Uutisia luokassa ‘turnaukset’

22
marras

Finnish Open 2016 käytiin Turussa

Verkkofotbagin kaksinpelin mitalistit

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin mi­ta­li­kol­mikko: prons­sia Rans­kan Sé­bas­tien Maillet’lle, kul­taa Matti Poh­jo­lalle ja ho­peaa Sveit­sin Ka­rim Daou­kille.

Fin­nish Foot­bag Open 2016 käy­tiin Tu­russa 19.–20. mar­ras­kuuta. Hie­noi­sesta osal­lis­tu­ja­ka­dosta huo­li­matta tur­naus osoit­tau­tui san­gen ko­va­ta­soi­seksi. Verk­ko­foot­ba­gissa mu­kana oli­vat mm. kak­sin­pe­lin kak­sin­ker­tai­nen maa­il­man­mes­tari Ka­rim Daouk (SUI), ne­lin­pe­lin tupla­mes­tari Art­hur Le­dain (FRA) ja se­ka­ne­lin­pe­lin tupla­mes­tari Matti Poh­jola. Daouk ja Le­dain osal­lis­tui­vat Fin­nish Ope­nin ne­lin­pe­liin yh­dessä ja jälki oli var­sin va­kuut­ta­vaa. Fi­naa­liot­te­lussa he koh­ta­si­vat MM-kisoissa nel­jän­siksi si­joit­tu­neen pa­rin Sé­bas­tien Maillet/Grischa Tel­len­bach (FRA). Daouk ja Le­dain kui­ten­kin hal­lit­si­vat pe­liä ja vei­vät voi­ton ko­tiin suo­raan kol­messa erässä pis­tein 15-4, 15-7, 15-10. Os­kari Forstén ja Matti Poh­jola si­joit­tui­vat par­haina suo­ma­lai­sina kol­man­siksi, ja ot­ti­vat si­ten Suo­men mes­ta­ruu­den ni­miinsä.

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä Matti Poh­jola kor­jasi po­tin. Tiu­kassa fi­naa­lissa Poh­jola sai ma­koi­san voi­ton vuo­sien 2013 ja 2015 maa­il­man­mes­ta­rista Ka­rim Daou­kista kol­man­nessa erässä (pis­teet 9-15, 15-12, 15-12). Kol­man­neksi si­joit­tui Rans­kan Sé­bas­tien Mail­let Os­kari Forsté­nin kes­key­tet­tyä.

Frees­ty­lessä kil­pail­tiin ai­noas­taan kah­den mi­nuu­tin va­paa­oh­jel­massa eli ru­tii­nissa. Pa­luuta kil­pa­ken­tille te­kevä Aleksi Ai­ri­nen tai Sh­red 30:ssä MM-kultaakin voit­ta­nut Tuo­mas Rii­salo ei­vät mah­ta­neet mi­tään San­teri Kar­vi­sen var­malle suo­ri­tuk­selle. Tu­lok­sena kul­taa Kar­vi­selle, ho­peaa Rii­sa­lolle ja prons­sia Ai­ri­selle.

Tä­män vuo­den Fin­nish Open oli jo 20. vuo­sit­tai­nen SM-tason foot­bag­tur­naus Suo­messa. Tur­nauk­sen jär­jes­ti­vät Suo­men Foot­bagliitto ja Footc­raft yh­teis­työssä pe­laa­ja­jär­jes­tön IF­PAn kanssa.

Tulokset

Verkkofootbagin nelinpeli

1. Ka­rim Daouk (SUI) / Art­hur Le­dain (FRA)
2. Sé­bas­tien Mail­let / Grischa Tel­len­bach (FRA)
3. Os­kari Forstén / Matti Poh­jola (FIN)
4. San­teri Kar­vi­nen / Tuo­mas Rii­salo (FIN)

Verkkofootbagin kaksinpeli

1. Matti Poh­jola (FIN)
2. Ka­rim Daouk (SUI)
3. Sé­bas­tien Mail­let (FRA)
4. Os­kari Forstén (FIN)

Freestyle rutiini

1. San­teri Kar­vi­nen (FIN)
2. Tuo­mas Rii­salo (FIN)
3. Aleksi Ai­ri­nen (FIN)
4. Art­hur Le­dain (FRA)

Verk­ko­foot­ba­gin ot­te­lu­koh­tai­set tu­lok­set.

