Uutisia luokassa ‘turnaukset’

12
joulu

Finnish Open taputeltu

ffo2023_net

Foot­bag Fin­nish Open käy­tiin Hel­sin­gissä lau­an­taina 9. jou­lu­kuuta. Tur­nauk­sessa ki­sat­tiin verk­ko­foot­ba­gin kaksin- ja ne­lin­pe­lissä sekä frees­ty­lessä.

Tu­lok­set

Tupla­netti

1. Tuo­mas Kärki & Tuo­mas Rii­salo
2. Joona Kois­ti­nen & Jukka Pel­tola
3. Jani Säntti & Jyri Ilama
4. Matti Poh­jola & San­teri Kar­vi­nen
5. Mikko Ta­pa­ni­naho & Ilkka Ma­lin

Sink­ku­netti

1. Tuo­mas Kärki
2. Matti Poh­jola
3. Tuo­mas Rii­salo
4. Jani Säntti
5. Joona Kois­ti­nen
6. San­teri Kar­vi­nen

Frees­tyle

1. San­teri Kar­vi­nen
2. Tuo­mas Rii­salo
3. Ilkka Ma­lin
4. Timo Aar­nio

Kii­tok­set pe­leistä ja jäl­ki­pe­leistä! Ensi vuonna jat­ke­taan!

25
marras

Footbag Finnish Open pelataan Helsingissä

FFO2023

Foot­bag Fin­nish Open 2023 jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä 9. jou­lu­kuuta. Pe­li­paik­kana on Ku­los­aa­ren Man­da­tum Cen­ter klo 10-16. Ki­so­jen ai­ka­taulu tar­ken­tuu lä­hi­päi­vinä, sa­moin il­moit­tau­tu­mi­nen al­kaa ensi vii­kolla.

PS. Jäl­kis­pe­ku­loin­nit ja Suo­men foot­baglii­ton pik­ku­jou­lut hoi­de­taan Teu­ras­ta­mon sau­nan löy­lyissä ki­so­jen jäl­keen!

19
marras

Footbag Finnish Open joulukuussa Helsingissä

FFO2020 on peruttu

Päi­vi­tys 11.12.2020. Foot­bag Fin­nish Open 2020 on pe­ruttu.

Foot­bag Fin­nish Open 2020 jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä 19.–20. jou­lu­kuuta! Tur­nauk­sessa kil­pail­laan sekä verk­ko­foot­ba­gissa että frees­ty­len eri la­jeissa, ja ki­sa­paik­kana toi­mii vanha ys­tä­vämme Töö­lön Ki­sa­halli.

Tur­naus käy­dään ko­ro­na­suo­si­tuk­set ja -ra­joi­tuk­set huo­mioi­den. Katso li­sä­tie­dot ja osal­lis­tu­mis­oh­jeet täältä.

29
heinä

MM-kisojen finaalilähetykset viikonloppuna

Foot­ba­gin online-MM-kisojen li­ve­lä­he­tyk­set löy­ty­vät osoit­teesta footbag.online/stream/. Per­jan­taina 31. hei­nä­kuuta näh­dään intermediate-sarjan fi­naa­lit klo 22 Suo­men ai­kaa, ja lau­an­taina 1. elo­kuuta avoi­men ja nais­ten sar­jan fi­naa­lit sekä tupla­ru­tii­nit sa­maan ai­kaan. Lau­an­tain fi­naa­leissa kil­pai­lee myös Jy­väs­ky­län Tanja Il­mo­nen.

17
kesä

Footbagin MM-kisat käydään verkossa

og_image_2

IFPA on jou­tu­nut pe­ru­naan foot­ba­gin MM-kisat Ko­lum­bian Me­del­li­nissä ko­ro­na­pan­de­mian ta­kia. Frees­ty­le­la­jien mes­ta­ruu­det rat­kais­taan kui­ten­kin ver­kossa video-osallistumisten avulla. Online-kisojen la­jeina on ru­tii­nit, sh­red 30, sick 3 ja uu­tuu­tena shred-off eri ka­te­go­rioissa. Ki­sat on jo käyn­nissä, ja en­sim­mäis­ten shred-off-suoritusten ja re­kis­te­röi­ty­mi­sen ta­ka­raja on 26. ke­sä­kuuta.

Kaikki tur­nauk­seen liit­tyvä info löy­tyy ki­sa­si­vuilta osoit­teessa footbag.online.

1
tammi

FFO:n tulokset

Foot­bag Fin­nish Open 2019 käy­tiin Hel­sin­gissä 29. jou­lu­kuuta.

Tu­lok­set:

Open Singles Net
1. Matti Poh­jola
2. Piia Tan­ta­ri­mäki
3. Jani Säntti
4. San­teri Kar­vi­nen
5. Aleksi Öh­man
6. Tuo­mas Kärki (sc­ratch)

Open Doubles Net
1. Tuo­mas Kärki / Matti Poh­jola
2. Os­kari Forstén / Jani Säntti
3. Jyri Ilama / Piia Tan­ta­ri­mäki
4. San­teri Kar­vi­nen / Ilkka Ma­lin

Frees­tyle circle
1. San­teri Kar­vi­nen
2. Jussi Lah­ti­nen
3. Ilkka Ma­lin
4. Samu Ahola

Frees­tyle request
1. Samu Ahola
2. Ilkka Ma­lin
3. Jussi Lah­ti­nen

10
joulu

Footbag Finnish Open Helsingissä 29. joulukuuta

Footbag Finnish Open 2019

Foot­bag Fin­nish Open 2019 jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä Töö­lön Ki­sa­hal­lissa 29. jou­lu­kuuta. Tur­naus on jär­jes­tetty vuo­sit­tain jo 1997 läh­tien. Li­sä­tie­toa tur­nauk­sesta on tu­lossa pian ki­sa­si­vuille.

