Uutisia luokassa ‘turnaukset’

21
kesä

Footbagin EM-kisoista kolme kultaa Suomeen

footbag_EM_2016

Foot­ba­gin Eu­roo­pan mes­ta­ruu­det rat­ko­tiin vii­kon­lop­puna Sak­san Frank­fur­tissa. Suo­men vii­si­hen­ki­nen jouk­kue pär­jäsi ki­soissa hy­vin: tu­lok­sena kolme kul­taa ja kaksi prons­sia.

Verk­ko­foot­ba­gissa hel­sin­ki­läi­nen Tuo­mas Kärki voitti kak­sin­pe­lin mes­ta­ruu­den. Ho­pealle si­joit­tui Rans­kan Art­hur Le­dain ja pronssi jäi isän­tä­kau­pun­gin Flo­rian Götzelle. Se­ka­ne­lin­pe­lissä hel­sin­ki­läi­nen Jyri Ilama kil­paili yh­dessä sveit­si­läi­sen Shi­rine Daou­kin kanssa. Prons­siot­te­lussa vas­taan aset­tui Frank­fur­tin pari Lisa Ue­bele / Andreas Wolff. Suomalais-sveitsiläinen pari voitti tiu­kan ot­te­lun suo­raan kah­dessa erässä pis­tein 15-13, 16-14. Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin mi­ta­liot­te­luissa ei suo­ma­lai­sia nähty. Mes­ta­ruus jäi Sak­saan vah­vasti pe­lan­neelle pa­rille Chris Löw / Yas­sin Kha­teeb.

Frees­ty­leen Suo­mesta osal­lis­tui ai­noas­taan kaksi kil­pai­li­jaa, Mikko Le­pistö ja San­teri Kar­vi­nen. Kum­pi­kin nap­pasi ko­tiin­vie­mi­siksi kui­ten­kin mes­ta­ruu­den ja Le­pistö vielä prons­si­mi­ta­lin­kin. Le­pis­tön kulta tuli Request-kilpailusta, pronssi Shred30:stä ja me­nes­tyk­sen täy­densi ne­los­si­jat Circlessä ja Sick 3:ssa. Kar­vi­nen puo­les­taan nap­pasi mes­ta­ruu­den Sick 3:sta ja ne­los­si­jan Shred30:stä.

Read moreRead more

7
joulu

Verkkofootbagin kaksinpelin SM 19. joulukuuta Turussa

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin Suo­men­mes­ta­ruus rat­kais­taan 19. jou­lu­kuuta Tu­russa Jarkko Nie­mi­nen Aree­nassa. Tur­nauk­sen 0-0 on kello 12 ja pe­lit jat­ku­vat kun­nes mes­tari on saatu sel­ville.

Il­moit­tudu mu­kaan tur­nauk­seen 16. jou­lu­kuuta men­nessä täällä. Osal­lis­tu­mis­maksu 20 eu­roa mak­se­taan kä­tei­sellä pai­kan päällä.

6
syys

Finnish Open 2015 & SFL 20 v.

FFO2015_600_tp
Suo­men foot­bagliitto ry täyt­tää tänä vuonna 20 vuotta. Pyö­reitä juh­lis­te­taan mar­ras­kuussa kan­sain­vä­li­sen tur­nauk­sen mer­keissä. IF­PAn sank­tioima Foot­bag Fin­nish Open jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä Töö­lön ki­sa­hal­lissa 28. ja 29. mar­ras­kuuta. Pai­kalle odo­te­taan la­jin kär­ki­ni­miä niin Suo­mesta kuin ul­ko­mail­ta­kin. Li­säksi tur­nauk­seen on tu­lossa lu­kui­sia suo­ma­lai­sen foot­ba­gin ke­hi­tyk­seen vai­kut­ta­neita pe­laa­jia vuo­sien var­relta. Tur­nauk­sessa kil­pail­laan sekä verkko- että frees­ty­le­foot­ba­gissa.

Li­sä­tie­toa tur­nauk­sesta löy­tyy ki­sa­si­vuilta ja Face­boo­kista.