1
marras

Ilmoittautuminen Finnish Openiin on alkanut

Il­moit­tau­tu­mi­nen Foot­bag Fin­nish Open 2016 -tur­nauk­seen on al­ka­nut footbag.orgissa. Il­moit­ta­tu­mi­sen ta­ka­raja on 17. mar­ras­kuuta. Tur­nauk­sessa kil­pail­laan sekä verkko- että frees­ty­le­foot­ba­gin eri la­jeissa. Eten­kin verk­ko­foot­ba­gista on tu­lossa ko­va­ta­soi­nen, kun Eu­roo­pan hui­pulta tur­nauk­seen osal­lis­tuu Rans­kan Art­hur Le­dain ja Sveit­sin Ka­rim Daouk.

Muis­tat­han myös mak­saa Suo­men foot­baglii­ton jä­sen­mak­sun, jos osal­lis­tut tur­nauk­seen.

Tsek­kaa myös Face­boo­kin ta­pah­tu­ma­sivu!

30
elo

Finnish Footbag Open järjestetään Turussa 19.–20. marraskuuta

Finnish Footbag Open 2016

Suo­men foot­baglii­ton tä­män vuo­den pää­ta­pah­tuma, Fin­nish Foot­bag Open, jär­jes­te­tään Tu­russa Leaf Aree­nalla 19. ja 20. mar­ras­kuuta. Kil­pai­luun odo­te­taan Suo­men kär­ki­ni­mien li­säksi eu­roop­pa­lai­sia ur­hei­li­joita la­jin hui­pulta.

Li­sä­tie­toa mm. ta­pah­tu­man ai­ka­tau­luista ja il­mot­tau­tu­mi­sesta jul­kais­taan piak­koin Foot­bag Fin­lan­din si­vuilla sekä Face­boo­kin ta­pah­tu­ma­si­vulla. Tur­nauk­selle on myön­netty pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn sank­tionti.

SFL jär­jesti en­sim­mäi­set foot­ba­gin SM-kisat vuonna 1997. Fin­nish Open jat­kaa sa­malla tiellä, ja tänä vuonna juh­li­taan­kin jo 20. vuo­sit­taista foot­ba­gin avointa SM-turnausta!

15
elo

MM-kisoista kultaa ja hopeaa suomalaisille

Suomen MM-mitalistit

Janne Uusi­talo, Matti Poh­jola, Piia Tan­ta­ri­mäki ja Tuo­mas Kärki vas­ta­si­vat Suo­men mi­ta­li­saa­liista foot­ba­gin MM-kisoissa Slo­va­kian Tr­na­vassa.

Suo­ma­lai­sur­hei­li­jat pär­jä­si­vät mai­nosti lau­an­taina 6. elo­kuuta päät­ty­neissä foot­ba­gin MM-kilpailuissa.

Vah­vana en­nak­ko­suo­sik­kina nais­ten verk­ko­foot­ba­giin läh­te­nyt hel­sin­ki­läi­nen Piia Tan­ta­ri­mäki pa­lasi ko­tiin kul­taa ja ho­peaa kau­lassa. Nais­ten verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa Tan­ta­ri­mäki koh­tasi Ka­na­dan Ge­ne­viève Bousquet’n. Ot­telu eteni Tan­ta­ri­mäen hal­lin­nassa, ja mes­ta­ruus rat­kesi suo­raan kol­messa erässä pis­tein 15-13, 15-13, 15-6. Nais­ten ne­lin­pe­lin fi­naa­lissa Tan­ta­ri­mäki ja hä­nen slo­ve­nia­lais­pa­rinsa Lena Mla­kar koh­ta­si­vat ka­na­da­lais­pa­rin Ge­ne­viève Bousquet / Maude Landre­ville. Ka­na­da­lai­set osoit­tau­tui­vat ko­vem­miksi ja voit­ti­vat mes­ta­ruu­den pis­tein 15-12, 15-12.

