20. heinäkuuta 1999

0

Footbag MM 1999

Foot­ba­gin vuo­den 1999 MM-kilpailut jär­jes­tet­tiin tänä vuonna hel­tei­sessä Chica­gossa, U.S.A:ssa 12.-19.7.1999. Ko­vim­mat me­nes­ty­jät oli­vat tä­nä­kin vuonna U.S.A. ja Ka­nada.

Suo­mesta ki­soi­hin osal­lis­tui 11 hen­ki­nen kis­ajouk­kue ja Suo­men maa­jouk­ku­een osalta ki­sat on­nis­tui­vat lois­ta­vasti.

FREESTYLE

Frees­ty­lessa kolme suo­ma­laista sel­visi toi­selle kar­sin­ta­kier­rok­selle. Lii­ton pu­heen­joh­taja Jus­tin Sex­ton si­joit­tui hie­nosti yh­dek­san­neksi jää­den niu­kasti fi­naa­li­kier­rok­sen ul­ko­puo­lelle, jonne pää­see kah­dek­san pa­rasta.

Suo­ma­lais­ten me­nes­tysta li­säsi Juho Ve­san si­joit­tu­mi­nen kol­man­nek­si­toista ja Ilkka Ma­li­nin vii­des­toista sija. Hal­lit­seva Suo­men­mes­tari Mika Kois­ti­nen louk­kasi huono-onnisesti nilk­kansa X-treme mes­suilla päi­vää en­nen kis­ajouk­ku­een läh­toä Chica­goon, eikä nilkka suu­rista toi­veista huo­li­matta ol­lut pe­li­kun­toi­nen vielä tors­taina jol­loin pe­lat­tiin frees­ty­len en­sim­mäi­nen kar­sin­ta­kier­ros, jo­ten Kois­ti­nen jou­tui jät­tä­mään kil­pai­le­mi­sen tänä vuonna vä­liin.

VERKKOFOOTBAG

Verk­ko­foot­ba­gissä hal­lit­seva SM-parivaljakko Tuo­mas Kärki ja Jesse Fryck­man tais­te­li­vat tiensä upeasti kol­man­nek­si­toista hä­vi­ten tiu­kasti jat­ko­pe­leissä tä­män vuo­den se­mi­fi­na­lis­teille.

SM-kakkoset Jus­tin Sex­ton ja Jukka Pel­tola jou­tui­vat luo­vut­ta­maan pe­lin kes­ken kar­sin­to­jen Sex­to­nin lou­kat­tua ol­ka­paansa alas­tu­lossa il­ma­tais­te­lusta. Suo­men kol­mos­pari Olli Sa­vo­lai­nen ja Jesse Ruot­sa­lai­nen ei­vat sel­vin­neet jat­koon kar­sin­ta­pe­leistä.

Kak­sin­pe­lissa suo­ma­lai­sista par­hai­ten si­joit­tui­vat Suo­men­mes­tari Tuo­mas Kärki si­joit­tuen 22:ksi ja SM-kakkonen Jukka Pel­tola joka nousi hei­koista kar­sin­taot­te­lu­me­nes­tyk­sesta huo­li­matta 23. si­jalle.

SUOMALAINEN FREESTYLEN ELIITTIJOUKKOON!

Suu­rin ki­sa­uu­ti­nen saa­tiin kun frees­ty­len Suo­men­mes­ta­rin Mika Kois­ti­sen nilkka al­koi olla pe­li­kun­toi­nen per­jan­taina ja lau­an­taiyön mah­ta­vissa freestyle-jameissa pääsi jo Suo­men­mes­tari näyt­ta­mään frees­tyle tai­to­jaan.

Tu­lok­sena oli jo­kai­sen ko­van luo­kan pe­laa­jan unel­ni­mi­tys maa­il­man ko­vim­mista foot­bag frees­tyle pe­laa­jista koos­tu­vaan Big Add Pos­seen (BAP)!

BAP koos­tuu noin kol­mes­ta­kym­me­nesta tek­ni­sesti maa­il­man par­haasta frees­ty­le­pe­laa­jasta, ja joka vuosi MM-kilpailujen päät­teeksi BAP ni­mit­taa mää­rä­tyn mää­rän uusia pe­laa­jia eliit­ti­jouk­koonsa ja an­taa jä­se­nil­leen lem­pi­ni­men minä nämä maa­il­man ko­vim­mat frees­tyle pe­laa­jat tun­ne­taan maa­il­malla.

Tänä vuonna jouk­koon ni­mi­tet­tiin kaksi uutta jä­sentä joista toi­nen oli Ca­li­for­nia­lai­nen tä­män vuo­den fi­na­listi ja toi­nen Suo­men oma poika Mika Kois­ti­nen. Kois­ti­sen lem­pi­nimi on osu­vasti ”ICEMAN”. Pääsy tä­hän maa­il­man par­hai­den pe­laa­jien jouk­kioon mah­tava saa­vu­tus. ”ICEMAN” Kois­ti­nen on en­sim­mäi­nen Eu­roop­pa­lai­nen BAP jä­sen. On­neksi ol­koon JÄÄMIES!

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.