9
elo

MM-kisoista mestaruuksia suomalaisille

Footbag Worlds 2019

Suo­ma­lai­sur­hei­li­jat me­nes­tyi­vät lois­ta­vasti lau­an­taina 3. elo­kuuta päät­ty­neissä foot­ba­gin MM-kisoissa Puo­lassa. Saa­liiksi tuli kaksi maa­il­man­mes­ta­ruutta ja yksi ho­pea­sija.

Piia Tan­ta­ri­mäki aloitti Suo­men mi­ta­li­juh­lat per­jan­taina 2. elo­kuuta voit­ta­malla nais­ten verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa Slo­ve­nian Lena Mla­ka­rin nel­jässä erässä pis­tein 15-12, 15-10, 16-18, 15-8. Tan­ta­ri­mäen me­nes­tys sai jat­koa lau­an­taina 3. Elo­kuuta, kun hän ja Sak­san Kers­tin Adi­neh koh­ta­si­vat nais­ten ne­lin­pe­lin fi­naa­lissa Mla­ka­rin ja Ka­na­dan Maude Landre­vil­len. Slovenialais-kanadalainen pari osoit­tau­tui kui­ten­kin vah­vem­maksi voit­taen ot­te­lun kah­dessa erässä pis­tein 15-8, 15-4.

MM-turnauksen suu­rin uu­ti­nen oli kui­ten­kin mies­ten ne­lin­pe­lin fi­naali lau­an­taina. Al­ta­vas­taa­jana pi­detty Suo­men ko­ke­nut pari Tuo­mas Kärki / Matti Poh­jola as­teli fi­naa­liin tyy­nesti, vaikka vas­tassa oli erit­täin ko­va­syöt­töi­nen ja -is­kui­nen yh­dys­val­ta­lais­pari Ben Als­ton / Walt Hous­ton. En­sim­mäi­nen erä me­ni­kin ame­rik­ka­lais­ten ko­men­nossa, mutta toi­seen erään suo­ma­lai­set läh­ti­vät hy­vällä asen­teella. Tu­lok­sena erä­voitto, ja ot­te­lun rat­kaisu siir­tyi pää­tö­se­rään. Kol­man­nen erän puo­li­vä­lissä voit­ta­maan läh­te­nei­den ame­rik­ka­lais­ten peli ha­josi, ja suo­ma­lai­set pää­si­vät nis­kan päälle lop­pu­pe­lin ajaksi. Tiu­kan kamp­pai­lun tu­lok­sena Kärki ja Poh­jola voit­ti­vat verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­ruu­den en­sim­mäi­sinä suo­ma­lai­sina erin 10-15, 15-13, 15-8.

Frees­ty­le­la­jeja hal­litsi pe­räti kuusi kul­ta­mi­ta­lia na­pan­nut Tse­kin tai­turi Va­sek Klouda. Suo­ma­lai­sit­tain pa­ras suo­ri­tus frees­ty­lessä oli San­teri Kar­vi­sen fi­naa­li­paikka Most Rip­pin’ Run -kil­pai­lussa. Kar­vi­nen pää­tyi lo­pulta si­jalle viisi.

Suo­ma­lais­ten ki­sa­me­nes­tyk­sen kruu­nasi Mikko Le­pis­tön voitto Vi­deo Con­tes­tissa:

40. foot­bagla­jien MM-kilpailut jär­jes­tet­tiin Var­so­vassa Puo­lassa 29. hei­nä­kuuta – 3. elo­kuuta. Ki­soi­hin osal­lis­tui noin 130 ur­hei­li­jaa 21 eri maasta. Tur­nauk­sen jär­jes­ti pai­kal­li­nen seura Warszaws­kie Stowarzysze­nie Foot­bagu yh­dessä kan­sain­vä­li­sen pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn kanssa. Suo­ma­lai­sur­hei­li­joita on nähty MM-areenoilla vuo­desta 1996 al­kaen, ja Suo­messa MM-turnaus on jär­jes­tetty kah­desti, Hel­sin­gissä vuo­sina 2005 ja 2011.

6
heinä

MM-kisat pelataan Varsovassa

40. foot­ba­gin MM-kilpailut käy­dään Puo­lan Var­so­vassa 29. hei­nä­kuuta – 3. elo­kuuta. Tur­nauk­seen odo­te­taan huip­pu­pe­laa­jia eri puo­lilta maa­il­maa, myös Suo­mesta. Li­sä­tie­toa ki­soista löy­tyy ki­sa­si­vuilta.

19
loka

fb_event

Foot­bag Fin­nish Open 2018 jär­jes­te­tään lau­an­taina. 8. jou­lu­kuuta Tu­russa Ku­pit­taan pal­loi­lu­hal­lissa. Li­sä­tie­toa tu­lossa, tsek­kaa ki­sa­si­vut ja Face­book