Mies­ten verk­ko­foot­ba­gissa suo­ma­lai­set pe­la­si­vat sekä kaksin- että ne­lin­pe­lin fi­naa­leissa. Kak­sin­pe­lissä Tuo­mas Kärki koh­tasi USAn Walt Hous­to­nin tiu­kassa ot­te­lussa. Ot­telu kään­tyi kui­ten­kin yh­dys­val­ta­lai­sen hy­väksi nel­jän­nessä erässä, ja mes­ta­ruus mat­kasi Memp­hi­siin pis­tein 15-10, 13-15, 15-13, 15-12. Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin fi­naa­liin asti tiensä rai­va­si­vat Matti Poh­jola ja Janne Uusi­talo. Toi­nen fi­naa­li­pari, Sak­san Flo­rian Götze ja eten­kin Rans­kan Art­hur Le­dain osoit­tau­tui­vat erit­täin ko­vaksi vas­tuk­seksi. Götze pas­sasi nap­piin eikä Le­dain epä­röi­nyt is­kuis­saan; tu­lok­sena selvä voitto pis­tein 15-8, 15-1.

Se­ka­ne­lin­pe­lissä Piia Tan­ta­ri­mäki ja Matti Poh­jola jou­tui­vat tyy­ty­mään nel­jän­teen si­jaan. Prons­siot­te­lussa vas­taan as­tu­nut kanadalais-saksalainen pari Ma­ri­lyn De­muy / Yas­sin Kha­teeb vei­vät mi­ta­lit ko­tiin pis­tein 11-3, 8-11, 12-10.

Frees­ty­lessä pa­ras suo­ma­lai­nen oli ny­kyi­sin Ber­lii­nissä asuva Mikko Le­pistö, joka si­joit­tui circlessä nel­jän­neksi ja sh­red 30:ssä kuu­den­neksi.

Vi­deo Con­tes­tin voitti puo­la­lai­nen Pawel Rozek tällä vi­deolla:

Foot­bagla­jien 37. MM-kilpailut jär­jes­tet­tiin Slo­va­kian Tr­na­vassa 31. hei­nä­kuuta – 6. elo­kuuta. Tur­nauk­seen osal­lis­tui 130 ur­hei­li­jaa 16 eri maasta. Tur­nauk­sen jär­jes­te­lyistä vas­ta­si­vat Tse­kin foot­bagliitto, foot­ba­gin kan­sain­vä­li­nen pe­laa­jayh­dis­tys IFPA sekä Tr­na­van kau­punki. Ensi vuonna MM-kilpailut pa­laa­vat la­jin juu­rille Yh­dys­val­toi­hin, kun tur­naus jär­jes­te­tään Ore­go­nin Port­lan­dissa. Foot­ba­gin MM-kilpailut on jär­jes­tetty Suo­messa kah­desti, vuo­sina 2005 ja 2011 Hel­sin­gissä.

Li­sä­tie­toa:

Ki­sa­si­vut
Footbag.org
Face­book
Ku­via

3
elo

MM-kisat meneillään Trnavassa

trnava
37. foot­bagla­jien MM-kisat al­koi­vat Slo­va­kian Tr­na­vassa 31. hei­nä­kuuta. Vii­kon mit­tai­nen tur­naus hui­pen­tuu fi­naa­lei­hin 5. ja 6. elo­kuuta. Tur­nauk­seen osal­lis­tuu 130 ur­hei­li­jaa eri puo­lilta maa­il­maa, jou­kossa 12 suo­ma­laista.

Tä­nään kes­ki­viik­kona ki­saoh­jel­massa on frees­ty­len ru­tii­nin ja circlen se­mi­fi­naa­lit, joissa mo­lem­missa on mu­kana myös suo­ma­lais­vä­riä. Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä pe­la­taan nel­jän­nes­vä­lie­rät, joissa on myös­suo­ma­lai­sia mu­kana. Piia Tan­ta­ri­mäki on jo sel­vit­tä­nyt tiensä nais­ten kak­sin­pe­lin lop­puot­te­luun.

