2. tammikuuta 2009

0

7th Annual New Year’s Jam

Jy­väs­kylä, 16.–18. 1. 2009

Ter­ve­tu­loa jam­mai­le­maan uu­den vuo­den kun­niaksi Jy­väs­ky­lään!

7th An­nual New Year’s Jam pyö­räy­te­tään käyn­tiin warm up -pe­leillä per­jan­taina klo 18 le­gen­daa­ri­sella ker­ho­huo­neella. Lau­an­taina on vuo­rossa ja­mien pää­ta­pah­tuma klo 11–16 Kuok­ka­lan Gra­nii­tissa ja sun­nun­taina jat­ke­taan warm down -pe­lien mer­keissä joko ker­ho­huo­neella tai Gra­nii­tissa. Ta­pah­tu­massa jär­jes­te­tään circle- ja request con­test -kil­pai­lut, joissa on myös jaossa pal­kin­to­ra­haa. Muita ki­soja ku­ten sick 3 ja big trick voi­daan jär­jes­tää, jos in­nok­kaita ki­saa­jia löy­tyy tar­peeksi.

Pe­li­ses­sioi­den li­säksi ja­meissa on tar­jolla muu­ta­kin oh­jel­maa. Lau­an­tain pe­lien jäl­keen siir­ry­tään yh­dessä syö­mään ja ruo­kai­lun jäl­keen ydin­kes­kus­tassa si­jait­se­vaan lu­kaa­liin sau­no­maan, pe­lai­le­maan ja naut­ti­maan vir­vok­keita.

Ko­ko­nai­suu­tena New Year’s Jam tar­joaa tänä vuonna yh­teensä 10 tun­tia footbag-actionia ja li­säksi mu­ka­vaa yh­des­sä­oloa il­ta­mien muo­dossa. Olitpa sit­ten juuri foot­ba­gin har­ras­ta­mi­sen aloit­ta­nut tai hal­lit­seva maa­il­man­mes­tari, niin tätä ja­mia ei kan­nata jät­tää vä­liin! Ja­mit ovat var­sin­kin uusille pe­laa­jille lois­tava tapa tu­tus­tua mui­hin pe­laa­jiin ja nähdä Suo­men hui­put to­si­toi­missa. Jos siis em­mit, niin älä emmi enää, vaan il­moit­taudu mu­kaan!

Ja­mien osal­lis­tu­mis­maksu ki­soi­hin osal­lis­tu­ville on 10 € ja muu­ten vain jam­mai­le­ville 5 €. Osal­lis­tu­mis­maksu mak­se­taan pai­kan päällä kä­tei­sellä. Il­moit­tau­tu­mi­set: tuukka.antikainen at gmail piste com.

Ja­mit jär­jes­tää Jy­väs­ky­län Footbag-Klubi.

Lisää uutisia luokassa jamit

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.