5
elo

Piia Tantarimäki juhli triplakultaa footbagin MM-kisoissa

MM-kisojen suomalaismitalistit

No hy­vin­hän ne ki­sat meni. Mikko Le­pistö, Tuo­mas Kärki, Janne Uusi­talo, Piia Tan­ta­ri­mäki ja Matti Poh­jola po­diu­milla.

Piia Tan­ta­ri­mäki oli lau­an­taina päät­ty­nei­den foot­ba­gin MM-kisojen suuri voit­taja. Hel­sin­ki­läi­nen voitti verk­ko­foot­ba­gin nais­ten sar­jan kaksin- ja ne­lin­pe­lin sekä se­ka­ne­lin­pe­lin kul­taa. Vas­taava suo­ri­tus on erit­täin har­vi­nai­nen la­jin his­to­riassa.

En­sim­mäi­nen mes­ta­ruus rat­kesi per­jan­taina, kun Tan­ta­ri­mäki voitti kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa Ka­na­dan Ma­ri­lyn De­muyn suo­raan kol­messa erässä pis­tein 15-8, 15-9, 15-10. Lau­an­taille ai­ka­tau­lu­tet­tua ne­lin­pe­lin fi­naa­lia ei pe­lattu lain­kaan toi­sen vas­tus­ta­jan louk­kaan­nut­tua edel­li­senä päi­vänä. Näin Tan­ta­ri­mäki voitti toi­sen kul­lan yh­dessä pa­rinsa, sak­sa­lai­sen Kers­tin An­hut­hin kanssa. Louk­kaan­tu­nut Ju­lia Klouda (RUS) si­joit­tui Shi­rine Daou­kin (SUI) kanssa ho­pealle.

Se­ka­ne­lin­pe­lin fi­naa­lissa Tan­ta­ri­mäki ja Matti Poh­jola aset­tui­vat puo­lus­ta­maan vii­me­vuo­tista maa­il­man­mes­ta­ruut­taan sak­sa­lais­pa­ria Kers­tin An­huth / Flo­rian Götze vas­taan. Tiukka ot­telu ve­nyi kol­man­teen erään, ja lo­pulta suo­ma­lais­pari on­nis­tui uusi­maan mes­ta­ruu­tensa erin 15-12, 10-15, 15-9.

Mies­ten sar­jassa Tuo­mas Kärki sel­vitti tiensä kak­sin­pe­lin lop­puot­te­luun. Vii­sie­räi­sessä tril­le­rissä Kärki jou­tui kui­ten­kin tai­pu­maan Sveit­sin Ka­rim Daou­kille pis­tein 15-11, 15-12, 12-15, 14-16, 16-14. Ne­lin­pe­lissä suo­ma­lais­pari Matti Poh­jola / Janne Uusi­talo pe­la­si­vat it­sensä fi­naa­liot­te­luun, jossa vas­taan aset­tui­vat mo­nin­ker­tai­set maa­il­man­mes­ta­rit, Sak­san Flo­rian Götze ja Yves Kreil. Sak­sa­lai­set pe­la­si­vat va­kuut­ta­van var­masti, ja suo­ma­lai­set jou­tui­vat tyy­ty­mään MM-hopeaan pis­tein 15-13, 15-8.

Frees­ty­lessä Suo­men mi­ta­li­toi­vei­den ku­vi­tel­tiin jo hii­pu­neen Aleksi Ai­ri­sen louk­kaan­tu­mi­sen myötä. Mikko Le­pistö otti kon­ka­rina kui­ten­kin haas­teen vas­taan ja voitti en­sim­mäi­sen MM-mitalinsa, Request-kilpailun prons­sin, var­malla suo­ri­tuk­sel­laan. Muu­ten frees­tyle oli en­nen­kaik­kea Tše­kin Va­sek Klou­dan ja USAn Evan Ga­tes­ma­nin hal­lussa: mie­het oli­vat lä­hes kai­kissa frees­ty­le­la­jeissa vuo­ro­tel­len si­joilla 1 ja 2. Ru­tii­nin MM meni kui­ten­kin Klou­dan maan­mie­helle Mi­lan Ben­dalle.