Li­sä­tie­toa ki­sa­si­vuilta ja Face­boo­kista. Verk­ko­foot­ba­gin ete­ne­mistä voi seu­rata Tour­na­ment Softwa­ren kautta.

21
kesä

Footbagin EM-kisoista kolme kultaa Suomeen

footbag_EM_2016

Foot­ba­gin Eu­roo­pan mes­ta­ruu­det rat­ko­tiin vii­kon­lop­puna Sak­san Frank­fur­tissa. Suo­men vii­si­hen­ki­nen jouk­kue pär­jäsi ki­soissa hy­vin: tu­lok­sena kolme kul­taa ja kaksi prons­sia.

Verk­ko­foot­ba­gissa hel­sin­ki­läi­nen Tuo­mas Kärki voitti kak­sin­pe­lin mes­ta­ruu­den. Ho­pealle si­joit­tui Rans­kan Art­hur Le­dain ja pronssi jäi isän­tä­kau­pun­gin Flo­rian Götzelle. Se­ka­ne­lin­pe­lissä hel­sin­ki­läi­nen Jyri Ilama kil­paili yh­dessä sveit­si­läi­sen Shi­rine Daou­kin kanssa. Prons­siot­te­lussa vas­taan aset­tui Frank­fur­tin pari Lisa Ue­bele / Andreas Wolff. Suomalais-sveitsiläinen pari voitti tiu­kan ot­te­lun suo­raan kah­dessa erässä pis­tein 15-13, 16-14. Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin mi­ta­liot­te­luissa ei suo­ma­lai­sia nähty. Mes­ta­ruus jäi Sak­saan vah­vasti pe­lan­neelle pa­rille Chris Löw / Yas­sin Kha­teeb.

Frees­ty­leen Suo­mesta osal­lis­tui ai­noas­taan kaksi kil­pai­li­jaa, Mikko Le­pistö ja San­teri Kar­vi­nen. Kum­pi­kin nap­pasi ko­tiin­vie­mi­siksi kui­ten­kin mes­ta­ruu­den ja Le­pistö vielä prons­si­mi­ta­lin­kin. Le­pis­tön kulta tuli Request-kilpailusta, pronssi Shred30:stä ja me­nes­tyk­sen täy­densi ne­los­si­jat Circlessä ja Sick 3:ssa. Kar­vi­nen puo­les­taan nap­pasi mes­ta­ruu­den Sick 3:sta ja ne­los­si­jan Shred30:stä.

Read moreRead more

7
joulu

Verkkofootbagin kaksinpelin SM 19. joulukuuta Turussa

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin Suo­men­mes­ta­ruus rat­kais­taan 19. jou­lu­kuuta Tu­russa Jarkko Nie­mi­nen Aree­nassa. Tur­nauk­sen 0-0 on kello 12 ja pe­lit jat­ku­vat kun­nes mes­tari on saatu sel­ville.

Il­moit­tudu mu­kaan tur­nauk­seen 16. jou­lu­kuuta men­nessä täällä. Osal­lis­tu­mis­maksu 20 eu­roa mak­se­taan kä­tei­sellä pai­kan päällä.

6
syys

Finnish Open 2015 & SFL 20 v.

FFO2015_600_tp
Suo­men foot­bagliitto ry täyt­tää tänä vuonna 20 vuotta. Pyö­reitä juh­lis­te­taan mar­ras­kuussa kan­sain­vä­li­sen tur­nauk­sen mer­keissä. IF­PAn sank­tioima Foot­bag Fin­nish Open jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä Töö­lön ki­sa­hal­lissa 28. ja 29. mar­ras­kuuta. Pai­kalle odo­te­taan la­jin kär­ki­ni­miä niin Suo­mesta kuin ul­ko­mail­ta­kin. Li­säksi tur­nauk­seen on tu­lossa lu­kui­sia suo­ma­lai­sen foot­ba­gin ke­hi­tyk­seen vai­kut­ta­neita pe­laa­jia vuo­sien var­relta. Tur­nauk­sessa kil­pail­laan sekä verkko- että frees­ty­le­foot­ba­gissa.

