Uutisia vuonna 2002

3
heinä

Suomi ennakkosuosikkina EM-kilpailuihin

Suo­men maa­jouk­kue on yksi Bu­da­pes­tissa 4.–8. 7. jär­jes­tet­tä­vien foot­ba­gin EM-kilpailujen en­nak­ko­suo­sikki. Viime vuo­sien kova me­nes­tys an­taa ai­hetta odot­taa hy­viä tu­lok­sia myös tä­män vuo­den kil­pai­luista. Kil­pai­lut pe­la­taan avoi­mena kah­dessa sar­jassa ja maa­jouk­ku­een li­säksi Suo­mesta kil­pai­lui­hin osal­lis­tuu en­nä­tys­määrä kil­pai­li­joita.

25
kesä

Footbag Ylen Summerissa

Kes­ki­viik­kona 26. 6. Ylen Summeri-ohjelmassa päi­vän pää­ai­heena on foot­bag. Vie­raina stu­diossa Jus­tin Sex­ton ja Suo­messa vie­rai­leva verk­ko­foot­ba­gin huip­pu­pe­laaja John Leys Ka­li­for­niasta.

7
kesä

Suomen maajoukkue Kaisaniemi Pop -konsertissa

Suo­men maa­jouk­ku­een frees­ty­le­pe­laa­jat esiin­ty­vät 8. 6. Hel­sin­gin Kai­sa­nie­men puis­tossa jär­jes­tet­tä­vässä Kai­sa­niemi Pop -kon­ser­tissa. Maa­jouk­ku­een näy­tös näh­dään pää­la­valla Ke­mo­pet­ro­lin jäl­keen klo 16.30. Näy­tök­sessä la­valla on haas­ta­tel­ta­vana myös Suo­messa vie­rai­leva verk­ko­foot­ba­gin täh­ti­pe­laaja John Leys.

14
touko

Finnsta City Jam 2002

Suo­men eliit­ti­pe­laa­jista koos­tuva Finnsta ry jär­jes­tää 14.–16. 6. Hel­sin­gissä Finnsta City Jam -ta­pah­tu­man. City Jam on ke­sän pää­kil­pailu, ja pai­kalle saa­pu­vat kaikki maamme par­haat pe­laa­jat. Mu­kana myös huip­pu­pe­laa­jia Eu­roo­pasta ja Yh­dys­val­loista.

15
huhti

Footbag SubTV:n Sportexpo-koosteessa

Foot­bag osal­lis­tui näyt­tä­västi Spor­texpo 2002 -mes­suille Hel­sin­gin mes­su­kes­kuk­sessa. SubTV:n nuo­ri­sosce­nen ma­ka­sii­nioh­jelma Ses­sion teki koos­teen mes­suista ja foot­ba­gista. Koos­teessa haas­ta­tel­ta­vana ja la­jin sa­loja esit­te­le­mässä Suo­men foot­baglii­ton pu­heen­joh­taja Jus­tin Sex­ton ja kol­min­ker­tai­nen frees­ty­len suo­men­mes­tari Mika Kois­ti­nen. Kooste esi­te­tään SubTV-kanavalla maa­nan­taina 15. 4. klo 20.55.

8
huhti

Footbagin Guinness World Record -ennätysyritys

Suo­men foot­baglii­ton pu­heen­joh­taja Jus­tin Sex­ton haas­ta­ja­naan frees­ty­len EM-pronssimitalisti Juha-Matti Ry­ti­lahti ta­voit­te­li­vat kah­den foot­ba­gin il­massa pi­don maa­il­ma­nen­nä­tystä SM-kilpailuissa 2001 Tu­run Mes­su­kes­kuk­sessa. ME-yritys esi­te­tään kes­ki­viik­kona 10. 4. ne­lo­sella Guin­nes World Records -oh­jel­massa klo 20.30.

1
maalis

Footbag Hot Sportissa

Lau­an­taina 2. 3. olym­pia­tauolta pa­laa­vassa Hot Sport -ext­re­meur­hei­lu­ma­ka­sii­nioh­jel­massa ai­heena Suo­men maa­jouk­ku­een viime ke­sän ses­sioista ke­rät­tyjä koos­te­vi­deoita. Oh­jelma esi­te­tään TV2:lla klo 11.00.

27
helmi

Footbag mahdottomana tehtävänä

TV2:lla per­jan­taina 1. 3. klo 21.15 esi­tet­tä­vässä Mah­do­ton teh­tävä -oh­jel­massa haas­teena 42-vuotiaalla reh­to­rilla saada vii­kon har­joit­te­lun jäl­keen 20 kos­ke­tusta foot­ba­gilla. Asian­tun­ti­jana stu­diossa Suo­men foot­baglii­ton pu­heen­joh­taja Jus­tin Sex­ton.