Suo­men me­nes­tyk­sen täy­densi vielä Vi­deo Con­tes­tin voitto, Tuo­mas Kär­jen mes­ta­ruus Masters-sarjan ne­lin­pe­lissä yh­dessä Tuan Vun (USA) kanssa sekä Tuukka An­ti­kai­sen pronssi 2square-kilpailussa. Li­säksi suo­ma­lai­set saa­vut­ti­vat MM-turnauksessa useita pis­te­si­joja.

Tu­lok­sia

Frees­tyle
Verk­ko­foot­bag

PS. Ensi vuo­den ki­sa­kau­pun­kia ei ole vielä pää­tetty, mutta eh­dolla ovat Slo­va­kian Ostrava sekä Yh­dys­val­to­jen New York ja Port­land.

25
heinä

MM-kisat alkavat Kööpenhaminassa

Footbag_Worlds_2015

Foot­bagla­jien 36. maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lut al­ka­vat Köö­pen­ha­mi­nassa sun­nun­taina 26. hei­nä­kuuta. Vii­kon mit­tai­nen tur­naus hui­pen­tuu fi­naa­lei­hin lau­an­taina 1. elo­kuuta. Suo­men MM-edustusjoukkueeseen kuu­luu sekä ko­ke­neita, ai­em­mis­sa­kin ar­vo­ki­soissa me­nes­ty­neitä ur­hei­li­joita että ko­ke­musta hank­ki­maan läh­te­viä tu­le­vai­suu­den ky­kyjä.

Suo­men mi­ta­li­toi­vot ovat eri­to­ten verk­ko­foot­ba­gissa. Se­ka­ne­lin­pe­lissä Piia Tan­ta­ri­mäki ja Matti Poh­jola puo­lus­ta­vat vii­me­vuo­tista maa­il­man­mes­ta­ruut­taan. Mies­ten kak­sin­pe­lissä Tuo­mas Kär­jellä ja Matti Poh­jo­lalla on hy­vät mah­dol­li­suu­det mi­ta­liot­te­lui­hin, sa­moin kuin Piia Tan­ta­ri­mäellä nais­ten kak­sin­pe­lissä.

Mies­ten ne­lin­pe­lissä me­nes­tystä odo­te­taan kah­delta huip­pu­pa­rilta. Tuo­mas Kärki / Jani Säntti ja Matti Poh­jola / Janne Uusi­talo ovat saa­vut­ta­neet ural­laan pal­jon, ja Köö­pen­ha­mi­nasta hae­taan li­sää me­nes­tystä. Nais­ten ne­lin­pe­lissä Tan­ta­ri­mäki pe­laa yh­dessä sak­sa­lai­sen Kers­tin An­hut­hin kanssa. Pa­rilla on ko­ke­musta MM-finaaleista, ja vii­me­vuo­ti­nen ho­pea on nyt tar­koi­tus kir­kas­taa kul­laksi.

Frees­ty­le­foot­ba­gissa Suo­men edus­tus on tänä vuonna vä­häi­nen. Me­nes­tystä voi­daan kui­ten­kin odot­taa mo­nin­ker­tai­selta MM-mitalistilta Aleksi Ai­ri­selta, joka osal­lis­tuu kah­den mi­nuu­tin va­paa­oh­jel­maan.

Foot­ba­gin MM-turnaukseen odo­te­taan noin kah­ta­sa­taa ur­hei­li­jaa eri puo­lilta maa­il­maa. Tur­nauk­sen jär­jes­tää Tans­kan foot­bagliitto yh­dessä kan­sain­vä­li­sen pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn kanssa. Foot­ba­gin MM-kilpailut on jär­jes­tetty Hel­sin­gissä kah­desti, vuo­sina 2005 ja 2011.

20
heinä

Turku Openin mestaruuden jäivät Turkuun

18. hei­nä­kuuta käyty Turku Open -verk­ko­foot­bag­tur­naus oli pai­kal­li­sen Matti Poh­jo­lan juh­laa. Va­kuut­ta­vasti pe­lan­nut Poh­jola suo­ras­taan jy­räsi sekä kaksin- että ne­lin­pe­lissä. Ne­lin­pe­lissä Poh­jola pe­lasi yh­dessä Piia Tan­ta­ri­mäen kanssa. Turku Open toimi hy­vänä ker­taus­har­joi­tuk­sena sun­nun­taina al­ka­via MM-kisoja aja­tel­len, jossa Poh­jola ja Tan­ta­ri­mäki puo­lus­ta­vat vii­me­vuo­tista se­ka­ne­lin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­ruut­taan.

