6. kesäkuuta 2014

0

Suomen footbagliitto ry:n kevätkokous 14. kesäkuuta

Hyvä foot­baglii­ton jä­sen,

Ter­ve­tu­loa Suo­men foot­bagliitto ry:n vuo­den 2014 sään­tö­mää­räi­seen ke­vät­ko­kouk­seen Hel­sin­kiin lau­an­taina 14. ke­sä­kuuta kello 16 al­kaen. Ko­kous pi­de­tään ra­vin­tola Grin­gos Loco­sissa (Man­ner­hei­min­tie 17, Töö­lön ki­sa­hal­lin ete­lä­pääty).

== ESITYSLISTA ==

Suo­men foot­bagliitto ry:n vuo­si­ko­kous 2014
Paikka: Grin­gos Locos, Man­ner­hei­min­tie 17
Aika: lau­an­tai 14. ke­sä­kuuta klo 16.00–

1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
5. ti­lin­pää­tök­sen, toi­min­ta­ker­to­muk­sen ja ti­lin­tar­kas­ta­jien lausun­non esit­tä­mi­nen
6. ti­lin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta sekä hal­li­tuk­sen ja mui­den ti­li­vel­vol­lis­ten vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä päät­tä­mi­nen
7. hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan ja mui­den jä­sen­ten va­linta
8. var­si­nai­sen ti­lin­tar­kas­ta­jan ja hä­nen hen­ki­lö­koh­tai­sen va­ra­ti­lin­tar­kas­ta­jansa va­linta
9. toi­min­ta­suun­ni­tel­man, ta­lous­ar­vion sekä jä­sen­mak­su­jen suu­ruu­den vah­vis­ta­mi­nen
10. muut esille tu­le­vat asiat
11. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.