Uutisia luokassa ‘jamit’

8
huhti

”Espoo” Jam Kisahallilla

Es­poo Ja­min Special Guest Anssi Sund­berg

Lau­an­taina ki­sa­hal­lin ka­ra­te­parvi jy­ti­see kun pa­ri­sen­kym­mentä pää­kau­pun­ki­seu­dun sty­lis­tiä koh­taa Es­poo Ja­meissa. Ta­pah­tuma on va­paa­muo­toi­nen ja siellä ei ole mi­tään vi­ral­li­sia kil­pai­lu­la­jeja. Uhoa­mista ja epä­vi­ral­li­sia haas­tes­ka­boja kyllä on lu­vassa sen­kin puo­lesta. Eri­kois­vie­raana pai­kalla Tu­run Ta­lent eli Anssi Sund­berg. Siis ter­ve­tu­loa pe­lai­le­maan klo 13 al­kaen kaikki lah­jak­kaat ja lah­jat­to­mat!

11
touko

Nettijamit Turussa 30. toukokuuta

Tu­run Footc­raft jär­jes­tää tou­ko­kuun vii­mei­senä sun­nun­taina Tu­russa tai Naan­ta­lissa ja­mit. La­jina vuo­den en­sim­mäi­sessä ul­ko­tur­nauk­sessa on ai­na­kin verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­peli, mutta jos il­moit­tau­tu­neita ja in­toa riit­tää, myös kak­sin­pe­lissä voi päästä hio­maan tai­to­jaan ke­sän ar­vo­tur­nauk­sia var­ten.

Li­sä­tie­toja ta­pah­tu­masta van­halta foo­ru­milta »

28
joulu

New Year’s Jam 2010

Pe­rin­tei­nen New Year’s Jam jär­jes­te­tään 1.–3. 1. 2010 Jy­väs­ky­lässä. Li­sä­tie­toa foo­ru­milta.

2
tammi

7th Annual New Year’s Jam

Jy­väs­kylä, 16.–18. 1. 2009

Ter­ve­tu­loa jam­mai­le­maan uu­den vuo­den kun­niaksi Jy­väs­ky­lään!

7th An­nual New Year’s Jam pyö­räy­te­tään käyn­tiin warm up -pe­leillä per­jan­taina klo 18 le­gen­daa­ri­sella ker­ho­huo­neella. Lau­an­taina on vuo­rossa ja­mien pää­ta­pah­tuma klo 11–16 Kuok­ka­lan Gra­nii­tissa ja sun­nun­taina jat­ke­taan warm down -pe­lien mer­keissä joko ker­ho­huo­neella tai Gra­nii­tissa. Ta­pah­tu­massa jär­jes­te­tään circle- ja request con­test -kil­pai­lut, joissa on myös jaossa pal­kin­to­ra­haa. Muita ki­soja ku­ten sick 3 ja big trick voi­daan jär­jes­tää, jos in­nok­kaita ki­saa­jia löy­tyy tar­peeksi.

Pe­li­ses­sioi­den li­säksi ja­meissa on tar­jolla muu­ta­kin oh­jel­maa. Lau­an­tain pe­lien jäl­keen siir­ry­tään yh­dessä syö­mään ja ruo­kai­lun jäl­keen ydin­kes­kus­tassa si­jait­se­vaan lu­kaa­liin sau­no­maan, pe­lai­le­maan ja naut­ti­maan vir­vok­keita.

Ko­ko­nai­suu­tena New Year’s Jam tar­joaa tänä vuonna yh­teensä 10 tun­tia footbag-actionia ja li­säksi mu­ka­vaa yh­des­sä­oloa il­ta­mien muo­dossa. Olitpa sit­ten juuri foot­ba­gin har­ras­ta­mi­sen aloit­ta­nut tai hal­lit­seva maa­il­man­mes­tari, niin tätä ja­mia ei kan­nata jät­tää vä­liin! Ja­mit ovat var­sin­kin uusille pe­laa­jille lois­tava tapa tu­tus­tua mui­hin pe­laa­jiin ja nähdä Suo­men hui­put to­si­toi­missa. Jos siis em­mit, niin älä emmi enää, vaan il­moit­taudu mu­kaan!

Ja­mien osal­lis­tu­mis­maksu ki­soi­hin osal­lis­tu­ville on 10 € ja muu­ten vain jam­mai­le­ville 5 €. Osal­lis­tu­mis­maksu mak­se­taan pai­kan päällä kä­tei­sellä. Il­moit­tau­tu­mi­set: tuukka.antikainen at gmail piste com.

Ja­mit jär­jes­tää Jy­väs­ky­län Footbag-Klubi.