Li­sä­tie­toa tur­nauk­sesta löy­tyy ki­sa­si­vuilta ja Face­boo­kista.

5
elo

Piia Tantarimäki juhli triplakultaa footbagin MM-kisoissa

MM-kisojen suomalaismitalistit

No hy­vin­hän ne ki­sat meni. Mikko Le­pistö, Tuo­mas Kärki, Janne Uusi­talo, Piia Tan­ta­ri­mäki ja Matti Poh­jola po­diu­milla.

Piia Tan­ta­ri­mäki oli lau­an­taina päät­ty­nei­den foot­ba­gin MM-kisojen suuri voit­taja. Hel­sin­ki­läi­nen voitti verk­ko­foot­ba­gin nais­ten sar­jan kaksin- ja ne­lin­pe­lin sekä se­ka­ne­lin­pe­lin kul­taa. Vas­taava suo­ri­tus on erit­täin har­vi­nai­nen la­jin his­to­riassa.

En­sim­mäi­nen mes­ta­ruus rat­kesi per­jan­taina, kun Tan­ta­ri­mäki voitti kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa Ka­na­dan Ma­ri­lyn De­muyn suo­raan kol­messa erässä pis­tein 15-8, 15-9, 15-10. Lau­an­taille ai­ka­tau­lu­tet­tua ne­lin­pe­lin fi­naa­lia ei pe­lattu lain­kaan toi­sen vas­tus­ta­jan louk­kaan­nut­tua edel­li­senä päi­vänä. Näin Tan­ta­ri­mäki voitti toi­sen kul­lan yh­dessä pa­rinsa, sak­sa­lai­sen Kers­tin An­hut­hin kanssa. Louk­kaan­tu­nut Ju­lia Klouda (RUS) si­joit­tui Shi­rine Daou­kin (SUI) kanssa ho­pealle.

Se­ka­ne­lin­pe­lin fi­naa­lissa Tan­ta­ri­mäki ja Matti Poh­jola aset­tui­vat puo­lus­ta­maan vii­me­vuo­tista maa­il­man­mes­ta­ruut­taan sak­sa­lais­pa­ria Kers­tin An­huth / Flo­rian Götze vas­taan. Tiukka ot­telu ve­nyi kol­man­teen erään, ja lo­pulta suo­ma­lais­pari on­nis­tui uusi­maan mes­ta­ruu­tensa erin 15-12, 10-15, 15-9.

Mies­ten sar­jassa Tuo­mas Kärki sel­vitti tiensä kak­sin­pe­lin lop­puot­te­luun. Vii­sie­räi­sessä tril­le­rissä Kärki jou­tui kui­ten­kin tai­pu­maan Sveit­sin Ka­rim Daou­kille pis­tein 15-11, 15-12, 12-15, 14-16, 16-14. Ne­lin­pe­lissä suo­ma­lais­pari Matti Poh­jola / Janne Uusi­talo pe­la­si­vat it­sensä fi­naa­liot­te­luun, jossa vas­taan aset­tui­vat mo­nin­ker­tai­set maa­il­man­mes­ta­rit, Sak­san Flo­rian Götze ja Yves Kreil. Sak­sa­lai­set pe­la­si­vat va­kuut­ta­van var­masti, ja suo­ma­lai­set jou­tui­vat tyy­ty­mään MM-hopeaan pis­tein 15-13, 15-8.

Frees­ty­lessä Suo­men mi­ta­li­toi­vei­den ku­vi­tel­tiin jo hii­pu­neen Aleksi Ai­ri­sen louk­kaan­tu­mi­sen myötä. Mikko Le­pistö otti kon­ka­rina kui­ten­kin haas­teen vas­taan ja voitti en­sim­mäi­sen MM-mitalinsa, Request-kilpailun prons­sin, var­malla suo­ri­tuk­sel­laan. Muu­ten frees­tyle oli en­nen­kaik­kea Tše­kin Va­sek Klou­dan ja USAn Evan Ga­tes­ma­nin hal­lussa: mie­het oli­vat lä­hes kai­kissa frees­ty­le­la­jeissa vuo­ro­tel­len si­joilla 1 ja 2. Ru­tii­nin MM meni kui­ten­kin Klou­dan maan­mie­helle Mi­lan Ben­dalle.

