7. joulukuuta 2016

0

Suomen footbagliiton syyskokous 15. joulukuuta

HUOM! Ko­kous jär­jes­te­tään ai­em­masta tie­dosta poi­ke­ten Ki­sa­hal­lin sau­na­ti­loissa.

Hyvä Suo­men foot­baglii­ton jä­sen!

Ter­ve­tu­loa SFL:n syys­ko­kouk­seen Hel­sin­kiin 15. jou­lu­kuuta. Ko­kous jär­jes­te­tään Töö­lön Ki­sa­hal­lin ko­kous­huo­neessa A kello 19.00.

Esi­tys­lista

Suo­men foot­bagliitto ry:n syys­ko­kous 2016
Paikka: Töö­lön Ki­sa­halli, ko­kous­huone A. Paavo Nur­men kuja 1, Hel­sinki
Aika: 15. jou­lu­kuuta 2016 klo 19.00

  1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
  2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
  3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
  4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
  5. hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan ja mui­den jä­sen­ten va­linta
  6. var­si­nai­sen tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja hä­nen hen­ki­lö­koh­tai­sen varatilintarkastajansa/varatoiminnantarkastajansa va­linta
  7. toi­min­ta­suun­ni­tel­man, ta­lous­ar­vion sekä jä­sen­mak­su­jen suu­ruu­den vah­vis­ta­mi­nen
  8. muut esi­tys­lis­tassa mai­ni­tut asiat
  9. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen

 
PS. Ter­ve­tu­loa myös tree­nei­hin en­nen ko­kousta: SFL ja frees­ty­le­jal­ka­pal­loi­li­jat tree­naa­vat yh­dessä Ki­sik­sen len­to­pal­lo­kenttä 1:llä tors­tai­sin klo 16–19!

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.