Tu­lok­set

Ne­lin­peli
1. Matti Poh­jola & Piia Tan­ta­ri­mäki
2. Os­kari Forstén & Jyri Ilama
3. Aleksi Ai­ri­nen & San­teri Kar­vi­nen
4. Ilkka Ma­lin & Tuo­mas Rii­salo

Kak­sin­peli
1. Matti Poh­jola
2. Jyri Ilama
3. Piia Tan­ta­ri­mäki
4. Tuo­mas Rii­salo
5. San­teri Kar­vi­nen
6. Aleksi Ai­ri­nen

9
heinä

Turku Open 18. heinäkuuta

Pe­rin­tei­käs Turku Open jär­jes­te­tään lau­an­taina 18. hei­nä­kuuta viime vuo­den EM-kisanäyttämönä tu­tuksi tul­leessa So­kos Ho­tel Ca­ri­bian Ra­dio City Aree­nassa. La­jeina verk­ko­foot­ba­gin nelin- ja kak­sin­peli, pis­te­las­kuna suo­rat pis­teet (rally sco­ring). Osal­lis­tu­mis­maksu n. 20 € (osal­lis­tu­ja­mää­rän mu­kaan). Turku Open on IF­PAn sank­tioima tur­naus.

Il­mot­tau­tu­mi­nen tur­nauk­seen on me­neil­lään, ja päät­tyy maa­nan­taina 13. hei­nä­kuuta. Il­mot­tau­tu­mi­seen.

Ai­ka­taulu:
10-11 Läm­mit­tely
11-16 Ne­lin­pe­lin al­ku­loh­kot ja kaa­vio
16-19 Kak­sin­pe­lissä suora kaa­vio

6
heinä

EM-kisat käytiin Bulgariassa

17. foot­ba­gin Eu­roo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­lut käy­tiin Bul­ga­rian So­fiassa 25.-28. ke­sä­kuuta. Suo­men jouk­kue oli tällä ker­taa han­ka­lista len­to­yh­teyk­sistä ja MM-kisojen lä­hei­syy­destä joh­tuen erit­täin pieni. Hy­västä pe­listä huo­li­matta mi­ta­li­si­jat jäi­vät ta­voit­ta­matta. Lä­him­mäs pää­si­vät Tuo­mas Rii­salo Circlen ne­los­si­jal­laan sekä Janne Uusi­talo, joka si­joit­tui nel­jän­neksi verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä yh­dessä rans­ka­lais­pa­rinsa Art­hur Le­dai­nin kanssa. Prons­siot­te­lun voitti sak­sa­lais­pari Andreas Wolff / Uli Haase.

Tu­lok­set (täy­del­li­nen tu­los­lista ei ole vielä saa­ta­villa)

Open Doubles Net
1. Flo­rian Götze / Yves Kreil GER
2. Ka­rim Daouk CHE / Grischa Tel­len­bach FRA
3. Andi Wolff / Uli Haase GER

Open Singles Net
1. Ka­rim Daouk CHE
2. Art­hur Le­dain FRA
3. Yas­sin Kha­teeb GER

Open Rou­ti­nes
1. Mi­lan Benda CZE
2. Fi­lip Wojcik POL
3. Andreas Naw­rath GER

Sh­red 30
1. Va­sek Klouda CZE
2. Alexan­der Tren­ner AUT
3. Fi­lip Wojcik POL

Circle
1. Va­sek Klouda CZE
2. Mi­lan Benda CZE
3. Fi­lip Wojcik POL

Sick 3
1. Va­sek Klouda CZE
2. Alexan­der Tren­ner AUT
3. Andreas Naw­rath GER

Kil­pai­lu­kausi jat­kuu Turku Ope­nissa 18. hei­nä­kuuta ja Köö­pen­ha­mi­nassa MM-kisoissa 26. hei­nä­kuuta al­kaen.