Suo­men me­nes­tyk­sen täy­densi vielä Vi­deo Con­tes­tin voitto, Tuo­mas Kär­jen mes­ta­ruus Masters-sarjan ne­lin­pe­lissä yh­dessä Tuan Vun (USA) kanssa sekä Tuukka An­ti­kai­sen pronssi 2square-kilpailussa. Li­säksi suo­ma­lai­set saa­vut­ti­vat MM-turnauksessa useita pis­te­si­joja.

Tu­lok­sia

Frees­tyle
Verk­ko­foot­bag

PS. Ensi vuo­den ki­sa­kau­pun­kia ei ole vielä pää­tetty, mutta eh­dolla ovat Slo­va­kian Ostrava sekä Yh­dys­val­to­jen New York ja Port­land.

25
heinä

MM-kisat alkavat Kööpenhaminassa

Footbag_Worlds_2015

Foot­bagla­jien 36. maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lut al­ka­vat Köö­pen­ha­mi­nassa sun­nun­taina 26. hei­nä­kuuta. Vii­kon mit­tai­nen tur­naus hui­pen­tuu fi­naa­lei­hin lau­an­taina 1. elo­kuuta. Suo­men MM-edustusjoukkueeseen kuu­luu sekä ko­ke­neita, ai­em­mis­sa­kin ar­vo­ki­soissa me­nes­ty­neitä ur­hei­li­joita että ko­ke­musta hank­ki­maan läh­te­viä tu­le­vai­suu­den ky­kyjä.

Suo­men mi­ta­li­toi­vot ovat eri­to­ten verk­ko­foot­ba­gissa. Se­ka­ne­lin­pe­lissä Piia Tan­ta­ri­mäki ja Matti Poh­jola puo­lus­ta­vat vii­me­vuo­tista maa­il­man­mes­ta­ruut­taan. Mies­ten kak­sin­pe­lissä Tuo­mas Kär­jellä ja Matti Poh­jo­lalla on hy­vät mah­dol­li­suu­det mi­ta­liot­te­lui­hin, sa­moin kuin Piia Tan­ta­ri­mäellä nais­ten kak­sin­pe­lissä.

Mies­ten ne­lin­pe­lissä me­nes­tystä odo­te­taan kah­delta huip­pu­pa­rilta. Tuo­mas Kärki / Jani Säntti ja Matti Poh­jola / Janne Uusi­talo ovat saa­vut­ta­neet ural­laan pal­jon, ja Köö­pen­ha­mi­nasta hae­taan li­sää me­nes­tystä. Nais­ten ne­lin­pe­lissä Tan­ta­ri­mäki pe­laa yh­dessä sak­sa­lai­sen Kers­tin An­hut­hin kanssa. Pa­rilla on ko­ke­musta MM-finaaleista, ja vii­me­vuo­ti­nen ho­pea on nyt tar­koi­tus kir­kas­taa kul­laksi.

Frees­ty­le­foot­ba­gissa Suo­men edus­tus on tänä vuonna vä­häi­nen. Me­nes­tystä voi­daan kui­ten­kin odot­taa mo­nin­ker­tai­selta MM-mitalistilta Aleksi Ai­ri­selta, joka osal­lis­tuu kah­den mi­nuu­tin va­paa­oh­jel­maan.

Foot­ba­gin MM-turnaukseen odo­te­taan noin kah­ta­sa­taa ur­hei­li­jaa eri puo­lilta maa­il­maa. Tur­nauk­sen jär­jes­tää Tans­kan foot­bagliitto yh­dessä kan­sain­vä­li­sen pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn kanssa. Foot­ba­gin MM-kilpailut on jär­jes­tetty Hel­sin­gissä kah­desti, vuo­sina 2005 ja 2011.