tio­ner” Iris­hin su­la­vat tem­put, muista pu­hu­mat­ta­kaan.

Nyt Raw Sh­red on You­Tu­bessa. Tsek­kaa pät­kät Foot­bag Hall of Fa­men ka­na­valta ja häm­mästy. Uu­de­nuu­tu­kai­nen trai­leri alla.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.