1
joulu

Finnish Open 2014 käytiin Helsingissä

Jo 18:tta ker­taa jär­jes­tetty Foot­bag Fin­nish Open ke­räsi kelpo jou­kon la­jin har­ras­ta­jia Hel­sin­gin Ki­sa­hal­liin mar­ras­kuun vii­mei­senä vii­kon­lop­puna. Suo­ma­lais­pe­laa­jien li­säksi ken­tille as­teli myös rans­ka­lai­sia, ko­vim­pana ni­menä verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin hal­lit­seva maa­il­man­mes­tari Greg Lima. Rans­ka­lai­set pe­la­si­vat­kin an­siok­kaasti, mutta me­stra­uu­det jäi­vät Suo­meen. Frees­ty­lessä Es­poon Aleksi Ai­ri­nen voitti sekä ru­tii­nin että Circle-kilpailun. Verk­ko­foot­ba­gissa hel­sin­ki­läi­nen Tuo­mas Kärki voitti nii­ni­kään kaksi mes­ta­ruutta, sekä kaksin- että ne­lin­pe­lissä, missä Kärki pe­lasi yh­dessä es­poo­lai­sen Jani Sän­tin kanssa.

Tur­nauk­sen tu­lok­set

Frees­tyle ru­tiini:

1. Aleksi Ai­ri­nen
2. Toni Pääk­kö­nen
3. Tuo­mas Rii­salo
4. San­teri Kar­vi­nen
5. Ju­hani Ka­rila

Circle:

1. Aleksi Ai­ri­nen
2. Toni Pääk­kö­nen
3. San­teri Kar­vi­nen
4. Tuo­mas Rii­salo

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­peli:

1. Tuo­mas Kärki
2. Os­kari Forstén
3. Greg Lima FRA
4. Grischa Tel­len­bach FRA
5. Janne Uusi­talo
6. Piia Tan­ta­ri­mäki
7. Jyri Ilama
8. Jani Säntti
9. Joona Kois­ti­nen
10. Ben­ja­min De Bas­tos FRA
11. Jussi Lah­ti­nen
12. Tuukka An­ti­kai­nen
13. San­teri Kar­vi­nen
14. Timo Aar­nio
15. Samppa Hyn­ni­nen
16. Tuo­mas Rii­salo
17. Aleksi Ai­ri­nen

Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­peli:

1. Tuo­mas Kärki & Jani Säntti
2. Greg Lima & Janne Uusi­talo
3. Os­kari Forstén & Matti Poh­jola
4. Ben­ja­min De Bas­tos & Grischa Tel­len­bach
5. Tuukka An­ti­kai­nen & Janne Pe­so­nen
6. Jyri Ilama & Jus­tin Sex­ton
7. Joona Kois­ti­nen & Piia Tan­ta­ri­mäki
8. Samppa Hyn­ni­nen & Ville Laakso
9. Aleksi Ai­ri­nen & San­teri Kar­vi­nen
10. Timo Aar­nio & Jussi Lah­ti­nen
11. Samu Ahola & Tuo­mas Rii­salo

22
marras

Suomen footbagliitto ry:n syyskokous 29. marraskuuta Helsingissä

Hyvä foot­baglii­ton jä­sen,

Ter­ve­tu­loa Suo­men foot­bagliitto ry:n vuo­den 2014 sään­tö­mää­räi­seen syys­ko­kouk­seen Hel­sin­kiin lau­an­taina 29. mar­ras­kuuta kello 16 al­kaen. Ko­kous pi­de­tään Töö­lön ki­sa­hal­lin A-puolen ko­kous­huo­neessa.

== ESITYSLISTA ==

Suo­men foot­bagliitto ry:n syys­ko­kous 2014
Paikka: Töö­lön ki­sa­halli, Paavo Nur­men kuja 1
Aika: lau­an­tai 29. mar­ras­kuuta klo 16.00–

1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
5. toi­min­ta­suun­ni­tel­man, ta­lous­ar­vion sekä jä­sen­mak­su­jen suu­ruu­den vah­vis­ta­mi­nen
6. muut esille tu­le­vat asiat
7. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen